intTypePromotion=1

Công văn 11005/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
36
lượt xem
1
download

Công văn 11005/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 11005/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc xử lý thuế đối với tài sản thanh lý

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 11005/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña B é  T µi  h Ý n h   S è  11005 T C/T C T   g µy  16 th¸ng 11  m  2001 v Ò   c n n¨ viÖc  ö  lý thu Õ  ® èi víi X  tµi s¶n thanh lý KÝnh   Tæng  göi:  côc    H¶i quan  Tr¶    lêiC«ng  sè  v¨n  4720/TCHQ­KTTT  ngµy 25/10/2001 cña Tæng  côc  H¶i quan  viÖc  lýthuÕ    vÒ  xö    ®èi      víitµis¶n thanh    lýcña doanh nghiÖp chÕ   xuÊtvµo  tr   thÞ  êng    néi®Þa,  TµichÝnh  ý  Bé    cã  kiÕn  sau: nh  C¨n  LuËt thuÕ  cø    xuÊt khÈu,thuÕ      nhËp  khÈu; NghÞ    ®Þnh  94/1998/ sè  N§­CP  ngµy 17/11/1998 cña ChÝnh  phñ; môc  II phÇn  A  Th«ng  t ,  sè  172/1998/TT­ BTC  ngµy  22/12/1998 cña  TµichÝnh;C¨n  LuËt ®Çu        Bé      cø    tníc ngoµi i  t¹ ViÖt Nam; NghÞ  ®Þnh  sè 24/2000/N§­  ngµy 31/7/2000 cña  CP ChÝnh  phñ; môc  I PhÇn    II  , thø    IITh«ng   13/2001/TT­ t sè  BTC  ngµy  8/3/2001   cña    Bé Tµi  chÝnh:  Hµng  ho¸  nhËp  khÈu  níc ngoµi vµo  tõ      khu chÕ   xuÊt,  doanh  nghiÖp  chÕ  xuÊt trong l∙nhthæ        ViÖt Nam     kh«ng  thuéc ®èi t      îng chÞu  thuÕ nhËp  khÈu.   V× vËy, khi doanh      nghiÖp  chÕ   xuÊt  thanh      lý tµis¶n    sÏ kh«ng  ph¶i truy nép      thuÕ nhËp  khÈu. Doanh    nghiÖp  trong    níc mua     tµis¶n  thanh    lýcña  doanh  nghiÖp  chÕ xuÊt ph¶ilµm          thñ tôc nhËp  khÈu  kª khai, vµ      nép thuÕ nhËp  khÈu,thuÕ      Æc     tiªuthô ® biÖt,thuÕ            gi¸trÞgia t¨ngtheo  ®óng  quy ®Þnh  hiÖn  hµnh. Bé    Tµi chÝnh  ý  cã  kiÕn    ®Ó Tæng  côc H¶i quan  îc biÕt vµ  ®     chØ  ®¹o  thùc hiÖn.    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2