intTypePromotion=1

Chỉ thị số 1390/2005/CT-NHNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
70
lượt xem
1
download

Chỉ thị số 1390/2005/CT-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 1390/2005/CT-NHNN về việc đẩy mạnh hoạt động thông tin tín dụng góp phần phục vụ tốt cho công tác đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước và chống lãng phí, thất thoát trong đầu tư xây dựng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 1390/2005/CT-NHNN

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1390/2005/CT-NHNN Hà N i, ngày 19 tháng 09 năm 2005 CH THN V Y M NH HO T NG THÔNG TIN TÍN D NG GÓP PH N PH C V T T CHO CÔNG TÁC U TƯ XÂY D NG CƠ B NS D NG V N NHÀ NƯ C VÀ CH NG LÃNG PHÍ, TH T THOÁT TRONG U TƯ XÂY D NG Th tư ng Chính ph ã có Ch th s 21/2005/CT-TTg ngày 15/6/2005 v vi c tri n khai th c hi n Ngh quy t c a Qu c h i v công tác u tư xây d ng cơ b n s d ng v n nhà nư c và ch ng lãng phí, th t thoát trong u tư xây d ng. Ngân hàng Nhà nư c có nhi m v xây d ng h th ng cung c p thông tin v doanh nghi p làm cơ s các ngân hàng xem xét, quy t nh vi c cho vay; xây d ng thí i m d ch v ánh giá tín nhi m doanh nghi p các ngân hàng có cơ s khi xem xét cho doanh nghi p vay v n. Nh ng năm qua, các t ch c tín d ng ã th c hi n t t vi c cho vay u tư phát tri n, góp ph n thúc Ny tăng trư ng kinh t b n v ng theo các Ngh quy t c a Qu c h i và c a Chính ph v nhi m v phát tri n kinh t - xã h i. ng th i, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ã không ng ng c ng c và phát tri n Trung tâm Thông tin tín d ng, hình thành m t h th ng thu th p và cung c p thông tin v doanh nghi p cho các t ch c tín d ng xem xét, quy t nh cho vay nh m góp ph n h n ch r i ro trong ho t ng tín d ng. n nay h th ng thông tin tín d ng ã thu th p ư c hơn 800 ngàn h sơ khách hàng có quan h tín d ng t i các t ch c tín d ng, trong ó 85 ngàn h sơ khách hàng là doanh nghi p, v i t ng dư n kho ng hơn 400 ngàn t ng. Vi c h i tin c a các t ch c tín d ng cũng tăng 50% m i năm, bình quân 200 b n tin/ngày góp ph n cho ho t ng ngân hàng m t cách "an toàn - hi u qu - b n v ng". H th ng thông tin tín d ng ã cung c p thông tin v khách hàng vay và thông tin v x p lo i tín d ng doanh nghi p làm cơ s các t ch c tín d ng xem xét, quy t nh cho vay, trong ó có c cho vay xây d ng cơ b n s d ng v n nhà nư c. Tuy nhiên, c n ph i tăng cư ng năng l c ho t ng c a h th ng thông tin tín d ng và c bi t chú tr ng vi c khai thác, s d ng thông tin tránh tình tr ng th t thoát, lãng phí, n ng v n trong u tư xây d ng. Th c hi n ch o c a Th tư ng Chính ph , Th ng c Ngân hàng Nhà nư c ch th các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c, các t ch c tín d ng c n th c hi n t t m t s gi i pháp sau: 1. C ng c và phát tri n h th ng thông tin tín d ng c a Ngân hàng bao g m: Trung tâm Thông tin tín d ng; b ph n Thông tin t i Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; các trung tâm Thông tin tín d ng, các b ph n Thông tin khách hàng t i các t ch c tín d ng. Th c hi n nghiêm túc nh ng Ch th c a Th ng c liên quan n thông tin tín d ng và ch p hành y nh ng quy nh
  2. t i Quy ch ho t ng thông tin tín d ng ban hành kèm theo Quy t nh s 1117/2004/Q -NHNN ngày 8/9/2004 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c. 2. Trung tâm Thông tin tín d ng t p trung phân tích, ánh giá x p lo i tín d ng doanh nghi p, nh t là nh ng doanh nghi p trong lĩnh v c u tư xây d ng cơ b n cung c p cho các t ch c tín d ng làm căn c khi xem xét quy t nh cho vay nh m h n ch r i ro tín d ng. S m hoàn thành án thành l p công ty ánh giá tín nhi m doanh nghi p Vi t Nam trình Th tư ng Chính ph . Ch ng ph i h p v i các ơn v c a các B , ngành có liên quan trao i thông tin v doanh nghi p làm phong phú thêm cơ s d li u thông tin cung c p cho các t ch c tín d ng. 3. Thanh tra Ngân hàng Nhà nư c, Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Trung tâm Thông tin tín d ng ph i h p ôn c, ki m tra các t ch c tín d ng trong vi c báo cáo và khai thác, s d ng thông tin tín d ng trư c khi xem xét, quy t nh cho vay, c bi t i v i các d án u tư xây d ng cơ b n s d ng v n nhà nư c; ng th i có bi n pháp x lý kiên quy t v i nh ng ơn v vi ph m làm lãng phí, th t thoát, không thu h i ư c v n. 4. Các t ch c tín d ng c n nh n th c rõ ư c t m quan tr ng c a vi c ch p hành báo cáo và khai thác thông tin tín d ng ph c v công tác cho vay v n trong u tư xây d ng cơ b n; trư c khi xem xét c p tín d ng i v i các kho n cho vay u tư xây d ng cơ b n s d ng v n nhà nư c ph i khai thác thông tin tín d ng nh m ngăn ng a, h n ch r i ro trong ho t ng tín d ng, ch ng lãng phí, th t thoát v n. Các t ch c tín d ng cho vay v n, ph i ch u trách nhi m liên i v k t qu tính toán khi xem xét tính kh thi c a d án d n n cho vay không hi u qu , không thu h i ư c v n. 5. Th trư ng các V , C c, ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c, Giám c Trung tâm Thông tin tín d ng, Giám c Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ch t ch H i ng qu n tr , T ng Giám c (Giám c) các t ch c tín d ng ch u trách nhi m thi hành Ch th này. Ch th này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo, trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn vư ng m c c n ph n ánh v Ngân hàng Nhà nư c (Trung tâm Thông tin tín d ng) ư c gi i quy t k p th i. Nơi nh n: TH NG Đ C - Như kho n 5, - Th tư ng và các Phó Th tư ng CP ( b/cáo), - VP Qu c h i, VP Ch t ch nư c ( b/cáo), - Các B , cơ quan ngang b , cơ quan thu c CP ( ph i h p), - Toà án ND T i cao ( bi t), - Vi n KSND T i cao ( bi t), - VP Chính ph (2 b n), - B Tư pháp ( ki m tra), Lê c Thuý - Ban lãnh o NHNN, - Lưu VP, PC, CIC.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản