intTypePromotion=1

Chỉ thị 10/CT-NH17 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
122
lượt xem
17
download

Chỉ thị 10/CT-NH17 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 10/CT-NH17 của Ngân hàng Nhà nước về công tác kiểm soát, thanh tra, giám sát đối với hệ thống quỹ tín dụng nhân dân và hợp tác xã tín dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 10/CT-NH17 của Ngân hàng Nhà nước

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA C H Ø  T H Þ C ñ A   G © N  H µ N G   H µ  N í C  è  10/CT­N H 1 7   N N S N G µ Y  26 T H¸ N G  10 N¨ M   1995 V Ò  C « N G   T¸C KI Ó M  S O¸ T, T H A N H  T R A,  GI¸ M  S¸T ® è I V íI H Ö   H è N G  Q U ü   Ý N  D ô N G  N H © N   µ  H î P T¸C X∙  Ý N     T T V T DôN G Thùc  Ön  Õt  nh  hi quy ®Þ 390/TTg  µy  ng 27/7/1993  "TriÓn  khai®Ò     Ý    ¸n th ®iÓ m   µnh  Ëp  ü   Ýn  ông  ©n  ©n"  ña  ñ   íng  Ýnh  ñ, ®Õ n   th l Qu t d nh d c Th t Ch ph   nay, c¶  íc ®∙  µnh  Ëp  îc trªn300  ü   Ýn  ông  ©n  ©n    n   th l®    Qu t d nh d (QTD)  µ    v5 quü  Ýn  ông  td khu  ùc  v (QTD  KV),Quü   Ýn  ông  ©n  ©n    td nh d Trung  ng  ¬ (QTD   TW)  ∙  ® khai tr ng  ¹t®éng.  ïng  íiviÖc  ×nh  µnh, ph¸ttr Ón  ña  Ö    ¬ ho   C v  h th    i c h thèng  QTD,  Òu  îp      Ýn  ông  nhi h t¸cx∙ t d (HTX/TD)  ∙  ù nguyÖn  ® t  chuyÓn  sang  h Ö   èng  th QTD     µ    HTX/TD  ∙  îc Ng ©n   µng  µ   íc cÊp  Êy ND v trªn70  ®®  h Nh n   gi   phÐp  ¹t®éng. K Õt  ho     qu¶  íc ®Ç u   ∙  ¼ng  nh  ñ  ¬ng  Ý  iÓ m     b  ® kh ®Þ ch tr th ® m« h×nh  QTD   µ  iÒu  v® chØnh  ¹t®éng  ña    ho   c c¸c HTX/TD  theo  Ph¸p  Önh  ©n   l Ng hµng,HTX/TD  µ    v C«ng    µi Ýnh  µ®óng  n. tyt   ch l  ®¾ Tuy  nhiªn,®Ó   óp      gi c¸c QTD   µ  v HTX/Td    iÓn ®óng  íng  Çn  ph¸ttr   h c ph¶i  t¨ng cêng    c«ng    Óm     ña  t¸cki so¸tc ban  Óm     ¹    ki so¸tt i QTD,  c¸c c«ng    t¸cthanh  tra, gi¸m    êng  s¸tth xuyªn cña    NHNN. Thèng  c  ©n   µng  µ   íc ChØ   Þ  ®è Ng h Nh n   th cho      c¸c chinh¸nh  NHNN,  éi H  ®ång  qu¶n  Þ(H§QT)    tr   c¸cQTD,  HTX/TD  ùc hiÖn  ètm ét  è  iÓ m   th   t  s® sau: 1. Ban  Óm     ¹  çi    ki so¸tt i m QTD,  HTX/TD  ph¶ith ng    ê xuyªn kiÓm    µn    so¸tto bé  ¹t®éng  ho   theo  iÒu  Ö,tù ph¸thiÖn  µ        ® l     v ®Ò ra gi¶iph¸p  ¾c  ôc  kh ph ngay  nh÷ng    ãt (nÕu  ã)  sai s   c trong  iÒu  µnh,  ® h qu¶n  Þ, chÊp  µnh  tr   h quy  Õ   ch chÝnh  s¸ch cña  µ   íc.   Nh N 2. Chi nh¸nh Ng ©n  hµng Nhµ  N íc (NHNN) cÇn  tæ  chøc tËp huÊn  nghiÖp  ô  Óm    v ki so¸tcho  ÷ng  êilµm  nh ng   c«ng    Óm        t¸cki so¸të c¸cQTD,  HTX/ TD.  ång  êicö  § th   c¸n  é, chuyªn    ©n   µng  ã  b  viªn Ng h c n¨ng  ùc vÒ     l   c¸c QTD,  HTX/TD    óp ®ì,híng dÉn  éidung,ph¬ng  ®Ó gi       n    ph¸p kiÓm    so¸t. 3.  