intTypePromotion=1

Chỉ thị 02/2005/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
225
lượt xem
67
download

Chỉ thị 02/2005/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 02/2005/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc nâng cao chất lượng tín dụng, tăng trưởng tín dụng phù hợp với khả năng huy động vốn và kiểm soát rủi ro, bảo đảm an toàn hệ thống

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 02/2005/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. c hØ th Þ cña thèng ®èc ng©n hµng nhµ níc ViÖt Nam  sè 02/2005/CT­NHNN ngµy 20 th¸ng 4 n¨m 2005  vÒ viÖc n©ng cao chÊt lîng tÝn dông, t¨ng trëng  t Ý n   d ô n g   p h ï   h î p   v í i   k h ¶   n ¨ n g   h u y   ® é n g   v è n   v µ   k i Ó m   s o ¸ t  rñi ro, b¶o ®¶m an toµn hÖ thèng Thùc   hiÖn   NghÞ   quyÕt   sè  41/2004/QH1  ngµy   03/12/2004   cña Quèc héi vÒ  nhiÖm vô  ph¸t triÓn kinh tÕ  ­ x∙ héi n¨m   2005,   NghÞ   quyÕt   sè   01/2005/NQ­CP   ngµy   14/01/2005   cña   ChÝnh phñ  vÒ  mét sè  gi¶i ph¸p chñ  yÕu chØ  ®¹o thùc hiÖn   kÕ  ho¹ch kinh tÕ  ­ x∙ héi vµ  ng©n s¸ch Nhµ  níc n¨m 2005,   trong  ®ã  giao Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam triÓn khai thùc   hiÖn c¸c gi¶i ph¸p chñ ®éng ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ,   tû  gi¸, l∙i suÊt phï  hîp víi môc tiªu, diÔn biÕn cña thÞ   trêng, n©ng cao chÊt lîng tÝn dông vµ  kh¶ n¨ng an toµn   ho¹t  ®éng ng©n hµng. Trong nh÷ng th¸ng  ®Çu n¨m 2005, nÒn   kinh tÕ  æn  ®Þnh vµ  ph¸t triÓn, chØ sè  gi¸ tiªu dïng ba   th¸ng  ®Çu n¨m t¨ng 3,7%; ho¹t  ®éng tÝn dông tiÕp tôc  ® îc   më  réng nhng rñi ro tÝn dông cha  ®îc kiÓm so¸t vµ   ®¸nh   gi¸ mét c¸ch chÆt chÏ, cha phï  hîp víi th«ng lÖ, chuÈn   mùc quèc tÕ vµ yªu cÇu héi nhËp. §Ó  gãp phÇn thóc  ®Èy t¨ng trëng kinh tÕ  cao vµ  bÒn   v÷ng, æn  ®Þnh tiÒn tÖ  vµ  kiÓm so¸t l¹m ph¸t, c¸c tæ chøc   tÝn dông vµ  c¸c  ®¬n vÞ  thuéc Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam   thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p nh sau: I. ®èi víi c¸c tæ chøc tÝn dông 1.  Thùc hiÖn   ®ång  bé  c¸c  gi¶i ph¸p  huy  ®éng vèn  tõ  thÞ   trêng   trong   níc,   khai   th¸c   vµ   sö   dông   cã   hiÖu   qu¶  nguån vèn tµi trî  cña c¸c tæ chøc quèc tÕ  cho c¸c dù  ¸n  tÝn dông n«ng th«n, doanh nghiÖp nhá  vµ  võa, tÝch cùc xö  lý  nî  tån  ®äng  ®Ó  t¨ng kh¶ n¨ng  ®¸p øng kÞp thêi c¸c nhu   cÇu vèn tÝn dông cña nÒn kinh tÕ, trªn c¬  së   ®¶m b¶o an  toµn vµ hiÖu qu¶ tÝn dông. 2. Tèc  ®é  t¨ng trëng tÝn dông ph¶i phï  hîp víi t¨ng  trëng vèn huy  ®éng thùc tÕ, môc tiªu tÝn dông  ®Ò  ra tõ  ®Çu n¨m vµ kh¶ n¨ng kiÓm so¸t chÊt lîng tÝn dông; ®¶m b¶o  vèn   kh¶   dông   cho   c¸c   nhu   cÇu   thanh   to¸n,   an   toµn   ho¹t  ®éng kinh doanh. 