intTypePromotion=1

Công văn 11434/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
73
lượt xem
2
download

Công văn 11434/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 11434/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thuế xuất thuế nhập khẩu theo Hiệp định hàng dệt may với EU

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 11434/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA c«ng v¨n  cña  é  tµi b  ch Ý n h  sè 1143 tc/tct g µy  23 th¸ng   n 10 n¨ m  2002  vÒ  viÖc thu Õ  s u Êt thu Õ  n h Ë p  kh È u  theo hi Ö p  ® Þ n h   h µ n g  d Öt m a y  víi e u   KÝnh   göi:   ­C¸c    Bé,  quan  c¬  ngang  Bé,  quan  c¬  thuéc  ChÝnh  phñ ­Uû     ban  nh©n   d©n     c¸c tØnh, thµnh    phè  trùc thuéc    Trung  ¬ng ­Côc    H¶i  quan    c¸c tØnh, thµnh    phè  trùc thuéc    Trung  ¬ng Ngµy  01/07/2002  Tµi  Bé  chÝnh  QuyÕt  cã  ®Þnh   86/2002/Q§­ sè  BTC   ban  hµnh  Danh  môc hµng    thuÕ  ho¸ vµ  suÊt thuÕ    nhËp khÈu    ®Ó thùc hiÖn    létr×nh gi¶m      thuÕ mhËp  khÈu  theo  HiÖp  ®Þnh  hµng dÖt may  Æc   gi÷a  m ký  ViÖt Nam   Céng    vµ  ®ång  Ch©u   (EU)  ¢u  cho    giai®o¹n 2002­2005. §Ó     ®¶m   b¶o  thùc hiÖn    thuËn    thèng  lî vµ  i nhÊt QuyÕt    ®Þnh  86/2002/Q§­ sè  BTC,    Bé TµichÝnh    híng dÉn  thÓ      cô  néidung  sau: §èi víinh÷ng  Æt       m hµng  møc   cã  thuÕ suÊt thuÕ    nhËp  khÈu quy ®Þnh  trong Danh    môc  hµng    thuÕ  ho¸ vµ  suÊt thuÕ    nhËp  khÈu ban hµnh kÌm theo  QuyÕt  ®Þnh  86/2002/Q§­ sè  BTC  cao h¬n  møc  thuÕ suÊt thuÕ    nhËp khÈu u  ®∙i(MFN)    quy ®Þnh  trong BiÓu    thuÕ  nhËp khÈu  ®∙ihiÖn  u    hµnh th×  møc  thuÕ  suÊt thuÕ    nhËp  khÈu    ¸p dông cho  nh÷ng  Æt   m hµng nµy      sÏlµmøc  thuÕ  suÊtu      ®∙i(MFN)      t¹ thêi®iÓm   i hµng nhËp  khÈu. §Ò   nghÞ      quan  c¸c Bé, c¬  ngang    quan  Bé, c¬  thuéc ChÝnh    phñ,Uû    ban  nh©n  d©n  c¸c tØnh, thµnh    phè trùc thuéc    Côc    TW vµ  H¶i quan c¸c tØnh,   thµnh phè    trùcthuéc TW     chØ ®¹o,thùc hiÖn      theo ®óng    quy ®Þnh.     
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2