Chỉ thị số 01/1999/CT-NHNN1

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
34
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 01/1999/CT-NHNN1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 01/1999/CT-NHNN1 về việc điều chỉnh giảm lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam của các ngân hàng thương mại quốc doanh đối với khách hàng ở khu vực hành chính do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 01/1999/CT-NHNN1

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 01/1999/CT-NHNN1 Hà N i, ngày 29 tháng 1 năm 1999 CH THN V VI C I U CH NH GI M LÃI SU T CHO VAY B NG NG VI T NAM C A CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG M I QU C DOANH I V I KHÁCH HÀNG KHU V C THÀNH THN Th c hi n ch trương, chính sách v tài chính - ti n t năm 1999 c a TW ng, Qu c h i và ch o c a Chính ph ; nh m t o i u ki n thu n l i cho các doanh nghi p, h gia ình, cá nhân (g i chung là khách hàng) phát tri n s n xu t kinh doanh; Th ng c Ngân hàng Nhà nư c yêu c u các Ngân hàng thương m i qu c doanh (Ngân hàng Nông nghi p và phát tri n nông thôn Vi t Nam, Ngân hàng Công thương Vi t Nam, Ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam, Ngân hàng u tư và phát tri n Vi t Nam) th c hi n m t s n i dung như sau: 1/ T ngày 01 tháng 2 năm 1999, các Ngân hàng thương m i qu c doanh cho vay v n thông thư ng b ng ng Vi t Nam i v i khách hàng khu v c thành th v i lãi su t t i a là 1,1%/tháng i v i cho vay ng n h n, và 1,15%/tháng i v i cho vay trung, dài h n. i v i s dư n vay ng n h n, trung h n và dài h n c a khách hàng n cu i ngày 31 tháng 10 năm 1999 ti p t c th c hi n theo lãi su t cho vay ghi trên h p d ng tín d ng. Lãi su t cho vay i v i khách hàng thành th thu c khu v c 3 mi n núi (theo quy nh t i Thông tư s 41/UB-TT ngày 08/01/1996 và Quy t nh s 42/UB-Q ngày 23/05/1997 c a U ban dân t c và mi n núi) và vùng ng bào Khơ me s ng t p trung gi m 30% so v i lãi su t cho vay cùng lo i. 2/ Vi c cho vay i v i h nghèo, cho vay kh c ph c h u qu thiên tai, cho vay ưu ãi i v i m t s m t hành xu t khNu, cho vay các d án theo k ho ch Nhà nư c và cho vay ưu ãi khác, các Ngân hàng thương m i qu c doanh ti p t c th c hi n theo quy nh v lãi xu t cho vay hi n hành c a Chính ph và Th ng c Ngân hàng Nhà nư c. 3/ Th c hi n ng b tích c c các gi i pháp v huy ng v n có v n cho vay i v i các phương án s n xu t, kinh doanh, d án u tư phát tri n có hi u qu , kh thi và m b o kh năng hoàn tr n ; trư c m t, t p trung v n tín dung cho thu mua lương th c, nông s n, lưu thông hàng hoá ph c v T t K mão, xu t khNu và cho vay i v i chương trình, d án tín d ng ưu ãi theo ch nh c a Chính ph . 4/ Tăng cư ng ki m tra, giám sát vi c s d ng v n vay c a khách hàng, vi c cho vay và thu n c a các chi nhánh a phương, th c hi n có hi u qu các gi i pháp v nâng
  2. cao ch t lư ng tín d ng, góp ph n tăng trư ng kinh t và m b o an toàn hi u qu kinh doanh theo Ch th s 08/1998/CT-NHNN14 ngày 03 tháng10 năm 1998 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c. 5/ Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nư c, Th trư ng các V , C c thu c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Giám c chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph , Ch t ch H i ng qu n tr và T ng Giám c Ngân hành thương m i qu c doanh thi hành nghiêm túc Ch th này. Trong quá trình th c hi n Ch th này, n u có vư ng m c, các Ngân Hàng thương m i qu c doanh ph n ánh k p th i v Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam xem xét gi i quy t. Lê c Thuý ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản