intTypePromotion=1

Câu hỏi thường gặp khi mới chơi DSLR

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
124
lượt xem
49
download

Câu hỏi thường gặp khi mới chơi DSLR

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Những người mới chuyển sang chơi máy ảnh số ống kính rời thường băn khoăn về kích cỡ cảm biến, hệ thống ổn định ảnh quang và số, cũng như ống kính. Dưới đây là những câu hỏi thường gặp nhất về máy ảnh số ống kính rời. 1. Kích cỡ cảm biến hay số điểm ảnh – cái nào đáng quan tâm hơn? 2. Không cái nào cả. Yếu tố quan trọng nhất nằm ở kích cỡ của từng điểm ảnh riêng lẻ. 3. Một điểm ảnh là một tấm thu sáng – càng to thì càng thu được nhiều ánh sáng. Độ thu sáng lớn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Câu hỏi thường gặp khi mới chơi DSLR

  1. Câu h i thư ng g p khi m i chơi DSLR Nh ng ngư i m i chuy n sang chơi máy nh s ng kính r i thư ng băn khoăn v kích c c m bi n, h th ng n đ nh nh quang và s , cũng như ng kính. Dư i ây là nh ng câu h i thư ng g p nh t v máy nh s ng kính r i. 1. Kích c c m bi n hay s đi m nh – cái nào đáng quan tâm hơn? 2. Không cái nào c . Y u t quan tr ng nh t n m kích c c a t ng đi m nh riêng l . 3. M t đi m nh là m t t m thu sáng – càng to thì càng thu đư c nhi u ánh sáng. Đ thu sáng l n hơn giúp b n ch p ít h t hơn ISO cao, nh có chi ti t hơn, chuy n màu tinh t hơn. T t nhiên, đi m nh to hơn d n t i kích c c m bi n ph i to hơn đ ch a đư c cùng m t s lư ng đi m nh. 4. 2. Vì v y đó có ph i lý do mà nh c a DSLR đ p hơn c a máy compact khi cùng s đi m nh? 5. Đó m i ch là m t lý do. DSLR còn ưu vi t do có h th ng x lý hình nh t t hơn. B n có th đi u ch nh nhi u th , v l i còn đư c tr giúp b i hàng ch c lo i ng kính n a. 6. Th i gian kh i đ ng cũng nhanh, đ tr c a tr p ng n, h th ng l y nét nhanh và chính xác hơn. Khung nhìn chu n, ch p
  2. t c đ nhanh, đèn kh e cùng v i nhi u ph ki n. Pin lâu và c m cũng ch c tay hơn. 7. 3. Gi a h th ng n đ nh hình nh quang và k thu t s , cái nào ưu vi t hơn? 8. n đ nh hình nh k thu t s v cơ b n ch là gi l p. Đơn gi n là nó ch tăng ISO và t c đ c a tr p, ho c đôi khi s d ng ph n m m đ làm s c nét nh ng ph n b m c a b c nh. Trong khi đó n đ nh hình nh quang là công ngh n đ nh đúng nghĩa v i ho c c m bi n, ho c th u kính chuy n đ ng theo chi u rung c a thao tác ngư i ch p, nh m tri t tiêu nhòe hình do thao tác ch p t c đ ch m gây ra. 4. S khác nhau gi a ch đ Automatic và Program? Ch đ Automatic (t đ ng hoàn toàn) b n ch t đúng là "ng m và ch p". Máy nh s t quy t đ nh toàn b các thông s như đ m , t c đ c a tr p, ISO, cân b ng tr ng, ch đ l y nét t đ ng, đèn. Trong khi đó, ch đ Program (l p trình) ch t đ ng ph n t c đ và c a tr p, các thông s còn l i đ cho b n tùy ch nh, như có th quy t đ nh đ đèn hay không, bù sáng th nào… 5. Ch đ Program Shift nghĩa là gì? Th c ch t ch đ Program Shift (l p trình hoán chuy n) cho phép ngư i ch p tùy ý thay đ i ho c đ m , ho c t c đ . Máy nh s t đ ng tính toán m i tương quan gi a hai thông s này sao cho b c nh luôn ch p đ sáng nh t. Ví d , n u ch đ Program, máy nh t đ ng ch n ch p m t khung hình v i thông s tương quan là t c đ 1/250 giây và đ m là f/8. Khi chuy n sang ch đ Program Shift (thư ng ký hi u Av ho c
