intTypePromotion=1

Cài đặt các ứng dụng Web với Windows Web Platform

Chia sẻ: Fgjỉ Guygh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

0
132
lượt xem
18
download

Cài đặt các ứng dụng Web với Windows Web Platform

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bạn có muốn chạy trực tiếp WordPress hoặc các ứng dụng trực tuyến khác ngay trên máy tính để kiểm tra và phát triển thêm các tính năng khác: Trong bài viết sau chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn phương pháp này. Trong bài sẽ hướng dẫn từng bước chi tiết cài đặt WordPress và Visual Web Developer 2010 Express để chỉnh sửa mã với Web Platform Installer. Với các ứng dụng và công cụ Web khác thì cách làm cũng tương tự vậy...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cài đặt các ứng dụng Web với Windows Web Platform

 1. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Cài t các ng d ng web v i Windows Web Platform B n có mu n ch y tr c ti p WordPress ho c các ng d ng tr c tuy n khác ngay trên máy tính ki m tra và phát tri n thêm các tính n ng khác? Trong bài vi t sau chúng tôi s gi i thi u v i các b n ph ng pháp này. R t nhi u ng d ng web ngày nay, nh WordPress, MediaWiki … là mã ngu n m và ho t ng mi n phí t b t k máy tính nào v i h th ng web server n gi n. Nh ng vi c th c hi n có v không h n gi n v i khâu cài t khác ph c t p, và s l ng các thành ph n yêu c u khác nh PHP và MySQL. Và Microsoft ã mang l i 1 công c ti n l i, n gi n và d dàng h n bao gi h t v i ng d ng Windows Web Platform Installer. C th , trong bài h ng d n, Qu n Tr M ng s h ng d n t ng b c chi ti t cài t WordPress và Visual Web Developer 2010 Express ch nh s a mã v i Web Platform Installer. V i các ng d ng và công c web khác thì cách làm c ng t ng t nh v!y. Bt u " ng d n t i Web Platform Installer t i ây c t i v v i dung l ng r t nh#, ch y file ó và quá trình t i Web File download s Platform Installer b$t u, ch ng trình t ng thích t t v i Windows XP, Vista và 7 c ng nh các phiên b n Windows Server khác: Ch 1 lúc, ng d ng Web Platform Installer s kích ho t và thu th!p thông tin v phiên b n m i nh t phù h p:
 2. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com L a ch%n các thành ph n cài t theo yêu c u: M t khác, có th ch%n Customize d i các m c tùy ch%n:
 3. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Và ch%n chính xác nh&ng gì b n mu n, l u ý r'ng nh&ng thành ph n ã cài ts c ánh d u và màu xám: ( ây, chúng ta ch%n Visual Web Developer 2010 Express: Ho c n u mu n nhi u tùy ch%n khác, b m Options i c a s ): phía d
 4. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Ví d nh sau:
 5. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Cài t các ng d ng web v i Windows Web Platform L a ch n ng d ng web cài t ây chúng ta s ti n hành cài t WordPress, vì v y ch n th Web Applications bên trái, c a s bên ph i có x p h ng theo 3 tiêu chí A to Z, Most Popular, ho c Highest Rating: ánh d u vào ô checkbox bên c nh ng d ng mu n cài t, ho c nh n vào ch I bên c nh xem thông tin chi ti t:
 6. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com ây là c a s thông tin chi ti t v WordPress, ánh d u ô Install WordPress bt u cài t: Web Platform Installer s ch ra các thành ph n b n l a ch n, bao g m c thành ph n t ng ch n. L u ý r ng ta ch c n cài t WordPress và Visual Web Developer 2010 ng ch n thêm MySQL và PHP. Nh n I Accept b t Express, nh ng ng d ng s t u:
 7. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Nh p m t kh u qu n tr cho MySQL tr c tiên: Và quá trình cài t th c s b t u, Web Platform Installer s t i, cài t các thành ph n c n thi t, ng th i kích ho t các d ch v khác c!a Windows. Quá trình này ph thu c vào s l "ng thành ph n l a ch n và t c k t n i Internet:
