intTypePromotion=1

CẤU TẠO KIẾN TRÚC CĂN BẢN - TẬP 1 NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ GIẢN LƯỢC - CHƯƠNG 5

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
286
lượt xem
83
download

CẤU TẠO KIẾN TRÚC CĂN BẢN - TẬP 1 NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ GIẢN LƯỢC - CHƯƠNG 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CẤU TẠO SÀN NHÀ A. KHÁI NIỆM CHUNG: I. Yêu cầu cơ bản: - Vững chắc, cách âm, cách nhiệt - Chống thấm, chịu mài mòn - Đảm bảo mỹ quan và vệ sinh tốt II. Bộ phận chính: - Kết cấu chịu lực, lớp cách âm, cách nhiệt. - Mặt sàn. - Trần sàn. III. Phân loại: Tùy theo vật liệu xây dựng, vị trí và y/c sử dụng mà mỗi loại sàn được cấu tạo theo đặc tính và yêu cầu chịu tải. 1.Theo vật liệu: sàn gỗ, thép, BTCT, hỗn hợp 2.Theo vị trí và sử dụng:...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CẤU TẠO KIẾN TRÚC CĂN BẢN - TẬP 1 NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ GIẢN LƯỢC - CHƯƠNG 5

 1. CHÖÔNG 5: CAÁU TAÏO SAØN NHAØ A. KHAÙI NIEÄM CHUNG: I. Yeâu caàu cô baûn: - Vöõng chaéc, caùch aâm, caùch nhieät - Choáng thaám, chòu maøi moøn - Ñaûm baûo myõ quan vaø veä sinh toát II. Boä phaän chính: - Keát caáu chòu löïc, lôùp caùch aâm, caùch nhieät. - Maët saøn. - Traàn saøn. III. Phaân loaïi: Tuøy theo vaät lieäu xaây döïng, vò trí vaø y/c söû duïng maø moãi loaïi saøn ñöôïc caáu taïo theo ñaëc tính vaø yeâu caàu chòu taûi. 1.Theo vaät lieäu: saøn goã, theùp, BTCT, hoãn hôïp 2.Theo vò trí vaø söû duïng: Saøn taàng haàm, taàng treät, taàng laàu. Saøn döôùi maùi, saøn saân thöôïng, bao lôn, loggia (saøn beáp, phoøng veä sinh, phoøng thí nghieäm). B. CAÁU TAÏO SAØN GOÃ: I. Ñaëc ñieåm vaø phaïm vi söû duïng: 1. Vaät lieäu: Keát caáu chòu löïc cuûa saøn ñöôïc duøng baèng vaät lieäu goã. 2. Ñaëc ñieåm: 2.1 Öu ñieåm: nheï, ñaøn hoài, toát, veä sinh, ñeå laøm ñeïp, thöïc hieän nhanh. http://www.ebook.edu.vn 52
 2. 2.2 Nhöôïc ñieåm: deã chaùy, hö muïc, moái, moït deã bò rung neáu gheùp noái khoâng ñuùng quy caùch, khaåu ñoä daàm bò haïn cheá, söùc chòu taûi cuûa saøn khoâng cao . 3. Phaïm vi söû duïng: Saøn nhaø taïm, saøn saân khaáu, saøn coâng trình ñaëc bieät. 1. Tham soá kích thöôùc daàm : 1.1Tieát dieän: h = 1/251 - 1/151, b = 1/3h – 1/2h (daàm chính) thöïc teá: 5 × 10; 5 × 15; 5× 20; 5 ×25; 6 ×12; 7 ×14; 8 ×16, (daàm phuï). 1.2 Daøi < 4,00 m (daàm phuï) 2. Qui caùch boá trí daàm: 2.1 Nhòp daàm: L < 4m: L heä soá daâèm ck. 40 – 60 cm/ trung bình 50 cm. L ≥ 4m: 2 heä daàm: chính vaø phuï, daàm chính theo phöông ngaén nhaát vôùi nhòp daàm < 6m / nhòp daàm phuï < 4m. 2.2 Yeâu caàu: a. Ñaûm baûo choáng moái moït, muïc. b. Phöông laùt vaùn maët saøn // höôùng chieáu saùng. c. Gia coá ñaûm baûo coá ñònh daàm saøn khi h daàm lôùn, baèng thanh choáng cheùo, vaùn gaêng , theùp chaèng giöõ vôùi khoaûng caùch120cm. 3. Qui caùch lieân keát daâèm: 3.1 Daàm gaùc treân coät: a. Coät goã, theùp. b. Coät gaïch, beâ toâng, BTCT: treân ñaàu coät hoaëc vai coät caàn boá trí - Baûn ñeäm vaø caáu taïo lieân keát oån ñònh goái töïa. - Vaät lieäu caùch aåm. - Caáu taïo choáng daäp ñaàu daàm. http://www.ebook.edu.vn 53
 3. 3.2 Daàm gaùc treân töôøng: a. Vò trí gaùc daàm: - Trong vaø treân ñænh töôøng: khi õ ñuû roäng hoaëc töôøng döôùi daøy hôn . - Ngoaøi töôøng: giaèng töôøng nhoâ ra hoaëc caáu taïo vaøo töôøng baèng daàm goã. b. Yeâu caàu: - Ñaûm baûo ñaàu daàm khoâng bò muïc baèng caùch queùt taåm daàu haét vaø chöøa loã thoaùng. - Ñaûm baûo lieân keát toát vôùi töôøng, boá trí theùp neo giöõ ñaàu daàm oån ñònh treân giaèng töôøng. a. Gaùc xieân keà hoaëc lieàn ñaàu 1/2 phaàn khi b daàm chính nhoû b. Gaùc goái ñaàu khi b daàm chính lôùn c. Gaùc phaúng maët: - caùch 1: daàm con (vai daàm )÷boulon - caùch 2: vai daàm÷saét vai boø 3.4 Yeâu caàu kyõ thuaät gaùc daàm: a. Caàn phaûi coù choát hoaëc ñinh ñóa ñeå coá ñònh daàm. b. Khoâng ñöôïc khaáu bôùt daàm chính, coù theå khaáu bôùt daàm phuï < 1/3. c. Bieän phaùp vaø caáu taïo choáng muïc, moái, choáng daäp ñaàu daàm. d. Ñaûm baûo lieân keát giöõa daàm vaø coät, vôùi töôøng ,vôùi daàm. http://www.ebook.edu.vn 54
 4. http://www.ebook.edu.vn 55
 5. III Caáu taïo maët saøn: 1. Yeâu caàu goã vaùn saøn: 1.1 Ñaûm baûo khoâng cong, veânh; khoâ, kích thöôùc sôù goã . 1.2 Chòu maøi moøn: goã cöùng. 1.3 Myõ quan: maøu saéc goã. 2. Caùch gheùp vaùn saøn: 2.1 Ñoái caïnh , moäng heøm löôõi gaø ñôn, keùp, caét baäc 2.2 Moäng gheùp khôùp giaõ heøm 2.3 Moäng heøm choát löôõi gaø (1/3 beà daøy vaùn) 3. Caùch laùt vaùn saøn: 3.1 Thoâng duïng vaø tieát kieäm: thaúng goùc vôùi daàm saøn, vaùn ñaët so le 3.2 Yeâu caàu myõ quan cao: kieåu chöõ nhaät, vaåy ruøa. IV Vaùn oáp chaân töôøng: 1. Saøn ñôn giaûn 2. Saøn caùch aâm http://www.ebook.edu.vn 56
 6. C. CAÁU TAÏO SAØN SAÉT THEÙP I Ñaëc ñieåm: 1. Keát caáu chòu löïc: 1.1 Daàm theùp chöõ I, U côõ 100 – 300 ñaët caùch khoaûng 0,40m – 2,00m tuøy theo kieåu caùch traùm cheøn – chieàu daøi daàm 4m – 7m. 1.2 Theùp gaêng, boulon chaán giöõ ∅ hoaëc côû 10 – 12 – 14 – 16 – 18 ñaët caùch khoaûng 0,50m – 1m. 2. Ñaëc ñieåm: 2.1 Öu ñieåm: a. Dieän tích saøn roäng, nheï baèng saøn goã. b.Khoù chaùy, söû duïng ñöôïc ngay