intTypePromotion=1

Bố cục của hình ảnh

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
172
lượt xem
80
download

Bố cục của hình ảnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bố cục, tức là làm cho các bộ phận khác nhau hợp thành một thể thống nhất. Bức ảnh là sự hợp nhất của nhiều yếu tố khác nhau tuỳ theo từng trường hợp, chân dung, phong cảnh hay cảnh sinh hoạt v.v...Trong mọi trường hợp, bao giờ cũng có một yếu tố nổi bật, chủ đề chính tạo nên lý do tồn tại của bức ảnh đó. Trong nhiều trường hợp, ảnh còn chứa đựng nhiều yếu tố phụ khác (những yếu tố này có thể trở thành yếu tố chính trong một bức ảnh khác), nhưng chúng chỉ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bố cục của hình ảnh

  1. B c c c a hình nh B c c, t c là làm cho các b ph n khác nhau h p thành m t th th ng nh t. B c nh là s h p nh t c a nhi u y u t khác nhau tuỳ theo t ng trư ng h p, chân dung, phong c nh hay c nh sinh ho t v.v...Trong m i trư ng h p, bao gi cũng có m t y u t n i b t, ch chính t o nên lý do t n t i c a b c nh ó. Trong nhi u trư ng h p, nh còn ch a ng nhi u
  2. y u t ph khác (nh ng y u t này có th tr thành y u t chính trong m t b c nh khác), nhưng chúng ch óng vai trò làm tôn y u t chính lên mà thôi. Chúng nói lên m t c nh hu ng nào ó, m t th i i m nào, m t t m vóc nào ó trong không gian... B c c m t b c nh là t y u t ph trong v trí so sánh v i y u t chính sao cho y u t này bao gi cũng n i b t. tuy nhiên m i th lo i có nh ng cách b trí khác nhau. Khi ch p tĩnh v t, ta có th di chuy n v trí c a v t này, v t kia. Dùng ánh sáng và bóng t i, ta cũng có kh năng t o nên m t t ng th hoà h p. Ch p chân dung cũng v y. Nhưng ch p phong c nh thì ngư i ch p l i không có nh ng kh năng y. Nói như v y có ph i là ngư i ch p ph i bó tay và không th b c c hình nh theo ý mu n c a mình không? Không ph i. Ngư i ch p có kh năng khuôn hình, ch p i tư ng g n hay xa, ch n i m nhìn, hư ng máy so v i hư ng ánh sáng... Nói như v y ch ng t là, trong m i trư ng h p, v i m i i tư ng- n u ta có th i gian-ngư i ch p u có th t o ra ư c m t hình nh b c c t t. B ng vi c s d ng có suy tính hay theo b n năng các y u t khác nhau, b c c hình nh th c s là m t ngh thu t. M t s ngư i coi b c c là m t k thu t. Theo chúng tôi, ngư i ta không th "gi ng d y" vi c b c c hình nh b i vì có quá nhi u y u t tham gia vào ó: m i y u t riêng nó có th là lý do t n t i c a b c nh.
  3. Mu n i d n ch b c c ư c m t b c nh "c i n", m t hình nh có cơ c u t t, ta có th nghĩ n m t vài i m áng chú ý sau ây: - S th ng nh t c a i tư ng, mà chúng ta ã nói n. - Tìm ki m m t s không i x ng nào ó. - C m giác v chi u sâu - S hài hoà gi a ch t li u c a v t th v i ánh sáng chi u vào chúng, gi a các màu s c c nh nhau v.v... Tìm ki m m t s không i x ng Nên t mô tip chính âu? xin tr l i " b t kỳ âu cũng ư c, tr i m gi a b c nh". Ch chính gi a c a b c nh thì hình nh nhi u khi có v t m thư ng, không s c s ng. M i b c nh th c v y có nh ng i m m nh mà m t ta hay nhìn vào. Tuy không nêu nên thành m t nh lu t cơ b n, song ta nh n xét th y r ng nh ng " i m m nh" y thư ng hay rơi vào i m giao ti p gi a các ư ng tư ng tư ng chi b c nh m t ph n ba. t ch chính vào m t trong 4 i m m nh y ta s có m t b c c không i x ng. Khi trong nh phong c nh có ư ng chân tr i, ta ch nên ư ng cơ b n y chia ôi hình nh gi a. t như v y thì ph n tr i và ph n t (ho c nư c) ngang nhau, và ta s có m t b c c r t t m thư ng, ngư i xem không
  4. bi t ta nh gi i thi u nh ng ám mây trên tr i, hay nh ng t sóng trên bi n. Trái l i, n u ta ch p c nh tr i lúc hoàng hôn r t p, ta nên t ư ng chân tr i kho ng cách m t ph n ba phía dư i b c nh cho ph n tr i quan tr ng hơn. Nhưng n u ta ch p m t c nh i ph tuy t v i ư ng nét p dư i b u tr i mùa ông t nh t thì ta ch nên dành cho m t ph n ba b c nh phía trên mà thôi. b c c không i x ng, d a vào vi c s d ng m t i m m nh, làm n i b t y u t chính. Con m t ngư i xem s it i m chính ó n các i m khác trong b c nh. C m giác v chi u sâu C m giác v chi u sâu, s phân cách gi a các l p c nh, mà ta có th thay i b ng cách ch n i m nhìn, b ng ph i c nh không trung, b ng khu v c nét sâu, b ng ánh sáng, góp m t ph n quan tr ng vào thành công c a b c nh. ng kính máy nh có th d dàng cung c p cho con m t ta khi nhìn vào nh c m giác v không gian ba chi u. Nh ó mà các v t th không b b p dí, mà cái n trư c cái kia như trong th c t . S hài hoà
  5. S hài hoà là cái ch t xi măng có kh năng g n bó các y u t r i r c c a m t b c nh l i v i nhau... S hài hoà, ó có th là nh ng m i quan h ư c t o ra gi a các v t th trong m t b c tranh, cái n g i cái kia. - S hài hoà v i tư ng: bi n, tr i, bãi cát, chim h i âu... - S hài hoà c a ư ng nét: ư ng chân tr i, các l p t tr i dài, bãi b ... - S hài hoà gi a các s c và m ng kh i: i núi, cây... - S hài hoà màu s c: hoa mào gà trên cánh ng... S hài hoà là t t c nh ng y u t trên ây mà ngư i ch p ph i bi t cách nhìn và ghi l i úng lúc.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2