3. Thùc hiÖn  ®óng c¸c quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ  cho  vay, b¶o l∙nh, cho thuª tµi chÝnh, chiÕt khÊu, bao thanh  to¸n vµ  b¶o  ®¶m tiÒn vay; xem xÐt vµ  quyÕt  ®Þnh viÖc cho 
  2. 2 vay cã  b¶o  ®¶m b»ng tµi s¶n hoÆc kh«ng cã  b¶o  ®¶m b»ng  tµi s¶n, cho vay cã  b¶o  ®¶m b»ng tµi s¶n h×nh thµnh tõ  vèn vay, tr¸nh c¸c víng m¾c khi xö  lýtµi s¶n b¶o  ®¶m  ®Ó  thu   håi   nî   vay.   §Æc   biÖt   chó   träng   thùc   hiÖn   c¸c   gi¶i  ph¸p   n©ng   cao   chÊt   lîng   tÝn   dông,   kh«ng   ®Ó   nî   xÊu   gia  t¨ng. 4. C¸c tæ chøc tÝn dông ph¶i t¨ng cêng kiÓm tra, gi¸m  s¸t viÖc chÊp hµnh c¸c nguyªn t¾c, thñ tôc cho vay vµ cÊp  tÝn dông kh¸c, tr¸nh x¶y ra sù cè g©y thÊt tho¸t tµi s¶n;  s¾p xÕp l¹i tæ chøc bé  m¸y, t¨ng cêng c«ng t¸c  ®µo t¹o  c¸n bé ®Ó ®¸p øng yªu cÇu kinh doanh ng©n hµng trong ®iÒu  kiÖn héi nhËp quèc tÕ. 5.  TiÕn hµnh  rµ  so¸t,  bæ  sung vµ   chØnh  söa c¸c  quy  chÕ, quy tr×nh  nghiÖp  vô  tÝn dông   ®¶m  b¶o  tu©n  thñ  quy  ®Þnh cña ph¸p luËt, phï  hîp víi  ®iÒu kiÖn ho¹t  ®éng kinh  doanh, ng¨n ngõa vµ  h¹n chÕ  rñi ro tÝn dông. C¸c tæ chøc  tÝn dông khÈn  tr¬ng ban hµnh vµ  thùc hiÖn  c¸c  quy   ®Þnh  nghiÖp vô: a. Quy  ®Þnh vÒ  qu¶n trÞ  rñi ro,  ®Æc biÖt lµ  rñi ro  tÝn dông;  hÖ  thèng  th«ng tin qu¶n  lý  vµ   ®iÒu hµnh  kinh  doanh néi bé  th«ng suèt tõ  héi së  chÝnh  ®Õn chi nh¸nh  ë  c¸c ®Þa ph¬ng. b. Quy ®Þnh vÒ c¬ cÊu l¹i thêi h¹n tr¶ nî phï hîp víi   quy   ®Þnh   t¹i   Kho¶n   2   vµ   Kho¶n   6   §iÒu   1   QuyÕt   ®Þnh   sè   127/2005/Q§­NHNN ngµy 03/02/2005 cña Thèng  ®èc Ng©n hµng  Nhµ  níc vÒ  söa  ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu cña Quy chÕ  cho  vay cña tæ chøc tÝn dông ®èi vãi kh¸ch hµng ban hµnh theo  QuyÕt  ®Þnh sè  1627/2001/Q§­NHNN ngµy 31/12/2001 (díi  ®©y  gäi lµ QuyÕt ®Þnh 127). c. Quy tr×nh kiÓm tra, gi¸m s¸t qu¸ tr×nh vay vèn, sö   dông vèn vµ tr¶ nî cña kh¸ch hµng ®∙ ban hµnh phï hîp víi   quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh 127. d.   T¨ng   cêng   sè   lîng   vµ   chÊt   lîng   ®éi   ngò   c¸n   bé,  nh©n viªn lµm nhiÖm vô  kiÓm so¸t néi bé  vÒ  ho¹t  ®éng tÝn  dông;   ®æi   míi   ph¬ng   thøc   kiÓm   so¸t   tÝn   dông   theo   híng  qu¶n lý  tËp trung, gi¸m s¸t chÆt chÏ  vµ  xö  lý  kÞp thêi  rñi ro. 6.  