  3. A, Tv ho c S), b n mu n ch p chân dung, mu n m h u c nh, thì chuy n đ m t f/8 sang f/2,8. Lúc này, máy s t đ ng tăng t c đ lên 1/2.000, đ m b o luôn có cùng m t lư ng ánh sáng c đ nh đư c c m bi n h p th . 6. Tiêu c "tương đương" nghĩa là gì? T i sao đôi khi l i g i m t ng 50 mm là ng tương đương 75 mm? Thông s tương đương b t ngu n t tiêu c trên máy phim truy n th ng 35 mm ho c các máy DSLR Full-Frame. Do các c m bi n c a h u h t máy DSLR đ u nh hơn máy phim 35 mm, nên th c ra n u ch p b ng ng 50 mm, các c m bi n này ch có th "b t" đư c ph n gi a c a m t b c nh trên cùng ng kính v i máy phim 35 mm. Ph n gi a này tương t như khi ch p b ng ng có tiêu c 75 mm trên máy phim. Vì th mà ph n khác bi t này ngư i ta g i là crop factor ho c multiplier factor (1,6 trên Canon hay 1,5 trên Nikon ch ng h n). 7. T i sao l i g i ng kính này "nhanh" hơn ng kính kia? ng kính nhanh cho phép đ m l n đ ánh sáng đư c vào c m bi n nhi u nh t. Do đ m l n hơn nên máy nh có th ch p t c đ nhanh hơn. Thông s f trên ng kính s cho b n bi t đ m l n nh t mà ng kính h tr v i nguyên t c s càng bé m càng r ng. Ví d , ng có đ m f/1,4 là nhanh nh t, f/2,8 là khá nhanh, còn f/5,6 đã b coi là ch m r i. 8. V y có ph i dùng ng kính full-frame trên DSLR c m bi n nh là l i hơn không? Không. M c dù trên lý thuy t các ng kính full-frame cho hình nh vi n nét hơn các ng kính dành cho c m bi n nh , do các c m bi n này ch b t ph n hình nh nét nh t t i trung tâm c a ng kính. Trên th c t , không ph i lúc nào cũng v y.
  4. Không ph nh n là các ng kính full-frame cũng có l i th như khi b n nâng c p lên máy nh full-frame thì nó v n ti p t c phát huy tác d ng, th m chí còn hơn. Nhưng đ i l i, v i các DSLR c m bi n nh , ng kính full-frame khó có th đáp ng y u t góc r ng, b i l v i crop-factor t i 1,5, thì ng góc r ng 17 mm đã b bi n thành ng 25 mm trên các máy DSLR c m bi n kích c APS-C. 9. D i tiêu c f/3,5 – 5,6 trên ng kính nghĩa là gì? Đói v i các ng zoom r ti n, ng kính có xu hư ng càng ch m khi zoom càng xa. Ví d , trên ng kit 18 – 55 mm f/3.5–5.6 ch ng h n, tiêu c 18 mm, đ m l n nh t là f/3,5, nhưng tiêu c 55 mm, đ m l n nh t đã b đ y lên f/5,6 r i. Còn t m trung bình, như tiêu c 35 mm, đ m to nh t cũng ch đ t ch ng f/4,5. 10. T i sao l i ph i mua ng tele khi mà có th l p thêm ng nhân tiêu c (teleconverter) lên ng kit? L p teleconverter s làm cho ng kính c a b n đã ch m càng thêm ch m. Ví d , m t ng nhân tiêu c 2x, đ i v i ng có d i đ m f/3,5 – 5,6, khi đư c l p thêm s chuy n thành f/7 – 11. Đ bi n b c nh tr nên t i đi và nhi u khi còn không đ đ l y nét. Bên c nh đó, các ng nhân tiêu c làm cho ng kit cũng đư c ch t o b ng các th u kính bình thư ng. Do đó khi mu n ch p xa mà nh v n có ch t lư ng, t t nh t nên đ u tư m t ng telezoom r ti n còn hi u qu hơn. 11. Đâu là s khác bi t gi a đo sáng evaluative, centerweighted, and spotmetering? Các h th ng đo sáng c a máy nh đ u c g ng t o m t vùng tông màu trung hòa gi a ph n sáng nh t và t i nh t cho b c nh đư c hài hòa.
  5. H th ng đo sáng Evaluative (đo sáng toàn nh) chia khung hình thành các ph n nh , so sánh thông s ánh sáng c a các vùng này, r i sau đó ch n thông s t i ưu cho b c nh đ nh ch p. H th ng đo sáng Centerweighted (đo sáng trung tâm) cũng đo các thông s toàn nh nhưng t p trung hơn vào ph n gi a đ quy t đ nh thông s . Còn Spot (đo sáng đi m) thì ch đo đúng m t đi m c a b c hình (thư ng có đi n tích kho ng 5% khung hình và thư ng là gi a). Ch đ đo sáng toàn nh thích h p v i h u h t các tính hu ng ch p nh, còn đo sáng trung tâm phù h p v i ch p nh nhóm ngư i, trong khi đo sáng đi m giúp ngư i ch p t tùy bi n nhi u hơn. 12. T i sao ph i dùng đo sáng ngoài khi mà máy nh đã