intTypePromotion=1

Công văn 1238-TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
43
lượt xem
1
download

Công văn 1238-TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1238-TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc quản lý hàng gia công

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1238-TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n cña  æ n g  c ôc H ¶i q u a n  sè 1238­T C H Q / G S Q L T n g µy  29 th¸ng 4 n¨ m  1996 V Ò   viÖc q u ¶ n  lý h µ n g  gia  n g c« KÝnh   göi:Côc      H¶iquan    c¸ctØnh,thµnh    phè §Ó  viÖc  qu¶n    lýhµng    gia c«ng  nguyªn  vµ  phô  liÖu nhËp    khÈu    ®Ó s¶n  xuÊt hµng  xuÊt khÈu  îc chÆt      ®   chÏ,thèng nhÊt trong  níc,®ång      c¶    thêit¹o thuËn    lî cho    i c¸c ho¹t®éng    nµy, Tæng     côc    H¶i quan  híng dÉn thªm  mét sè  vÊn    ®Ò quy  ®Þnh  i   t¹  126/TCHQ­Q§   Q§ ngµy  4­ 8­ 1995, Th«ng     Th­   t LiªnBé  ¬ng      m¹i ­ Tæng  côc  H¶i quan  07/TM­TCHQ   sè  ngµy  4­ 13­ 1996  Th«ng   vµ  t 53/TC­TCT  ngµy  7­ 13­ 1995  sau: nh  1. VÒ     viÖc    lÊy mÉu   nguyªn phô      liÖu nhËp  khÈu  theo  quy  ®Þnh  i t¹ §iÒu    9  126    Q§  nãitrªn: Trêng  cã    hîp  lÊy mÉu   mÉu   th×  ph¶icã    ch÷  cña  bé  ký  c¸n  kiÓm     ho¸ vµ  chñ hµng, vµ    ph¶i® îc l cïng  s¬       u  hå  l« hµng. Khi lµm  tôc xuÊt khÈu      thñ      s¶n  phÈm,  kiÓm      ho¸ viªnph¶i®èi chiÕu      s¶n phÈm     víimÉu  u. l 2.ViÖc    kiÓm    tra®Þnh  møc  quy  nh  ®Þnh    t¹ ®iÒu  Q§   i 10  126    nãitrªn: Sau    khikiÓm   tra®Þnh  møc    h¶iquan  c¸n bé    ph¶iký  ghirâ hä        vµ      tªnlªn s¶n phÈm   mÉu   ® îckiÓm       i ®∙    tra.Víilo¹ s¶n  phÈm   thÓ  cã  ®ãng  dÊu  îcth× ®     ngoµi viÖc  tªn ph¶i ®ãng    ký      dÊu  ®¨ng  tê  ký  khai lªn s¶n      phÈm   mÉu. S¶n  phÈm   mÉu   kiÓm     ®∙  tra ®Þnh  møc   îc niªm  ®   phong  giao cho chñ  hµng    ®Ó xuÊttr×nh cho    kiÓm        c¸n bé  ho¸ hoÆc   giao trùctiÕp cho    kiÓm            c¸n bé  ho¸.Khi kiÓm  ho¸    l« hµng, c¸n  kiÓm     bé  ho¸ ph¶i®èi    chiÕu s¶n phÈm   xuÊt khÈu      víi mÉu  s¶n phÈm   ® îckiÓm  ®∙    tra. 3. Trêng    hîp doanh nghiÖp nhËp khÈu nguyªn phô liÖu    ®Ó s¶n xuÊt  hµng      tiªuthô trongnícnhng      sau  l¹xuÊtkhÈu: ®ã   i   Theo  quy  ®Þnh   iTh«ng   53/TC­ t¹  t TCT   ngµy  7­ 13­ 1995  cña      Bé Tµi chÝnh  khilµm  tôc xuÊt khÈu  thñ    th×    thñ      vµ  tôc hoµn  thuÕ, H¶i quan      kh«ng  yªu cÇu ph¶i ®èi    chiÕu    víimÉu   nguyªn  phô  liÖu nhËp    khÈu, nhng    yªu cÇu  gi¸m ®èc  doanh  nghiÖp  ph¶i cã    v¨n  b¶n   gi¶itr×nh  cam   vµ  kÕt chÞu  tr¸ch   nhiÖm   ícph¸p    tr   luËtviÖc  sö  ®∙  dông  chÝnh  nguyªn phô    liÖu nhËp    khÈu    ®Ó s¶n xuÊt ra s¶n      phÈm   xuÊt khÈu. Khi lµm            thñ tôc xuÊt khÈu  thñ tôc hoµn    vµ      thuÕ,H¶i quan      ph¶i®èi chiÕu        c¸cchØ    tªn, sè,phÈm   tiªuvÒ    m∙    cÊp,xuÊtxø,       gi¸c¶    cña  nguyªn  phô  liÖu  s¶n xuÊt  s¶n  ra  phÈm    víic¸c chØ       tiªu®ã cña  nguyªn phô  liÖu nhËp    khÈu  thÓ  hiÖn      trªntê khainhËp    khÈu  xem   phï hîp cã      kh«ng, trong    Æc     ®ã ® biÖt l ý   u  ®Õn   phï  sù  hîp    vÒ thuÕ  suÊt  gi¸ cña  vµ    nguyªn phô      liÖu ®ã. 4. §iÓm   Th«ng   Liªn Bé   07/TM­TCHQ   2  t   sè  ngµy  4­ 13­ 1996  quy  cã  ®Þnh  gi¸m ®èc doanh  nghiÖp ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm   íc ph¸p        tr   luËtvÒ viÖc  x¸c®Þnh  i   lo¹ h×nh    nhËp khÈu nguyªn phô        liÖu ®Ó s¶n xuÊthµng    xuÊtkhÈu.     Trêng    hîp khailµnhËp      khÈu nguyªn phô      liÖu ®Ón   s¶n  xuÊt hµng    xuÊt khÈu    nhng kh«ng  xuÊt khÈu    s¶n phÈm         thÞ  êng  l¹ tiªuthô ë  tr i trong nícth× xö          lýnh  sau:
  2. 2 NgoµiviÖc      yªu cÇu  nép  thuÕ  ngay,cßn    ph¶i: 4.1.TÝnh    ph¹tnî thuÕ        tõ ngµy thø  nh  31  quy ®Þnh ®èi    víihµng kinh  doanh  nhËp khÈu. 4.2.Ph¹t vi ph¹m        hµnh chÝnh    vÒ viÖc khai man   i   lo¹ h×nh kinh doanh  ®Ó   chiÕm  dông  tiÒn thuÕ.   4.3.C ìng    chÕ  kh«ng cho lµm thñ    tôc ®èi    víinh÷ng    l« hµng tiÕp theo  cho  ®Õn     khihoµn  thµnh viÖc  thùc hiÖn      c¸cquyÕt  ®Þnh  lýtheo quy  xö      ®Þnh  t¹ c¸c®iÒu    4.2 trªn®©y.     i 4.1 vµ      Trêng      hîp viph¹m  nghiªm  träng th× ph¶ib¸o          c¸o Tæng  côc    H¶i quan    ®Ó cã  chØ ®¹o. Nh÷ng  híng dÉn      trªn®©y  thay thÕ    cho nh÷ng híng dÉn ¬ng    t øng  c¸c ë    v¨n b¶n  íc®©y.    tr  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2