intTypePromotion=1

Công văn 1278/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

1
111
lượt xem
9
download

Công văn 1278/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1278/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc cđịnh mức đắp nền đường ban hành kèm theo Quyết định số 1242/1998/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1278/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 1278/BXD-KTXD --------------------- V/v: hướng dẫn áp dụng Định mức đắp nền Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2009 đường ban hành kèm theo Quyết định số 1242/1998/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng. Kính gửi: Ban quản lý dự án 6–Cục Đường bộ Việt Nam Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 2119/BQLDA6-KTKH ngày 02/6/2009 của Ban quản lý dự án 6–Cục Đường bộ Việt Nam về việc hướng dẫn áp dụng Định mức đắp nền đường ban hành kèm theo Quyết định số 1242/1998/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Công tác đắp nền đường trong tập Định mức dự toán xây dựng cơ bản ban hành kèm theo Quyết định số 1242/1998/QĐ-BXD ngày 25/11/1998 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định cho việc dãy cỏ, bóc đất hữu cơ với khối lượng nhỏ, lẻ không thể hiện được trong bản vẽ thiết kế, với mục đích chỉ để tạo phẳng bề mặt trước khi đắp nền đường; Vì vậy khi đắp nền đường mà khối lượng đất hữu cơ, các lớp đất yếu cần phải bóc theo yêu cầu kỹ thuật được thể hiện trong bản vẽ thiết kế, thì khối lượng đất bóc này được tính riêng. Việc điều chỉnh dự toán, giá gói thầu và hợp đồng (nếu có) không trái hồ sơ mời thầu và thực hiện theo quy định của nhà nước tương ứng với từng thời kỳ. Căn cứ hướng dẫn trên, Ban quản lý dự án 6–Cục Đường bộ Việt Nam tổ chức thực hiện theo quy định./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Lưu VP, Vụ KTXD, TH.a8. Trần Văn Sơn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2