intTypePromotion=1

Công văn 1309/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
58
lượt xem
1
download

Công văn 1309/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1309/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về chính sách đầu tư xây dựng nhà ở công nhân khu công nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1309/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1309/BXD-QLN ------------------------- V/v: chinh sach đầu tư xây dưng nhà ơ công ́ ́ Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2009 ̣ nhân khu công nghiêp. Kính gửi: Văn phòng Chính phủ Ngay 23/01/2009, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 621/VPCP-KTN đề nghị cho ý kiến ̀ về xin chủ trương ap dung chinh sach đầu tư xây dưng nhà ơ công nhân khu công nghiêp cua Uy ́ ̣ ́ ́ ̣ ̉ ̉ ban nhân dân tinh Quang Nam (văn bản số 216/TTr-UBND ngày 19/01/2009); sau khi nghiên cưu, ̉ ̉ Bộ Xây dưng có ý kiên như sau: ́ 1. Ngay 20/4/2009, Chinh phủ đã ban hanh Nghị quyêt số 18/NQ-CP về một số cơ chế, ̀ ́ ̀ ́ chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ơ cho học sinh, sinh viên các cơ sơ đào tạo, nhà ơ cho công nhân tại các khu công nghiệp tập trung và nhà ơ cho người có thu nhập thấp tại khu vưc đô thị. Tiêp theo, ngay 24/4/2009 Thủ tương Chinh phủ đã ban hanh Quyêt định số 66/2009/QĐ-TTg về một ́ ̀ ́ ̀ ́ số cơ chế, chính sách phát triển nhà ơ cho công nhân lao đông tai cac khu công nghiêp thuê. Đây ̣ ̣ ́ ̣ chinh là cac cơ chê, chinh sach ưu đai đôi vơi cac thanh phân kinh tế khi tham gia đâu tư xây dưng ́ ́ ́ ́ ́ ̃ ́ ́ ̀ ̀ ̀ nhà ơ cho công nhân khu công nghiêp thuê. ̣ 2. Về đề nghị cho cac doanh nghiêp đâu tư đươc vay vôn ưu đai, ngay 05/6/2009 Bộ Tai ́ ̣ ̀ ́ ̃ ̀ ̀ chinh đã có văn bản số 8015/BTC-TCNH gưi Ngân hang Phat triên Viêt Nam đề nghị tổ chưc chỉ đao ́ ̀ ́ ̉ ̣ ̣ và hương dân cho cac dư an nhà ơ công nhân khu công nghiêp và cac dư an nhà ơ thu nhâp thâp ̃ ́ ́ ̣ ́ ́ ̣ ́ đươc vay vôn tin dung đâu tư tai Ngân hang Phat triên Viêt Nam. ́́ ̣ ̀ ̣ ̀ ́ ̉ ̣ 3. Về đề nghị cho công nhân lao đông đươc vay vôn ưu đai để thuê, thuê mua nhà ơ thu ̣ ́ ̃ nhâp thâp, ngay 06/5/2009 Bộ Xây dưng đã có công văn số 775/BXD-QLN đề nghị Ngân hàng Nhà ̣ ́ ̀ nươc Việt Nam khẩn trương xây dưng chính sách tín dụng cho vay đối vơi người đươc mua, thuê mua nhà ơ thu nhập thấp. Đên nay, Ngân hang Nhà nươc Viêt Nam đang hoan thiên và sẽ sơm ́ ̀ ̣ ̀ ̣ hương dân chinh sach nay. ̃ ́ ́ ̀ Trên đây là môt số ý kiên cua Bộ Xây dưng, đề nghị Văn phòng Chính phủ nghiên cưu, tổng ̣ ́ ̉ hơp báo cáo Thủ tương Chính phủ xem xét, quyết định./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - BT. Nguyên Hồng Quân (để B/C); ̃ Đã ký - UBND và Sơ XD tỉnh Quang Nam; ̉ - Lưu: VP, QLN(2b). Nguyễn Trần Nam
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2