có s n h th ng này? B i l các h th ng đo sáng c m tay bên ngoài giúp b n đo đư c ánh sáng t i chính b n thân đ i tư ng ch p. Đi u này đ c bi t h u d ng khi đ i tư ng trong các đi u ki n quá t i (không ph n x ) hay quá sáng (ph n x cao), nh ng đi u ki n mà h th ng đo sáng c a máy nh r t d theo xu hư ng đ y nh quá t i hay quá sáng. 13. Làm sao đ bi t đèn flash t i đư c bao xa? Đ bi t đèn flash c a máy mình m nh t i bao xa, b n ch c n nhìn vào s GN (Guide Number) c a đèn. Do ch s GN b ng kho ng cách t i đ i tư ng nhân v i f, nên mu n bi t kho ng cách ch c n chia s GN này cho f (các thông s đ u tính v i ISO 100). Ví d , n u m t đèn flash có GN là 80, nó có th phát xa t i 20 feet (6 mét) v i đ m ng kính f/4 (do 80/4=20). N u mu n đèn xa t i 40 feet (12 mét) thì b n ph i m ng kính xu ng f/2.
  6. 14. S khác nhau gi a ch đ TTL và Auto trên đèn flash? Tùy ch nh flash theo TTL nh m đo xem bao nhiêu lư ng ánh sáng đèn flash s ph n x l i qua ng kính (Through The Lens - TTL). Đây thư ng là cách đo lư ng sáng đèn chính xác nh t, cho phép ngư i ch p chĩa đèn theo b t c hư ng nào đ t o sáng. Còn ch đ Auto đo lư ng sáng ph n h i thông qua c m bi n n m bên trong đèn flash. Dù không th t chính xác, nhưng thông thư ng thì c m bi n này cũng ho t đ ng t t trong h u h t các tình hu ng ch p nh. Nó l i có hi u qu v i r t nhi u lo i máy nh khác nhau, trong khi tính năng TTL trên flash ch tương thích v i tùy đ i máy nh (TTL c a đèn hãng nào, đ i nào ch ho t đ ng trên máy nh đ i nào c a hãng đó. Ch ng h n series flash Canon EZ cho máy phim và series EX cho máy s ). 15. Máy nh c a tôi có ho t đ ng t t v i các th nh đ i m i t c đ cao? H u h t máy m i đ u tương thích t t. Các th nh m i ra đ i ch y u nh m c i thi n t c đ ghi hình t máy nh vào th nh , nh t là v i các nh có dùng lư ng ngày càng cao như hi n nay. M t ti n ích khác c a th nh t c đ cao còn là t c đ đ c ghi nh t th vào máy tính, giúp b n có th chuy n toàn b kh i lư ng nh m t cách nhanh chóng. T t nhiên b n cũng c n ph i ch n đ u đ c th h tr t c đ cao n a thì m i đ ng b . 16. Format th nh thu ng xuyên có h i không? Không. Trên th c t các chuyên gia còn khuy n khích. Format l i th giúp lo i b các nh lưu, file rác hay file thông tin liên quan đ n nh t o ra trong quá trình ch p…, l y l i dung lư ng cho th . Tuy nhiên, t t nh t là khi làm, b n nên format t i chính máy nh c a b n thay vì t máy
  7. tính đ đ m b o th đư c format theo đúng đ nh d ng máy nh ch p nh n đư c. 17. Có ph i nh JPG m t d n chi ti t m i l n m nh? Li u có nên ch làm vi c sau khi đ i đuôi sang TIFF hay PSD? Không c n thi t. N u ch đơn gi n là m nh JPG và xem thì khi đóng nh l i, nh s không b m t chi ti t. N u trong Photoshop mà b n dùng l nh "Save As" và l i ch n đ phân gi i hay đ nén th p hơn, ch c ch n chi ti t s b m t. Lưu l i nh JPG m t cách thư ng xuyên cùng m t m c ch t lư ng có th m t m t vài chi ti t, nhưng cũng khó lòng có th nh n ra tr phim zoom l n th t g n. 18. T i sao c n ph i hi u ch nh màn hình? T t c các màn hình đ u khác nhau v đ sáng và đ tương ph n. N u không hi u ch nh trư c mà c th ch nh nh trên màn hình, thì đ n khi r a nh r t có th b n s th y th t v ng, vì nh không h gi ng v i ngu n đã xem, như b quá t i. Vì th , trư c khi ch nh, t t nh t là ph i hi u ch nh màn hình v các thông s màu đúng nh t, đ c bi t, n u đúng đư c c theo th ng s màu c a lab mà b n s r a nh thì b n hoàn toàn yên tâm.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2