intTypePromotion=1

Công văn 1424/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
80
lượt xem
10
download

Công văn 1424/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1424/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc chi phí tư vấn thiết kế công trình xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1424/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1424/BXD-KTXD --------------------------- V/v: Chi phí tư vấn thiết kế công trình Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2009 xây dựng. Kính gửi: Công ty TNHH Tư vấn xây dựng thuỷ lợi Thái Nguyên Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 58/CV-CT ngày 2/6/2009 của Công ty TNHH Tư vấn xây dựng thuỷ lợi Thái Nguyên về chi phí tư vấn thiết kế công trình xây dựng. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 1. Theo qui định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng thì chủ đầu tư căn cứ tính chất, điều kiện đặc thù của công trình, hệ thống định mức của Nhà nước và phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng để xây dựng và quyết định áp dụng định mức, đơn giá của công trình làm cơ sở xác định dự toán, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. 2. Đối với chi phí thiết kế các công trình xây dựng thực hiện theo qui định tại Quyết định số 12/2001/QĐ-BXD ngày 20/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, thì định mức chi phí được tính cho công trình xây dựng theo dự án, hoặc tiểu dự án, hoặc dự án thành phần; Hạng mục công trình. Vì vậy đối với các công trình có thiết kế riêng, độc lập trong dự án thì chi phí thiết kế được tính cho từng công trình. 3. Đối với công trình thuỷ lợi đầu mối có qui mô lớn gồm nhiều công trình độc lập như đê đập, kênh mương... thì chi phí thiết kế được tính cho từng công trình. 4. Đối với các công trình thiết kế sửa chữa cải tạo thì chi phí thiết kế được được điều chỉnh với các hệ số như qui định tại Quyết định số 12/2001/QĐ-BXD. 5. Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên. Công ty TNHH Tư vấn xây dựng thuỷ lợi Thái Nguyên căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG Như trên; THỨ TRƯỞNG Lưu VP, KTXD, S(8). Đã ký Trần Văn Sơn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2