sau khi laép döïng. c.Laép raùp deã, thi coâng nhanh, lieân keát chaéc hôn goã. 2.2 Nhöôïc ñieåm: a. Sôn baûo trì choáng ræ seùt hoaëc bao che baèng beâ toâng. b.Giaù thaønh cao hôn goã. III Chi tieát caáu taïo 1. Ñaët daàm saøn: 1.1 Sô boä choïn kích thöôùc daàm: h = 0,03 L. 1.2 Ñaët leân töôøng: a. Boá trí saét giöõ giöõa 2 daàm, giöõa daàm bieân vaø töôøng. b. Saét neo ñaàu daàm vaøo giaèng töôøng, baøn keâ. 1.3 Daàm phuï ñaët leân daàm chính: a. ñaët xieân keâ. b.ñaët noái ñaàu. 2. Gheùp noái daàm : 2.1 Gheùp noái : 2 theùp hình, theùp baûn. 2.2 Lieân keát daàm phuï vaøo daàm chính. http://www.ebook.edu.vn 57
 7. 3. Caáu taïo saøn hoãn hôïp: 4.1 Theùp hình ÷ beâ toâng löôùi theùp. 4.2 Toân daäp hình ÷ beâ toâng. http://www.ebook.edu.vn 58
 8. D. CAÁU TAÏO SAØN BTCT. I Ñ aëc ñieåm: 1. Phaïm vi söû duïng: xaêng daàu hoaëc saøn thöôøng tieáp xuùc hoaù chaát, nöôùc, thöôøng bò aåm. 2. Ñaëc ñieåm: 2.1 Öu ñieåm: caáu taïo ñôn giaûn, beàn chaéc ít baûo trì, khoâng chaùy, muïc naùt, khaâu ñoä lôùn, dieän tích roäng. 2.2 Nhöôïc ñieåm: a. Söõa chöõa caûi taïo khoù. Taûi troïng baûn thaân lôùn, khaéc phuïc baèng beâ toâng nheï beâ toâng öùng löïïc tröôùc. b. Phaûi chôø BTCT coù khaû naêng chòu löïc thì môùi söû duïng saøn. II Phaân loaïi: 1. Saøn BTCT toaøn khoái: 1.1 Öu ñieåm: ñoä cöùng lôùn, lieân keát toát, aùp duïng cho maët baèng ñaëc bieät 1.2 Nhöôïc ñieåm: a. Toán vaùn khuoân, thi coâng chaäm. b. Thôøi tieát aûnh höôûng tieán ñoä 2. Saøn BTCT laép gheùp: 2.1 Öu ñieåm: ñaùp öùng nhu caàu coâng nghieäp hoaù xaây döïng 2.2 Nhöôïc ñieåm: ñoä cöùng keùm hôn toaøn khoái ôû taïi vò trí lieân keát. 3. Saøn BTCT baùn laép gheùp: Toång hôïp öu ñieåm khaéc phuïc nhöôïc ñieåm cuûa 2 loaïi saøn treân III Caáu taïo saøn BTCT toaøn khoái: 1. Hình thöùc baûn: 1.1 Ñaëc ñieåm: khoâng gian theo thoâng thuyû lôùn, traàn phaúng, thi coâng ñôn giaûn. 1.2 Phaân loaïi: http://www.ebook.edu.vn 59
 9. a. Chòu löïc theo moät phöông: nhòp baûn 2m, daøy 6 – 8cm. b.Chòu löïc theo 2 phöông: maët baèng gaàn vuoâng vôùi caïch 3- 4m, baûn daøy 8- 10cm c. Saøn naám: baûn ñuùùc treân ñaàu coät troøn hoaëc vuoâng, baûn daøy e ≥ 1/321 – L=6 – 8m 3. Hình thöùc baûn daàm: 3.1 Heä daàm: a. Saøn 1 heä daàm: choïn phöông chòu löïc ñeå coù nhòp ngaén nhaát vôùi khoaûng caùch giöõa caùc daàm ck,1 – 2m. b. Saøn 2 heä daàm: - Daàm chính vaø daàm phuï: daàm chính : h ≥ 1/15L thöôøng duøng 1/8 – 1/12L; b = 1/3h; l = 5 – 8m ( L: nhòp, b : chieàu roäng daàm, h : chieàu cao daàm ) daàm phuï : h ≥ 1/20 l , l = 4 – 6m ck 1,5 – 2,5 baûn daøy : 6 – 10cm - Daàm ñan oâ vuoâng, oâ quaû traùm: khoái löôïng BTCT gaàn gioáng nhau, giaûm thieåu coät chòu ñôõ saøn. Ñaëc ñieåm saøn coù daàm ñan quaû traùm: caùc daàm ngaén ñaët saùt goùc laøm goái töïa ñaøn hoài cho nhöõng daàm daøi giao nhau vôùi noù. 2.2 Hình thöùc: a. Söôøn döôùi (daàm loä) theo 1 phöông, theo 2 phöông ñan oâ chöõ nhaät, oâ vuoâng, oâ quaû traùm . b. Baûn keùp (daáu söôøn) saøn caùch aâm. c. Söôøn treân: saøn caùch aâm, saøn khu veä sinh. IV Caáu taïo saøn BTCT baûn laép gheùp: 1. Saøn daøy söôøn cheøn gaïch roãâng: http://www.ebook.edu.vn 60
 10. 1.1 Beà daøy saøn: 16cm vôùi gaïch 12, 20cm vôùi gaïch 15, 25cm vôùi gaïch 20cm 1.2 Nhòp daàm söôøn 4 – 6m, baûn daàm daøy 4 – 6m, daàm söôøn coù b ≥ 7cm 1.3 Khoaûng caùch daàm söôøn tuøy theo gaïch cheøn 33 – 40cm. 2. Saøn daày söôøn ñuùc saün: 2.1 Nhòp daàm söôøn: 3,20m – 4,00m. (L) 2.2 Daàm söôøn vôùi h = 1/20 L - 1/25L ; b = 6 -10cm. 2.3 Khoaûng caùch daàm söôøn tuyø theo gaïch cheøn 33 – 120cm. 3. Saøn thaáu quang: Duøng gaïch thuyû tinh loaïi ñaëc bieät. Dieän tích saøn giôùi haïn 3 ×3 m. http://www.ebook.edu.vn 61
 11. E. CAÁU TAÏO ÑAËC BIEÄT CUÛA SAØN I Caáu taïo phoøng chaùy: Saøn goã theùp ôû vò trí beáp, loø söôûi, oáng khoùi, caàn cheøn traùm vaät lieäu chòu nhieät, caùch nhieät vaøo saøn trong khoaûng caùch ly: vôùi goã ≥ 16 -35 cm, vôùi theùp ≥ 11 cm vôùi BTCT ≥ 7 cm II. Caáu taïo caùch aâm: 1. Duøng vaät lieäu caùch aâm ñeå caáu taïo laùt maët saøn: Goã meàm, daêm baøo eùp, cao su, giaáy daàu, thaûm sôïi thuyû tinh. 2. Ñeäm ñaøn hoài caùch aâm: Ñeäm toaøn boä hoaëc thaønh daõy, ñieåm (loø xo) 3.Traàn caùch aâm: Vôùi keát caáu taùch rieâng bieät vaø caùch ly giöõa saøn vaø traàn bôûi moät khoaûng troáng lieân tuïc hoaëc cheøn vaät lieäu caùch aâm. III Caáu taïo choáng thaám: Saøn ôû khu veä sinh, beáp, phoøng thí nghieäm, saøn goã. 1. Vaät lieäu : Duøng vaät lieäu choáng thaám, phoå bieán laø phuï gia choáng thaám pha troân trong BTCT, beâ toâng ñaù mi löôùi theùp daøy 4cm, hoaëc vaûi choáng thaám sôïi khoaùn keát hôïp Bitum. 2. Caáu taïo : Taïo doä doác ñeå thoaùt nöôùc nhanh, toå chöùc thu vaø thoaùt nöôùc toát. 3. Vò trí : Caáu taïo choáng thaám taïi vò trí saøn coù tieáp xuùc vôùi nöôùc, nguoàn aåm, caùc ñöôøng oáng xuyeân qua saøn, chaân töôøng nôi tieáp xuùc vôùi saøn. 4. Caáu taïo choáng thaám saøn goã. IV. Caáu taïo ñaøn hoài: Saøn saân khaáu: http://www.ebook.edu.vn 62