TiÕn hµnh  ph©n  tÝch,   ®¸nh  gi¸ quy  m«, c¬  cÊu  vµ  hiÖu qu¶ tÝn dông  ®èi víi c¸c ngµnh kinh tÕ, thµnh phÇn  kinh tÕ vµ ®Þa bµn n«ng th«n, thµnh thÞ, ®Ó trªn c¬ së ®ã   thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p më  réng tÝn dông an toµn ­ hiÖu  qu¶ ­ bÒn v÷ng: a. Chñ ®éng nghiªn cøu quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn   cña c¸c ngµnh kinh tÕ,  ®Þa ph¬ng;  ®¸nh gi¸ vµ  dù  b¸o vÒ  nhu   cÇu   vèn,   kh¶   n¨ng   huy   ®éng   vèn,   møc   ®é   rñi   ro   tÝn  dông ®Ó x¸c ®Þnh møc ®é t¨ng tuëng tÝn dông vµ c¬ cÊu vèn  
  3. 3 tÝn dông cho tõng ngµnh,  ®Þa ph¬ng,  ®Þa bµn n«ng th«n vµ  thµnh thÞ. b.   KiÓm   so¸t   chÆt   chÏ   c¸c   ®èi   tîng   cho   vay   vµ   møc  t¨ng truëng tÝn dông b»ng ngo¹i tÖ   ®Ó  tr¸nh rñi ro vÒ  tû  gi¸, l∙i suÊt  vµ  kh«ng  lµm ¶nh hëng   ®Õn  møc  t¨ng  trëng  tÝn dông chung. c. §èi víi c¸c dù  ¸n  ®Çu t cã  nhu cÇu vay sè  vèn lín  vµ   thêi   h¹n   thu   håi   vèn   kÐo   dµi   cÇn   thùc   hiÖn   cho   vay  ®ång tµi trî; më  réng cho vay c¸c dù  ¸n cã  hiÖu qu¶, thu   håi vèn nhanh  cña  c¸c  doanh  nghiÖp  nhá  vµ  võa,  kinh tÕ  tËp thÓ vµ c¸ thÓ. d. T¨ng cêng kiÓm so¸t cho vay c¸c dù  ¸n kinh doanh  nhµ   ë, dù  ¸n x©y dùng  c¬  së  h¹  tÇng khu  ®« thÞ  vµ  khu   c«ng nghiÖp, ®¶m b¶o tû lÖ thÝch hîp dù nî cho vay c¸c dù   ¸n nµy, còng nh  c¸c kho¶n cho vay cã  nhËn thÕ  chÊp bÊt  ®éng s¶n. 7. Thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh b¶o ®¶m kiÓm so¸t rñi ro vµ  an toµn ho¹t ®éng tÝn dông: a.   X©y   dùng   vµ   thùc   hiÖn   ®ång   bé   mét   hÖ   thèng   quy  chÕ,   quy   tr×nh   néi   bé   vÒ   qu¶n   lý   rñi   ro;   trong   ®ã   ®Æc  biÖt   chó   träng   viÖc   x©y   dùng   chÝnh   s¸ch   kh¸ch  hµng   vay   vèn,   sæ   tay   tÝn   dông,   quy   ®Þnh   vÒ   ®¸nh   gi¸,   xÕp   h¹ng  kh¸ch hµng vay,  ®¸nh gi¸ chÊt lîng tÝn dông vµ  xö  lý  c¸c  kho¶n nî xÊu. b. Më réng tÝn dông trung vµ dµi h¹n ë møc thÝch hîp,  ®¶m b¶o c©n  ®èi thêi h¹n cho vay víi thêi h¹n cña nguån  vèn huy ®éng. c. Thùc hiÖn  ®óng quy  ®Þnh vÒ  giíi h¹n cho vay, b¶o  l∙nh, cho thuª tµi chÝnh, chiÐt khÊu, bao thanh to¸n  ®èi  víi mét kh¸ch hµng vµ  c¸c tû  lÖ  an toµn ho¹t  ®éng kinh  doanh. d. Phèi hîp chÆt chÏ  víi c¸c bé, ngµnh,  ®Þa ph¬ng vµ  kh¸ch hµng vay vèn  ®Ó  khÈn tr¬ng thu håi nî  vay  ®èi víi  c¸c   ®¬n   vÞ   vay   vèn   ®Ó   thi   c«ng   c«ng   tr×nh   x©y   dùng   c¬  b¶n, theo chñ  tr¬ng cña Nhµ  níc  ®Õn cuèi n¨m 2006 xö  lý  døt ®iÓm nî tån ®äng x©y dùng c¬ b¶n. 8. §èi víi cho vay c¸c c«ng ty nhµ  níc vµ  c¸c doanh  nghiÖp   nhµ   níc   ®uîc  cæ   phÇn  hãa,   giao,   b¸n,  