intTypePromotion=1

Công văn 1093/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
37
lượt xem
1
download

Công văn 1093/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1093/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc sử dụng kết quả giám định chất lượng hàng hoá xuất nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1093/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc    phßng  héi c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   së  l       LAWDATA C « N G  V ¨ N C ñ A   æ N G  C ô C  H ¶I Q U A N  S è  1093/TC H Q­G S Q L   G µ Y  18  H¸ N G   T N T 4  N¨ M  1996 V Ò   Ö C   ö  D ô N G  K Õ T  Q U ¶  GI¸ M  ® Þ N H  C H Ê T  L îN G  VI S H µ N G  H O ¸   N K X KÝnh  :Côc  göi  H¶i  quan  tØnh, thµnh  c¸c    phè Theo  b¸o  cña  c¸o  Côc    H¶i quan mét  TØnh,  sè  Thµnh  phè  c¸c ®oµn   vµ    thanh    tra,kiÓm     tracña Tæng  côc    H¶i quan, thêigian      võa qua    ph¸tsinh mét    sè vÊn    li   ®Ò cã  ªnquan  ®Õn  gi¸m ®Þnh  chÊtl    îng hµng    ho¸ nhËp khÈu: 1­ Xe  t« t¶i qua  dông    «      ®∙  sö  cïng lo¹ (do    i Hµn    QuÊc s¶n  xuÊt)cïng mét      lóccã    nhiÒu  chøc  tæ  cÊp  chøng    thgi¸m  ®Þnh  kh¸cnhau:   Träng    tÊn  trängt¶i   t¶i5  vµ      tÊn 5,5 Do  kÕt qu¶ cña    c¸cchøng    thnµy  chªnh lÖch    thuÕ    tÊn  línvÒ  (xe 5  thuÕ  suÊt 60%,  5,5    xe  tÊn thuÕ suÊt 30%). Nªn      Tæng   côc H¶i quan  nhê    ®∙  H¶i quan  Hµn  Quèc    x¸c minh  C«ng    vµ  ty s¶n xuÊt xe      h¬i cña  Hµn Quèc th«ng  b¸o tõtr       íc®Õn   nay  cha  hä  s¶n xuÊtlo¹ xe  cã    i cã  trängt¶i         tÊn. 5,5 2­ Linh kiÖn    ®Ó l¾p        r¸p tivi®en tr¾ng, cïng    mét    l« hµng  tæ  cã  chøc  gi¸m  ®Þnh   x¸c®Þnh    lµCKD,  chøc  tæ  gi¸m ®Þnh  kh¸cl¹x¸c®Þnh        i SKD. 3­ Cïng    mét  thiÕtbÞ    m¸y    inhoa  qua  dông,cã  chøc  ®∙  sö    tæ  gi¸m  ®Þnh  x¸c ®Þnh    chÊt l cßn   îng  60%, nhng  i tæ  l¹ cã  chøc    gi¸m ®Þnh kh¸c x¸c ®Þnh      chÊtl    îng cßn 86%. 4­ Cïng mét  i du  lo¹ xe  lÞch,cã  chøc    tæ  gi¸m ®Þnh  ®∙  xe  qua  dông  sö  nhng    tæ  l¹cã  chøc  i gi¸m ®Þnh  kh¸cx¸c®Þnh    míi100%.     lµxe    §Ó     gi¶iquyÕt  nh÷ng  víng  ¾c   m nªu  trªn,tr¸nh g©y      ¸ch t¾c hµng    ho¸ nhËp khÈu,t¹o®iÒu      kiÖn thuËn    lîcho    i c¸cdoanh  nghiÖp trong s¶n    xuÊt kinh     doanh  tr¸nh g©y  vµ    thÊtthu    cho  Nhµ    níc hoÆc   thiÖtthßi®èi          víic¸c Doanh  nghiÖp, Tæng     côc H¶i  quan t¹m    thêithèng  nhÊt quy  ®Þnh nh sau      ®Ó H¶i quan    c¸cTØnh, Thµnh    phè thùc hiÖn:   ­ Trong  êng      tr hîp mét    l«hµng  xuÊt,nhËp    khÈu, cÇn    ph¶itr cÇu    ng  gi¸m  ®Þnh      ®Ó x¸c®Þnh  chÊtl    îng hµng      nhiÒu  ho¸,mµ cã  kÕt qu¶ gi¸m ®Þnh kh¸c  nhau  cña    quan  c¸c c¬  chøc  n¨ng  t¹m      th×  thêilÊy kÕt qu¶ cña    c¸c Trung t©m  gi¸m ®Þnh  thuéc Tæng    côc    TiªuchuÈn   l ­§o êng  ­ChÊt îng lµm    ®Ó     l   c¨n cø  ¸p m∙,tÝnh    thuÕ. ­NÕu     kÕt qu¶ gi¸m  ®Þnh  cña    c¸cTrung  t©m  Lêng  §o  ChÊt Lîng cã    nghi   vÊn hoÆc  tranh chÊp        th× H¶i quan  cÇu  i yªu  t¸ gi¸m    ®Þnh    ®Ó ®¶m  b¶o tÝnh  kh¸ch quan, viÖc  igi¸m    t¸  ®Þnh   H¶i  do  quan quy  ®Þnh     néi dung cÇn gi¸m  ®Þnh  n¬igi¸m  vµ    ®Þnh. ViÖc  i t¸ gi¸m    ®Þnh    yªu  lµdo  cÇu  chèng  gian lËn    Th¬ng    m¹i,chèng    thÊt thu thuÕ    cña    H¶i quan  c¬  nªn  quan    H¶i quan    sÏchÞu   chiphÝ, nguån      chiphÝ  nµy Tæng  côc    H¶i quan    sÏlµm viÖc    TµichÝnh  sÏth«ng  kÕt  víiBé    vµ    b¸o  qu¶  sau.
  2. 2 NhËn  îc c«ng  nµy, ®Ò   ®   v¨n    nghÞ Côc    H¶i quan    c¸c TØnh, Thµnh phè  nghiªm  chØnh  thùc hiÖn.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2