 12. 1. Caùch 1: Ñeäm baèng goã meàm 20x20 ck 1,20m. 2. Caùch 2: Duøng thanh goã vaùt ôû ñaàu, daøi 1,20m töïa ôû giöõa vaø gaùnh chòu maët saøn ôû hai ñaàu töï do. 3. Caùch 3: Duøng heä thoáng loø xo ñaøn hoài. V. Caáu taïo saøn ôû khe bieán daïng, vò trí taïm döøng trong thi coâng: 1.Yeâu caàu : 1.1 Ñaûm baûo söï bieán daïng cuûa saøn taïi vò trí khe bieán daïng. 1.2.Ñaûm baûo choáng thaám, veä sinh vaø myõ quan. 2. Vaät lieäu : 2.1 Taám Sika PVC Waterbars maøu vaøng ( khe bieán daïng ), taám Sika PVC Waterbars maøu xaùm ( vò trí taïm döøng ). 2.2 Traùm bít beà maët khe bieán daïng : Sikaflex Pro 2HP. VI. Caáu taïo saøn ban coâng , loggia: 1 Yeâu caàu: 1.1 Kieân coá, an toaøn, thoaùng nhöng caàn che chaén böùc xaï maët trôøi 1.2 Caáu taïo maët saøn vaø ngaïch cöûa ñaûm baûo thoaùt nöôùc vaø choáng thaám toát 1.3 Ñaûm baûo myõ quan vaø veä sinh thuaän tieän. 2. Caáu kieän chòu löïc: 2.1 Vaät lieäu: goã, theùp, BTCT 2.2 Keát caáu: Baûn coâng xoân, baûn ñaët treân daàm coâng xoân. Daàm saøn noái daøi chòu löïc. 3. Lan can: 3.1 Hình thöùc: Ñaët, kín, roãng thoaùng, keát hôïp ñaëc roãng 3.2 Vaät lieäu: goã, theùp, chaát deûo, kính, BTCT 3.3 Lieân keát: a.Toaøn khoái vôùi phaàn choân 10 – 15 cm http://www.ebook.edu.vn 63
 13. b. Haøn hoaëc vaën oác. F. CAÁU TAÏO NEÀN NHAØ I. Neàn baèng: 1. Neàn ñaëc: Caùc lôùp töø döôùi leân 1.1 Caùt töôùi nöôùc ñaàm chaët töøng lôùp daøy 150 hoaëc ñaát neän. 1.2 Lôùp ñeäm BT gaïch vôû daøy 7 – 15 cm 1.3 Lôùp beâ toâng choáng thaám daøy 6 – 12 cm 1.4 Vöõa Cimaêng caùt # 100 lieân keát. 1.5 Vaät lieäu hoaøn thieän beà maët. 2. Neàn roãng: 2.1 Ñaëc ñieåm: Khi cao ñoä maët neàn > 60 cm so vôùi maët ñaát töï nhieân. Öu ñieåm: ñaûm baûo khoâ raùo, caùch aåm toát cho saøn, tieát kieäm lôùp ñeäm vaø ñaát ñaép 2. 2 Phaân loaïi: a.Neàn goã: Daàm gaùc leân töôøng c.k.1,00m – 2,00m. AÙp duïng bieän phaùp phoøng choáng moái moït muïc cho goã, caáu taïo moät oâ thoaùng baûo veä goã daàm saøn vaø phoøng aåm döôùi neàn. b. Neàn ñuùc BTCT: Baûn BTCT gaùc leân töôøng c.k. ≤ 2,40 m hoaëc baûn BTCT lieân keát toaøn khoái vôùi keát caáu cuûa khung chòu löïc. II. Neàn doác: 1. Ñaëc ñieåm: 1.1 Ñaûm baûo taàm nhìn roõ leân maøn aûnh, saân khaáu hoaëc baûng cho khaùn giaû trong hoäi tröôøng, raïp chieáu boùng, giaûng ñöôøng. 1.2 Vôùi ñoä doác 1/10 – 1/8 laøm maët neàn doác, vôùi ñoä doác > 1/8 laøm maët neàn giaät baäc. Maët cong cuûa neàn doác theo hai chieàu hoaëc http://www.ebook.edu.vn 64