kho¸n,   cho   thuª, chuyÓn ®æi h×nh thøc qu¶n lý: a. §¸p øng kÞp thêi c¸c nhu cÇu vay vèn cã  hiÖu qu¶  vµ cã kh¶ n¨ng tr¶ nî ®èi víi c¸c doanh nghiÖp nhµ níc. b. ViÖc cho vay vèn  ®èi víi c¸c c«ng ty nhµ  níc ph¶i  thùc hiÖn  ®óng theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ  cho vay vµ  NghÞ   ®Þnh sè  199/2004/N§­CP ngµy 3/12/2004 cña ChÝnh phñ  vÒ  Quy chÕ  qu¶n lý  tµi chÝnh cña c«ng ty nhµ  n íc vµ  qu¶n 
  4. 4 lý  vèn nhµ  níc  ®Çu t vµo doanh nghiÖp kh¸c; trong  ®ã  chó  ý  quy  ®Þnh vÒ  thÈm quyÒn phª duyÖt hîp  ®ång vay vèn, hîp  ®ång thÕ chÊp vµ cÇm cè tµi s¶n vay vèn cña Héi ®ång qu¶n   trÞ, ®¹i diÖn chñ së h÷u c«ng ty nhµ níc. c. C¸c ng©n hµng th¬ng m¹i chñ ®éng tham gia x©y dùng  vµ  quyÕt  ®Þnh ph¬ng ¸n s¾p xÕp l¹i doanh nghiÖp nhµ  níc  cã  vay vèn cña ng©n hµng víi vai trß lµ  chñ  nî, phï  hîp  víi   chÝnh   s¸ch   vµ   gi¶i   ph¸p   tiÕp   tôc   ®æi   míi   m¹nh   mÏ  doanh nghiÖp nhµ níc cña NghÞ quyÕt Héi nghÞ lÇn thø chÝn   Ban chÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng khãa IX. ViÖc xö  lý  vèn vay  vµ cho vay míi ®èi víi c¸c doanh nghiÖp nµy ®îc thùc hiÖn  theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p   luËt   vÒ   doanh   nghiÖp   nhµ   níc  (giao, b¸n, kho¸n, cho thuª, cæ phÇn hãa, hîp nhÊt, s¸p  nhËp, chia t¸ch, gi¶i thÓ, ph¸ s¶n) vµ  chØ  ®¹o cña ChÝnh  phñ   t¹i   C«ng   v¨n   sè   601/CP­§MDN   ngµy   06/5/2004   vÒ   viÖc  tiÕp nhËn vµ  thùc hiÖn nghÜa vô  tµi chÝnh cña c¸c doanh  nghiÖp nhµ níc s¾p xÕp l¹i ®èi víi c¸c tæ chøc tÝn dông. d.   §èi   víi   c¸c   trêng   hîp   ch©y   ú   nhËn   nî   vµ   tr¶   nî  vay,   c¸c   tæ   chøc   tÝn   dông   ¸p   dông   c¸c   biÖn   ph¸p   kiªn  quyÕt, ®óng ph¸p luËt ®Ó thu håi nî vay, kÓ c¶ viÖc xö lý   tµi s¶n thÕ  chÊp, cÇm cè  vµ  b¶o l∙nh, khëi kiÖn lªn c¬  quan tßa ¸n. 9. Huy ®éng c¸c nguån vèn ®Ó ®Çu t dù ¸n hiÖn ®¹i hãa  c«ng nghÖ  vµ  thiÕt bÞ  phôc vô  cho ho¹t  ®éng kinh doanh;  ®ång thêi khÈn tr¬ng  ®a c«ng nghÖ, thiÕt bÞ  míi vµo khai   th¸c  ®Ó  ph¸t triÓn   ®a d¹ng  c¸c dÞch vô  tÝn dông, thanh  to¸n vµ  tiÖn  Ých ng©n hµng, lµm t¨ng hiÖu qu¶ kinh doanh  vµ n¨ng lùc c¹nh tranh. II. ®èi víi c¸c §¬n vÞ thuéc ng©n hµng  nhµ níc ViÖt nam 1.   Trong   ph¹m   vi   chøc   n¨ng,   nhiÖm   vô   cña   m×nh,   c¸c  ®¬n vÞ  t¹i trô  së  Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam thùc hiÖn  c¸c nhiÖm vô: a. §Ò xuÊt vµ thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p ®iÒu hµnh chÝnh   s¸ch tiÒn tÖ  thËn träng, linh ho¹t nh»m æn  ®Þnh kinh tÕ  vÜ   m«,   thóc   ®Èy   t¨ng   trëng   kinh   tÕ.   