C# Căn Bản Toàn Tập part 8

Chia sẻ: Dqdsadasd Qwdasdsad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
56
lượt xem
9
download

C# Căn Bản Toàn Tập part 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Operators Category Arithmetic Logical String concatenation Increment and decrement Bit shifting Comparison Assignment Member access (for objects and structs) Indexing (for arrays and indexers)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: C# Căn Bản Toàn Tập part 8

  1. Operators Category Operator Arithmetic +-*/% Logical & | ^ ~ && || ! String concatenation + Increment and decrement ++ -- Bit shifting > Comparison == != < > = Assignment = += -= *= /= %= &= |= ^= = Member access (for objects and structs) . Indexing (for arrays and indexers) [] Cast () Conditional (the Ternary Operator) ?: Object Creation new Type information sizeof (unsafe code only) is typeof as Overflow exception control checked unchecked Indirection and Address * -> & (unsafe code only) [] Câu sau đây có nghĩa là x bằng với 3: x = 3; Nếu chúng ta muốn so sánh x với một giá trị chúng ta sử dụng kí hiệu sau ==: if (x == 3) Operator Shortcuts Bảng dưới đây trình bày một danh sách đầy đủ của shortcut operators có giá trị trong C#:
  2. Shortcut Operator Tương đương x++, ++x x=x+1 x--, --x x=x-1 x += y x=x+y x -= y x=x–y x *= y x=x*y x /= y x=x/y x %= y x=x%y x >>= y x = x >> y x
  3. s += (x == 1 ? "man" : "men"); Console.WriteLine(s); is int i = 10; if (i is object) { Console.WriteLine("i is an object"); } sizeof string s = "A string"; unsafe { Console.WriteLine(sizeof(int)); } Operator Precedence Group Operators () . [] x++ x-- new typeof sizeof checked unchecked Unary + - ! ~ ++x --x and casts Multiplication/Division */% Addition/Subtraction +- Bitwise shift operators > Relational < > = is as Comparison == != Bitwise AND & Bitwise XOR ^ Bitwise OR | Boolean AND && Boolean OR || Ternary operator ?: Assignment = += -= *= /= %= &= |= ^= = >>>=
Đồng bộ tài khoản