intTypePromotion=1

Công văn 1309/TCT/NV5 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
91
lượt xem
5
download

Công văn 1309/TCT/NV5 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1309/TCT/NV5 của Tổng cục Thuế về việc thực hiện chính sách thuế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1309/TCT/NV5 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Tæng côc thuÕ - Bé Tµi chÝnh sè 1309 TCT/NV5 ngµy 26 th¸ng 3 n¨m 2002 vÒ viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch thuÕ KÝnh göi : Së th¬ng m¹i thµnh phè §µ N½ng Tr¶ lêi c«ng v¨n sè 185/TM-KH§N ngµy 5-3-2002 cña Së th¬ng m¹i thµnh phè §µ N½ng vÒ viÖc thuÕ nhËp khÈu ®èi víi m¸y mãc, thiÕt bÞ t¹o tµi s¶n cè ®Þnh cña c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi, Tæng côc thuÕ cã ý kiÕn nh sau: Theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 3 §iÒu 57 NghÞ ®Þnh sè 24/2000/N§-CP ngµy 31-7-2000 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam th× : - Trêng hîp c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi nhËp khÈu m¸y mãc, thiÕt bÞ tõ nguån vèn khÊu hao ®Ó t¹o tµi s¶n cè ®Þnh nh»m môc ®Ých më réng quy m« dù ¸n hoÆc thay thÕ, ®æi míi c«ng nghÖ ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu. - Trêng hîp c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi nhËp khÈu m¸y mãc, thiÕt bÞ tõ nguån vèn khÊu hao ®Ó thay thÕ c¸c m¸y mãc cò ®· hÕt thêi h¹n sö dông nhng kh«ng më réng quy m« dù ¸n hoÆc kh«ng thay thÕ, ®æi míi c«ng nghÖ ph¶i nép thuÕ nhËp khÈu. Tæng côc thuÕ th«ng b¸o ®Ó Së th¬ng m¹i thµnh phè §µ N½ng biÕt vµ híng dÉn c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2