Theo   dâi   chÆt   chÏ  diÔn biÕn kinh tÕ  vÜ  m« ­ tiÒn tÖ, c¸c tÝn hiÖu cña thÞ  trêng   ®Ó   cã   ®iÒu   chØnh   cÇn   thiÕt   trong   ®iÒu   hµnh   chÝnh   s¸ch tiÒn tÖ  ­ tÝn dông, kh«ng  ®Ó  x¶y ra nh÷ng biÕn  ®éng  lín vÒ  l∙i suÊt, tû  gi¸ lµm t¨ng thªm bÊt lîi cho ho¹t  ®éng tÝn dông ng©n hµng. b. Thùc hiÖn tèt chøc n¨ng, nhiÖm vô  vµ  n©ng cao vai  trß qu¶n lý, gi¸m s¸t cña Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam  ®èi  víi c¸c tæ chøc tÝn dông  ®Ó  sím ph¸t hiÖn vµ  xö  lý  kÞp 
  5. 5 thêi nh÷ng víng m¾c, kiÕn nghÞ, t¹o  ®iÒu kiÖn thuËn lîi  cho ho¹t ®éng kinh doanh cña tæ chøc tÝn dông. c. Nghiªn cøu, tr×nh Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc söa  ®æi, bæ sung c¸c quy  ®Þnh vÒ  cho vay b»ng ngo¹i tÖ, b¶o  l∙nh,   cho   thuª   tµi   chÝnh   vµ   c¸c   quy   ®Þnh   cÊp   tÝn   dông  kh¸c phï  hîp víi th«ng  lÖ  vµ  chuÈn  mùc quèc tÕ, nguyªn  t¾c thÞ trêng, n©ng cao quyÒn tù chñ, tù chÞu tr¸ch nhiÖm   cña c¸c tæ chøc tÝn dông. 2. §èi víi Thanh tra Ng©n hµng Nhµ níc: a. T¨ng cêng c«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra viÖc chÊp  hµnh quy  ®Þnh  cña  ph¸p  luËt vÒ  ho¹t  ®éng tÝn dông;  kÞp  thêi ph¸t hiÖn vµ  cã  biÖn ph¸p xö  lý  kiªn quyÕt  ®èi víi  mäi trêng hîp vi ph¹m. b. Theo dâi, ph©n tÝch c¸c kho¶n vay  ®îc c¬  cÊu l¹i  thêi h¹n tr¶ nî cña c¸c tæ chøc tÝn dông ®Ó c¶nh b¸o, yªu   cÇu c¸c tæ chøc tÝn dông cã  biÖn ph¸p thÝch hîp thu håi  nî vay vµ ng¨n ngõa rñi ro tÝn dông. c. KhÈn tr¬ng x©y dùng vµ  tr×nh Thèng  ®èc Ng©n hµng  Nhµ níc ban hµnh quy ®Þnh vÒ hÖ thèng c¶nh b¸o sím rñi ro   ®èi víi tõng tæ chøc tÝn dông vµ  toµn bé  hÖ  thèng ng©n  hµng nh»m kÞp thêi ph¸t hiÖn vµ  xö  lý  c¸c trêng hîp cã  nguy   c¬   mÊt   kh¶   n¨ng   thanh   to¸n,   ®¶m   b¶o   an   toµn   hÖ  thèng. §ång thêi, hoµn thµnh ®Ò ¸n tæng thÓ vÒ thanh tra,   gi¸m s¸t rñi ro vµ an toµn cña hÖ thèng tÝn dông, phï hîp   víi vhuÈn mùc quèc tÕ vµ ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng cña hÖ thèng  ng©n hµng ViÖt Nam. d.   Nghiªn   cøu   vµ   tr×nh   Thèng   ®èc   Ng©n   hµng   Nhµ   níc  ban hµnh quy  ®Þnh vÒ  yªu cÇu tèi thiÓu  ®èi víi hÖ  thèng  qu¶n trÞ  rñi ro néi bé  cña c¸c tæ chøc tÝn dông vµ  quy  ®Þnh   vÒ   xÕp   h¹ng   c¸c   tæ   chøc   tÝn   dông   theo   tiªu   chuÈn  CAMEL. 