 8. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com L a ch n ng d ng web cài t ây chúng ta s ti n hành cài t WordPress, vì v y ch n th Web Applications bên trái, c a s bên ph i có x p h ng theo 3 tiêu chí A to Z, Most Popular, ho c Highest Rating: ánh d u vào ô checkbox bên c nh ng d ng mu n cài t, ho c nh n vào ch I bên c nh xem thông tin chi ti t: ây là c a s thông tin chi ti t v WordPress, ánh d u ô Install WordPress bt u cài t:
 9. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Web Platform Installer s ch ra các thành ph n b n l a ch n, bao g m c thành ph n t ng ch n. L u ý r ng ta ch c n cài t WordPress và Visual Web Developer 2010 ng ch n thêm MySQL và PHP. Nh n I Accept b t Express, nh ng ng d ng s t u:
 10. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Nh p m t kh u qu n tr cho MySQL tr c tiên: Và quá trình cài t th c s b t u, Web Platform Installer s t i, cài t các thành ph n c n thi t, ng th i kích ho t các d ch v khác c!a Windows. Quá trình này ph thu c vào s l "ng thành ph n l a ch n và t c k t n i Internet:
 11. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
 12. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Cài t các ng d ng web v i Windows Web Platform Thi t l p Visual Web Developer 2010 Express Nh tình hu ng x y ra phía trên, Visual Web Developer 2010 Express cài t không thành công trong l n u tiên. Nh ng l n th 2 ã suôn s và thành công, kh i ng ng d ng t thanh Start Menu: Màn hình gi i thi u hi n ra, nh c nh ng i dùng ây là phiên b n dùng th : For Evaluation Purposes Only. Và chúng ta ph i ng ký s d ng: ng ký. Ch n Help > Thông th ng, ch ng trình s có h n 30 ngày ng i dùng Register Product:
 13. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Ch n ti p Obtain a registration key online trên c a s popup: t i p t c, b n c n ng nh p b ng tài kho n Windows Live ID và i n thông tin vào form cung c p s n:
 14. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Khi ng ký thành công, b n s nh n c key ng ký, copy và paste vào form ng ký c!a Visual Web Developer: ây là ch ng trình phát tri n ng d ng web v i y ! ch c n ng và tích h p s n công ngh IntelliSense t i u hóa các giai o n phát tri n. T ng thích và ho t ng t t v i các ng d ng ch y trên local:
 15. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Chúc các b n thành công!
 16. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Cài t các ng d ng web v i Windows Web Platform Thi t l p website th nghi m Khi quá trình cài t k t thúc, b n c n ph i i n thông tin v trang web c a b n. n gi n ch p nh n ph ng án m c nh ho c tùy ch n i n thông tin, sau ó nh n Continue: Ti p theo là c s d li u MySQL, nh ng i v i vi c ki m tra trên local thì không th c s c n thi t. Ch n Continue:
 17. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Ch 1 lúc Web Platform Installer cài t WordPress và MySQL. Khi k t thúc, h th ng s ho t ng v i m c tùy ch nh t i thi u nh t: B ng thông báo s hi n th nh ng thành ph n nào c cài t thành công ho c b l i. Trong bài ki m tra này, Visual Web Developer 2010 Express g p l i và không th cài t thành công. ôi khi v n này do quá trình k t n i Internet, nh n Finish và ti n hành cài t ng d ng ó 1 l n n a.
 18. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com ng d n Launch WordPress và nh p Ch n a ch http://localhost:80/wordpress vào trình duy t c a b n b t u: a ch email. Sau ó nh n Install WordPress: Ti p theo, i n tên blog và
 19. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Khi cài t thành công, WordPress s hi n th thông báo qua trang Success! V i tên !ng #i b c sau). Nh n Log In: nh p và m t kh"u t m th i (ghi nh l i i n tên !ng nh p admin và m t kh"u l u l i bên trên, nh n Log In:
 20. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Sau khi !ng nh p, WordPress s nh c nh b n thay #i m t kh"u hi n t i, nh n vào ng d n Yes, Take me to my profile page: i n m t kh"u tùy b n r$i ch n Update Profile:
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2