intTypePromotion=1

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM PHẦN HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN NGOÀI LTĐH 2011

Chia sẻ: Nhi Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
98
lượt xem
17
download

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM PHẦN HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN NGOÀI LTĐH 2011

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'câu hỏi trắc nghiệm phần hiện tượng quang điện ngoài ltđh 2011', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM PHẦN HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN NGOÀI LTĐH 2011

  1. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM PHẦN HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN NGOÀI LTĐH 2011 I.XÁC ĐỊNH A,Uh, 0 ... Câu 1. Công thoát electron của kim loại làm catôt của một tế bào quang điện là 4,5eV. Chiếu vào catôt lần lượt các bức xậ có bước sóng  1 = 0,16  m,  2 = 0,20  m,  3 = 0,25  m,  4 = 0,30  m,  5 = 0,36  m,  6 = 0,40  m. Các bức xạ gây ra được hiện tượng quang điện là: A.  1,  2. B .  1,  2,  3. C.  2,  3,  4. D.  3,  4,  5. Câu2. Catốt của một tế bào quang điện làm bằng kim loại có giới hạn quang điện 0 = 0,5µm. Muốn có dòng quang điện trong mạch thì ánh sáng kích thích phải có tần số : A. f  2.1014Hz B. f  4,5.1014Hz C. f  5.1014Hz D. f  6.1014Hz Câu 3.(CĐ 2007) Công thoát electron ra khỏi một kim loại là A=1,88eV.Biết h =6,625.10-34J.s,c=3.108 m/s và 1eV=1,6.10-19C.Giới hạn quang điện của khim loại đó là : B.0,66.10-19 m A.0,33 m C.0,22 m D.0,66 m Câu 4.(CĐ 2008)Chiếu lên bề mặt catot của một tế bào quang điện chùm ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,48 m thì thấy có hiện tượng quang điện xảy ra.Biết vận tốc ban đầu cực đại của các electron quang điện là 4.105m/s.Công thoát electron của kim laọi làm catot bằng: A.6,4.10-20J B.3,37.10-19J D.3,37.10-18J D.6,4.10-21J -19 Câu 5.Chiếu chùm tia sáng đơn sắc gồm các phôtôn có năng lượng là 3,5.10 J vào catốt của một tế bào quang điện làm bằng kim loại có công thoát điện tử là 3,1.10-19J. Hiệu điện thế UAK hãm khi đó là: A. +0,25V B. -0,4V C. -0,25V D. +0,4V Câu 6(CĐ 2008)Khi truyền trong chân không ,ánh sáng đỏ có bước sóng 1  720nm ,ánh sáng tím có 2  400nm .Cho hai ánh sáng này truyền trong một mô i trường trong suốt thì chiết suất tuyệt đối với hai ánh sáng này lần lượt là n1=1,33 và n2=1,34.Khi truyền trong mô i trường trong suốt trên,tỉ số năng lượng của phôtôn có bước sóng 1 so với năng lượng phôtôn của bước sóng  2 bằng: A.9/5 B.134/133 C.133/134 D.5/9 Câu 7. Chiếu một chùm bức xạ đơn sắc có bước sóng 0,5m vào catôt của một tế bào quang điện có giới hạn quang điện là 0,66m. Hiệu điện thế cần đặt giữa anôt và catôt để triệt tiêu dòng quang điện là A. 0,2V; B. - 0,2V; C. 0,6V; D. - 0,6V Câu 8. Khi chiếu bức xạ có bước sóng 1 = 0,236 m vào catôt của 1 tế bào quang điện thì các quang electrôn đều bị giữ lại bởi hiệu điện thế hãm U1 =2,749 V. Khi chiếu bức xạ có bước sóng 2 thì hiệu điện thế hãm là U2 =6,487V. Giá trị của  2 là: A. 0,23m. B. 0,138 m. C. 0,362 m. D. 0,18 m. Câu 9.Chiếu bức xạ có bước sóng 1 = 0,405µm vào catôt của 1 tế bào quang điện thì vận tốc ban đầu cực đại của electrôn là v1, thay bức xạ khác có tần số f2 = 16.1014 Hz thì vận tốc ban đầu cực đại của electrôn là v2 = 2v1. Công thoát của electrôn ra khỏi catôt là A. 1,88 eV. B. 3,2eV. C. 1,6eV. D. 2,2 eV. II.XÁC ĐỊNH CÔNG SUẤT CỦA CHÙM SÁNG ,CƯỜNG ĐỘ DÒNG QUANG ĐIỆN… Câu 1. Giả sử các electron thoát ra khỏi catốt của tế bào quang điện đều bị hút về anốt, khi đó dòng quang điện có cường độ I=0,32mA. Số electron thoát ra khỏi catốt trong mỗi giây là : A. 2.1015 B. 2.1017 C. 2.1019 D. 2.1013 Câu 2. Một đèn laze có công suất phát sáng 1W phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,7m. Cho h = 6,625.10-34 Js, c=3.108m/s. Số phôtôn của nó phát ra trong 1 giây là: A. 3,52.1019. B. 3,52.1020. C. 3,52.1018. D. 3,52.1016. Câu 3. Chiếu vào catôt của tế bào quang điện một ánh sáng có bước sóng = 600nm từ một nguồn sáng có công suất 2mW. Biết cứ 1000 hạt phôtôn tới đập vào catôt thì có 2 electron bật ra, cường độ dòng quang điện bão hòa bằng A. 1,93.10-6A. B. 0,193.10-6A. C. 19,3mA. D. 1,93mA. Câu 4. Chiếu chùm ánh sáng có công suất 3W, bước sóng 0,35m vào catôt của tế bào quang điện có công thoát electron 2,48eV thì đo được cường độ dòng quang điện bão hoà là 0,02A. Hiệu suất lượng tử bằng A. 0,2366%. B. 2,366%. C. 3,258%. D. 2,538%. III.XÁC ĐỊNH BƯỚC SÓNG NHỎ NHẤT CỦA TIA X... Câu 1. Một tia X có bước sóng 125pm. Năng lượng của phô tôn tương ứng có giá trị nào sau đây?
  2. A. 104eV B. 103eV C. 102eV D. 2.103eV. Câu2:Hiệu điện thế giữa anốt và catốt của một ống Rơnghen là U = 0 ,8 kV thì bước sóng nhỏ nhất của tia X phát ra là: A.15,5A0 B.1,55A0 C.12,5A0 D.1,25A0 Câu 3. Cường độ dòng điện trong ống Rơnghen là 0,64 mA. Số điện tử đập vào đối catốt trong 1 phút là A. 2,4.1016 B. 16.1015 C. 24.1014 D. 2,4.1017 Câu 4(ĐH2008). Hiệu điện thế giữa anốt và catốt của một ống Rơnghen là U = 25 kV. Coi vận tốc ban đầu của chùm êlectrôn phát ra từ catốt bằng không. Biết hằng số Plăng h = 6,625.10-34J.s, e = 1,6.10-19C. Tần số lớn nhất của tia Rơnghen do ống này có thể phát ra là A. 6,038.1018 Hz. B. 60,380.1015 Hz. C. 6,038.1015 Hz. D. 60,380.1015 Hz. Câu 5. Tần số lớn nhất trong chùm tia Rơnghen là fmax = 5.1018Hz. Coi động năng đầu của e rời catôt không đáng kể. Cho biết: h = 6,625.10–34J.s; c=3.108 m/s; e= 1,6.10–19 C. Động năng của electron đập vào đối catốt là: A. 3,3125.10-15J B. 4.10-15J C. 6,25.10-15J D. 8,25.10-15J Câu 6(CĐ2007)Một ống Rơnghen phát ra bứt xạ có bước sóng ngắn nhất là 6,21.10-11 m.Biết độ lớn điện t ích electron là 1,6.10-19C và bỏ qua động năng ban đầu cực đại của electron.Hiệu điện thế giữa anốt và catốt của ống là : A.200kV B.20kV C.2,15kV D.21,15kV I V.XÁC Đ ỊNH ĐIỆN THẾ CỦA VẬT CÔ LẬP VỀ ĐIỆN . . . Câu1 :Công thoát electron khỏi đồng là 4,57eV. Khi chiếu bức xạ có