3. Vô C¸c ng©n hµng vµ tæ chøc tÝn dông phi ng©n hµng  khÈn tru¬ng hoµn chØnh vµ  tr×nh Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc ban hµnh c¸c quy ®Þnh: a. Quy  ®Þnh vÒ  ph©n lo¹i nî, trÝch lËp vµ  sö  dông dù  phßng  ®Ó  xö  lý  rñi ro tÝn dông trong ho¹t  ®éng ng©n hµng  phï  hîp víi chñ  tr¬ng  ®æi míi c¬  chÕ  tÝn dông vµ   ®ång bé   víi QuyÕt ®Þnh 127. b. C¸c quy ®Þnh vÒ an toµn vèn, gi¸m s¸t rñi ro, kiÓm  to¸n néi bé, më, thµnh lËp vµ  chÊm døt ho¹t  ®éng së  giao  dÞch, chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn, ®¬n vÞ sù nghiÖp cña   ng©n hµng th¬ng m¹i. 4.  Vô  KÕ  to¸n  ­ Tµi chÝnh  khÈn  tr¬ng  hoµn  chØnh  vµ  tr×nh Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc ban hµnh chÕ ®é kÕ to¸n  cho vay phï hîp víi QuyÕt ®Þnh 127.
  6. 6 5.   Trung   t©m   th«ng   tin   tÝn   dông   thùc   hiÖn   c¸c   gi¶i  ph¸p vÒ  c«ng nghÖ, n©ng cao chÊt lîng  ®éi ngò  c¸n bé   ®Ó  t¨ng cêng vai trß vµ  n©ng cao n¨ng lùc thu thËp, xö  lý,  cung cÊp th«ng tin nh»m hç  trî  cã  hiÖu qu¶  ®èi víi ho¹t  ®éng cña c¸c tæ chøc tÝn dông; phôc vô cho ho¹t ®éng gi¸m  s¸t cña Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam. 6. §èi víi Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam chi nh¸nh tØnh,  thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng: a. Thêng xuyªn theo dâi, kiÓm tra, gi¸m s¸t t×nh h×nh  thùc hiÖn  quy   ®Þnh  cña ph¸p luËt vÒ  cho vay, b¶o l∙nh,  cho thuª tµi chÝnh, chiÕt khÊu, bao thanh to¸n, b¶o  ®¶m  tiÒn   vay   vµ   c¸c   h×nh   thøc   cÊp   tÝn   dông   kh¸c;   chñ   ®éng  phèi hîp víi c¸c tæ chøc tÝn dông trªn  ®Þa bµn xö  lý  kÞp   thêi c¸c vi ph¹m, ng¨n chÆn sù c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh   gi÷a c¸c tæ chøc tÝn dông. b. Tham mu cho cÊp  ñy, chÝnh quyÒn  ®Þa ph¬ng vµ  chñ  ®éng phèi hîp, th«ng tin cho c¸c chi nh¸nh ng©n hµng th ­ ¬ng m¹i nhµ  níc trªn  ®Þa bµn trong viÖc x©y dùng vµ  thùc  hiÖn c¸c ph¬ng ¸n s¾p xÕp l¹i doanh nghiÖp nhµ níc cã vay  vèn ng©n hµng, phï  hîp víi chñ  tr¬ng cña NghÞ  quyÕt Héi  nghÞ lÇn thø chÝn Ban chÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng khãa IX vµ  ph¸p luËt vÒ doanh nghiÖp nhµ níc. III. Tæ chøc thùc hiÖn: 1. ChØ thÞ nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau mêi l¨m ngµy,  kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. 2. Ch¸nh V¨n phßng, Vô trëng Vô Ph¸p chÕ, Vô trëng Vô  ChÝnh   s¸ch   tiÒn   tÖ   vµ   Thñ   trëng   c¸c   ®¬n   vÞ   thuéc   Ng©n  hµng Nhµ níc, Gi¸m ®èc chi nh¸nh c¸c tØnh, thµnh phè trùc   thuéc Trung ¬ng; Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Tæng gi¸m ®èc (Gi¸m   ®èc) tæ chøc tÝn dông chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh ChØ thÞ  nµy. 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2