 14. ñöôøng gaõy. 2. Neàn ñaëc: Beâ toâng neàn caàn ñuû daày, caàn taêng cöôøng coát theùp vaø keû maïch phaàn oâ traùnh ñöôøng nöùt gaõy töï phaùt do luùn khoâng ñeàu. Caàn bôm,traùm bitume ( Sikaflex Pro 2HP ) vaøo khe hôû. 3. Neàn roång: 3.1 Duøng töôøng hoaëc khung chòu löïc ñeå chòu ñôû neàn saøn khi khoâng söû duïng khoâng gian döôùi neàn doác. 3.2 Khi caàn söû duïng khoâng gian döôùi neàn doác söû duïng keát caáu khung chòu löïc ñeå chòu ñôû saøn doác. G. CAÁU TAÏO MAËT SAØN I. Caùc boä phaän chuû yeáu: 1.AÙo saøn: 1.1 Y/c chòu maøi moøn, kieân coá, heä soá huùt nhieät nhoû. 1.2 Y/c baèng phaúng laøm veä sinh toát. 1.3 Y/c choáng thaám, choáng chòu aûnh höôûng cuûa acid vaø hoaù chaát. 2. Lôùp ñeäm: Boä phaän gia coá cho keát caáu saøn, taêng cöôøng khaû naêng caùch aâm, caùch nhieät cho saøn. 3. Lôùp ñieàu chænh: Taïo maët phaúng maët doác cho maët neàn saøn Lôïi duïng beà daày ñeå ñaët caùc ñöôøng oáng hoaëc ñöôøng daây trang thieát bò 4. Lôùp oáp chaân töôøng: 4.1 Ñöôïc laøm baèng vaät lieäu cuûa aùo saøn. 4.2 Baûo veä ôû vò trí quaù ñoä giöõa töôøng vaø saøn. 4.3 Y/c ñaûm baûo chòu löïc va chaïm vaø laøm veä sinh toát. http://www.ebook.edu.vn 65
 15. II Phaân loaïi: 1. Maët saøn laùng: 1.1 Laùng vöõa ciment: a. Öu ñieåm: caáu taïo ñôn giaûn, kieân coá, coù khaû naêng choáng thaám, giaù thaønh haï. b. Nhöôïc ñieåm: heä soá huùt nhieät lôùn, deå sinh buïi, khoâng ñaûm baûo veä sinh. c. Yeâu caàu: keû maïch phaàn oâ, lôùp vöõa laùng treân lôùp beâ toâng hoaëc BTCT. 1.2 Laùng vöõa Granitoâ: a. Öu ñieåm: beàn, chaéc, ñeïp, saïch b. Nhöôïc ñieåm: deå ñoïng giöõ nöôùc, giaù thaønh cao gaáp 3 laàn laùng vöõa ciment. c. Yeâu caàu: phaân loaïi: ñaù röûa, ñaù maøi … Lôùp vöõa Granitoâ daøy 0,5 – 1 cm laùng treân lôùp vöõa ciment loùt daøy 1 cm khía bay, caàn keû maïch phaàn oâ hoaëc ñaët neïp ñoàng, thau giöõa caùc phaàn oâ. 1.3 Laùng vöõa naïm ñaù hoaëc maõnh saønh söù: 2. Maët saøn laùt: 2.1 Laùt goã, vaùn eùp: a. Vaùn goã daøy 2,5 – 4 cm roäng 10 – 12 cm b. Gheùp ñoái caïnh; moäng heøm löôõi gaø, moäng gheùp khôùp giaõ heøm, moäng heøm choát löôõi gaø. c. Keâ treân thanh goã ñeäm (xaø raèm) lieân keát ñinh. 2.2 Laùt packeâ (gaïch goã) a. Kieåu caùch laùt: - packeâ treân vaùn thoâ - packeâ gaén treân neàn cöùng http://www.ebook.edu.vn 66
 16. b. Caáu taïo gaïch goã: thanh goã cöùng daøi 15 – 40cm roäng 3 – 8cm daøy 1,5 -1,8 cm, gheùp thaønh hình vuoâng, chöõ nhaät, quaû traùm vôùi 2 – 3 lôùp, lieân keát baèng moäng raõnh vaø keo. 2.3 Laùt gaïch xi maêng, gaïch Ceramic, gaïch Thaïch anh, taám ñaù Granit , gaïch nhöïa cao su, linoleùum treân lôùp ñeäm loùt baèng vöõa xi maêng. 2.4 Saøn sôn phuû vôùi vaät lieäu Epoxy, thích hôïp cho khu vöïc yeâu caàu veä sinh cao nhö saøn trong khu phaåu thuaät, nhaø xöôûng . H. ÑEÀ CÖÔNG OÂN TAÄP http://www.ebook.edu.vn 67
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2