bước sóng  = 0,14m vào một quả cầu bằng đồng đặt xa các vật khác thì quả cầu được tích điện đến điện thế cực đại là A. 0,43 V. B. 4,3V. C. 0,215V. D. 2,15V. Câu 2. Công thoát electron khỏi đồng là 4,57eV. Chiếu chùm bức xạ điện từ có bước sóng  vào một quả cầu bằng đồng đặt xa các vật khác thì quả cầu đạt được điện thế cực đại 3V. Bước sóng của chùm bức xạ điện từ đó là A. 1,32m. B. 0,132m. C. 2,64m. D. 0,164m. Câu 3(ĐH2008). Khi chiếu lần lượt hai bức xạ có tần số là f1, f2 (với f1 < f2) vào một quả cầu kim loại đặt cô lập thì đều xảy ra hiện tượng quang điện với điện thế cực đại của quả cầu lần lượt là V1, V2. Nếu chiếu đồng thời hai bức xạ trên vào quả cầu này thì điện thế cực đại của nó là A. V2. B. (V1 + V2) C. V1. D. |V1 -V2|. Câu4:Giới hạn quang điện cuả đồng là 0,3 m .Một quả cầu đồng cô lập về điện nhận một chùm ánh sáng kích thích của tia X có   10nm .Điện thế cực đại của quả cầu là (tính chính xác tới 0,1V) A.12V B.119,9V C.120V D.119,99V Câu5:Một quả cầu nhô m có công thoát 3,45eV,bán kính 3,6cm đặt cô lập,được chiếu bằng bức xạ tử ngoại.Chiếu quả cầu bức xạ có tần số 1015Hz.Khi đó điện t ích lớn nhất của quả cầu là: A.2,76 C D.một giá trị khác B.2,76pC C.2,76nC V.XÁC ĐỊNH BÁN KÍNH QUỸ ĐẠO CỦA ELECTRON CHUYỂN ĐỘNG TRONG TỪ TRƯỜNG… Câu 1. Chiếu một bức xạ điện từ có bước sóng =0,075µm lên mặt kim loại dùng catốt của một tế bào quang điện có công thoát là 8,3.10-19J. Các electron quang điện được tách ra bằng màn chắn để lấy một chùm hẹp hướng vào  một từ trường đều có cảm ứng từ B =10–4 T, sao cho B vuông góc với phương ban đầu của vận tốc electron. Bán kính cực đại của quỹ đạo của electron là A. 11,375cm B. 22,75cm C. 11,375mm D. 22,75mm Câu 2. Chiếu bức xạ đơn sắc bước sóng  =0,533(µm) vào một tấm kim loại có công thoát electron A=3.10–19J. Dùng màn chắn tách ra một chùm hẹp electron quang điện và cho chúng bay vào một miền từ trường đều có cảm   ứng từ B . Hướng chuyển động của electron quang điện vuông góc với B . Biết bán kính cực đại của quỹ đạo các electron là R=22,75mm . Cảm ứng từ B của từ trường bằng A. B = 2.10–4(T) B. B = 10–4(T) C. B = 1,2.10–4(T) D. B = 0,92.10–4(T) Câu 3:Khi chiếu chùm bức xạ λ=0,2μm rất hẹp vào tâm của catốt phẳng của một tế bào quang điện công thoát electron là 1,17.10-19J. Anốt của tế bào quang điện cũng có dạng bản phẳng song song với catốt. Đặt vào giữa anốt và catôt một hiệu điện thế UAK = -2V thì vận tốc cực đại của electron khi đến anốt bằng A. 1,1.106m/s B. 1,1.105m/s C. 1,22.1012m/s D. 1,22.1010m/s Câu 4:Chiếu bức xạ đơn sắc bước sóng  vào một tấm kim loại có công thoát electron A=2eV.Hứng chùm electron quang điện bứt ra cho bay vào từ trường đều có B=10-4T theo phương vuông góc với đường cảm ứng từ.Biết bán kính cực đại của quỹ đạo của electron là 23,32mm.Bước sóng  của bức xạ được chiếu vào là bao nhiêu? A.0,75 m B.0,6 m C.0,5 m D.0,46 m Phan Lâm - Trường THPT Trần Kỳ Phong ĐT:0914056604
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2