Chỉ thị số 06/2001/CT-NHNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
64
lượt xem
4
download

Chỉ thị số 06/2001/CT-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 06/2001/CT-NHNN về việc cho vay mới để tiếp tục chăm sóc cây cà phê trên địa bàn các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, ĐăkLăk, Lâm Đồng do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 06/2001/CT-NHNN

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 06/2001/CT-NHNN Hà N i, ngày 30 tháng 07 năm 2001 CH TH V CHO VAY M I Đ TI P T C CHĂM SÓC CÂY CÀ PHÊ TRÊN Đ A BÀN CÁC T NH GIA LAI, KON TUM, ĐĂKLĂK, LÂM Đ NG ti p t c duy trì di n tích cà phê có kh năng mang l i hi u qu kinh t và x lý khó khăn trong quan h tín d ng gi a các t ch c tín d ng v i các khách hàng có nhu c u vay v n chăm sóc cây cà phê trong i u ki n giá cà phê v n m c th p, có th không bù p chi phí s n xu t; Th ng c Ngân hàng Nhà nư c yêu c u T ng giám c (Giám c) các t ch c tín d ng, Th trư ng các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c, Giám c chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c các t nh Gia Lai, Kon Tum, ăkLăk, Lâm ng th c hi n m t s n i dung sau: 1. i v i các t ch c tín d ng. 1.1/ Ngoài vi c th c hi n cho gia h n n , giãn n i v i nh ng kho n cho vay cây cà phê ã ư c Chính ph quy nh và các văn b n hư ng d n c a Ngân hàng Nhà nư c, các t ch c tín d ng ư c cho vay m c c n thi t, h p lý duy trì, chăm sóc cây cà phê phù h p v i quy ho ch, k ho ch phát tri n kinh t c a ngành và a phương, coi vi c cho vay chăm sóc cây cà phê là b o t n m t lo i tài s n c nh quan tr ng, lâu dài cho nông nghi p Tây Nguyên. 1.2/ C n ti p c n tr c ti p v i các khách hàng vay, n m v ng di n tích cây cà phê c n ư c duy trì chăm sóc có gi i pháp x lý thích h p v v n, n u các khách hàng có nhu c u vay v n. 1.3/ Ngoài vi c th c hi n cho vay theo các quy nh hi n hành, các t ch c tín d ng xem xét cho vay chăm sóc cây cà phê k c trong i u ki n hi n nay b l do giá cà phê v n m c th p không bù p chi phí s n xu t; nhưng không áp d ng cho vay trong các trư ng h p sau: - Vư n cà phê năng su t th p, chi phí quá cao so v i m c trung bình, i u ki n s n xu t khó khăn, không có kh năng ph c h i. - Vư n cà phê già c i, gi ng cà phê không phù h p v i yêu c u c a th trư ng. - Vư n cà phê trong quy ho ch t nh có ch trương chuy n i cơ c u cây tr ng v t nuôi. Trư ng h p này các t ch c tín d ng xem xét cho vay i tư ng cây tr ng v t nuôi m i chuy n i cơ c u. 2. i v i các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c:
  2. 2.1/ Các ơn v t i tr s chính c a Ngân hàng Nhà nư c. m b o s i u hành c a Ngân hàng Nhà nư c không ách t c, trong ph m vi ch c năng nhi m v c a mình, các V , C c c n x lý các vư ng m c, ngh trong ho t ng tín d ng c a các t ch c tín d ng và các ơn v có liên quan nhanh chóng, k p th i. 2.2/ Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c các t nh. a. ôn c ch o các t ch c tín d ng trên a bàn, nâng cao trách nhi m trong ho t ng nghi p v , t o m i i u ki n thu n l i cho khách hàng vay v n. b. Ki m tra, giám sát tình hình th c hi n cho vay c a t ch c tín d ng, n u có các khó khăn vư ng m c thì ph n ánh và báo cáo các c p có thNm quy n liên quan xem xét x lý k p th i. c. Hàng tháng yêu c u các t ch c tín d ng trên a bàn g i báo cáo chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c tình hình cho vay chăm sóc cây cà phê trên a bàn, ng th i t ng h p báo cáo v Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. Trên ây là m t s n i dung ch o c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c v ti p t c cho vay chăm sóc cây cà phê trên a bàn các t nh Gia Lai, Kon Tum, ăkLăk, Lâm ng. Yêu c u T ng giám c (giám c) các t ch c tín d ng, Th trư ng các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Giám c chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph tr c thu c trung ương có trách nhi m th c hi n nghiêm túc Ch th này./. TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Lê c Thuý
Đồng bộ tài khoản