C«ng    t¸cthanh    tra,gi¸m    i  íih Ö   èng  s¸t®è v   th QTD   µ  v HTX/TD  ña  c NHNN   kh«ng  chØ  ã  Óm    ô,viÖc      Ön  µ   c ki trav   khiph¸thi m ph¶ikiÓm    nh     tra®Þ kú, kiÓm     êng    trath xuyªn  nh»m   óp    gi c¸c QTD   µ  v HTX/TD  ùc hiÖn  th   nghiªm  tóc nh÷ng    quy  Õ,  Ýnh  ch ch s¸ch ®∙    ban  µnh, ® a  ¹t®éng  h   ho   kinh doanh  ña    c nh÷ng  chøc  µy  ng  íng, cã  Öu  tæ  n ®ó h   hi qu¶. C Ç n   ã  Ën    c nh thøc  µ  µnh  vh ®éng  ng, coiträng c«ng    ù kiÓm    ng  êiph¶it¨ngcêng  ®ó       t¸ct   so¸t®å th      c«ng   t¸c thanh   tra, gi¸m    ña  s¸tc NHNN   i víi ¹t®éng  ña  ®è      ho c QTD   µ  v HTX/TD. 4. Vô     Qu¶n  ýc¸c tæ  l     chøc  Ýn  ông  ©n  ©n  ã  td nh d c tr¸chnhiÖ m   èihîp   ph     víi thanh   traNHNN     chøc,híng dÉn  ®Ó tæ      chØ  o  ùc hiÖn  ®¹ th   c«ng    t¸cthanh  tra, gi¸m    Ö   èng  s¸th th QTD   µ  v HTX/TD. Gi¸m  c      ®è chinh¸nh  NHNN   Þu  ch tr¸ch   nhiÖ m  ùctiÕp qu¶n  ý, tr     l  thanh    tra, gi¸m      s¸tc¸cQTD   µ v HTX/TD    a  µn. trªn®Þ b   C«ng  Öc  µy  vi n ph¶i g ¾n   Òn  íiviÖc  ©y  ùng, cÊp  Êy  Ðp  ¹t®éng    li v   x d   gi ph ho   cho    c¸c QTD   µ  v HTX/TD.  µnh  Ëp    chøc  µy  í ®© u   Th l c¸c tæ  n t  i ph¶i® îc thanh     tra, gi¸m    n   ,  çi QTD,  s¸t®Õ ®ã m   HTX/TD  µng  h n¨m  Çn  îckiÓm    õ1  n   c ®  trat   ®Õ 2  Çn. l  5. C«ng      t¸cthanh    Óm     µ  traki trav gi¸m    i víiQTD   µ  s¸t®è     v HTX/TD  ph¶i  ®i  µo  éi dung  ô  Ó  õng  Öc, tõ ®ã   i  Õu  íi®iÒu  Ö, quy  Õ,  v n  c th t vi     ®è chi v   l  ch chÝnh  s¸ch ®Ó     Ön    ãtvµ  íng dÉn  Ön    ph¸thi sais   h   bi ph¸p kh ¾c  ôc.   ph 6. Vô   Õ   ¹ch vµ    ô  ôc  ã  ªnquan  Çn  íng dÉn    Õ     µ    k ho   c¸cV C c li   ch  c¸c ch ®é v chÝnh  s¸ch ®èi víi   é        b NHNN   ¹t®éng  c¸n ho   trong lÜnh  ùc    v n«ng  nghiÖp  n«ng  th«n ®Ó   ng    ùcl ng c¸n bé  µy    ®é viªnl  î     n trong thêigian lµm  Öc  ¹ së  ¹ c¬  ë.      vi t   t   s i i
  2. 2 Trªn ®©y  µm ét  è  éidung  Ò     l  sn  v chØ  o,thùc hiÖn  iÒu  µnh  ®¹     ® h c«ng    t¸c tù kiÓm    ña    so¸tc ban  Óm      ki so¸tc¸c QTD,  HTX/TD  µ  v c«ng   t¸cthanh    tra,gi¸m  s¸tcña    NHNN   i víi Ö   èng  ®è     th h QTD   µ  v HTX/TD. Vô   ëng  ô     tr V Qu¶n  ýc¸c tæ  l    chøc  Ýn  ông  ©n  ©n  íng dÉn  ô  Ó  éidung  td nh d h  c th n   c«ng    t¸cthanh    Óm   traki travµ    gi¸m    ¹t®éng  ña    s¸tho   c c¸c QTD   µ  v HTX/TD.  ô   ëng    ô   ôc  ªn V tr c¸c V C li   quan  íng  Én  ùc hiÖn  h d th   theo chøc  n¨ng  Ö m   ô  ña  × nh.  nhi vc m C¸c «ng  µ) (b   gi¸m  c      ®è c¸c chinh¸nh  NHNN  tØnh,thµnh  è, c¸c «ng  µ)chñ  Þch    ph     (b   t H§QT   c¸cQTD   µ    v HTX/TD  iÓnkhaithùc hiÖn  tr       nghiªm  ócchØ  Þ  µy. t  th n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2