intTypePromotion=1

Công văn 1483/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
52
lượt xem
1
download

Công văn 1483/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1483/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc giải thích Thông tư 07/2000/TT-TCHQ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1483/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña T æ n g  côc H ¶i q u a n  S è  1483/TC H Q­G S Q L   n g µ y 17 th¸ng 4 n¨ m  2001 v Ò  viÖc gi¶i  thÝch  Th«ng   t 07/2000/TT­T C H Q   KÝnh   göi:Côc    H¶i  quan  tØnh, thµnh  c¸c    phè  Thêi gian    võa qua, Tæng     côc    h¶i quan nhËn  îc ý  ®   kiÕn  cña    H¶i quan  mét  ®Þa   sè  ph¬ng    ®Ò nghÞ   gi¶ithÝch  thªm mét  ®iÓm   sè  nªu  i t¹ Th«ng    t 07/2000/TT­TCHQ  ngµy  02/11/2000.§Ó       H¶i quan   c¸c tØnh, thµnh    phè  thùc  hiÖn  îcthèng  ®   nhÊt,Tæng    côc    H¶iquan    gi¶ithÝch  sau: nh  P h Ç n  I: h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g:  N §iÓm     1: Quy ®Þnh nÕu  sù  cã  thay ® æi    ®Þnh  møc     gia c«ng hoÆc  cã  sù ®iÒu  chØnh  ªnquan  li   ®Õn  viÖc xuÊt khÈu    s¶n phÈm   ph¶icung  th×    cÊp  cho    H¶i quan  íckhilµm      tr     thñ tôcxuÊtkhÈu    s¶n  phÈm. Côc    H¶i quan §ång      Nai ®Ò nghÞ  râ viÖc  nªu    ®iÒu chØnh    l¹ ®Þnh  i møc   khicã    thay ® æi  ®¨ng  víi quan      vµ  ký   c¬  h¶iquan  íckhixuÊt khÈu  tr       chØ  gi¸ cã    trÞ®Ó       ¸p dông          ®èi víi l«hµng  c¸c xuÊtkhÈu    sau    khi®iÒu  chØnh    mµ th«i. VÊn    ®Ò nµy, Tæng     côc    gi¶ithÝch  sau: ViÖc  nh    ®iÒu chØnh  i l¹ ®Þnh    møc  xuÊt ph¸ttõ 2            lýdo: ®Þnh  møc  ban ®Çu     lµ ®Þnh møc  t¹m tÝnh hoÆc   do  thay ® æi  hµng.   m∙  §èivíitr     êng    hîp ®Þnh møc  ban ®Çu     lµ ®Þnh møc  t¹m tÝnh  tr     th×  íckhi xuÊt khÈu      l« hµng ®Çu     tiªncña  hµng, doanh  m∙    nghiÖp  ph¶i®¨ng  ®Þnh    ký  møc chÝnh  thøc. Trêng  do  hîp  thay ®æi  hµng, tr       m∙    íc khixuÊt khÈu  hµng      m∙  míi doanh  nghiÖp ph¶i®¨ng  ®Þnh    ký  møc  cho  hµng  m∙  nµy. V×    vËy, ®Þnh    møc  ®iÒu  chØnh ph¶i ® îc hiÓu        lµ ®Þnh møc  nµy  chØ   dông  ¸p  cho  hµng    m∙  míi thay  ®æi,kh«ng    thÓ    ¸p dông  cho  hµng  íckhi®iÒu  m∙  tr     chØnh. §iÓm     3.2:Quy ®Þnh  hµng hãa xuÊt khÈu,nhËp      khÈu cña    hîp ®ång    gia c«ng  cho    nícngoµi® îckiÓm          trat¹ kho  i cña doanh nghiÖp. Côc H¶i quan H¶i  phßng   ®Ò xuÊt ®èi      víinh÷ng    l« hµng ®ãng  ghÐp,  kiÓm  hãa  ®Ò   hé  nghÞ  îckiÓm    i ®   trat¹ kho    cña ®¬n  ®ãng  vÞ  ghÐp, kho    cña  ®¹ilývËn          t¶ithu gom   hµng  xuÊt khÈu.Nh÷ng      doanh nghiÖp      thuªgia c«ng  i l¹  ® îckiÓm      trahµng  hãa    t¹ kho  i cña ®¬n  giac«ng  i vÞ    l¹ . VÊn    ®Ò nµy,Tæng    côc    gi¶ithÝch  sau: nh  T¹i®iÓm     nãirâ:"XÝ    3.1 ®∙      nghiÖp  cña doanh nghiÖp hoÆc   nghiÖp  xÝ  cña doanh nghiÖp kh¸c mµ       hîp ®ång   gia c«ng  îcthùc hiÖn  i ®     t¹ ®ã".V×      vËy,   ®iÓm   qui ®Þnh  îc kiÓm     i 3.2    ®   trat¹ kho cña  doanh nghiÖp  îc hiÓu    ®   lµ bao  gåm   kho  c¶  cña  doanh  nghiÖp    giac«ng  i l¹ .
  2. 2 P h Ç n  II:  Gi¶i thÝc h m é t s è n éi d u n g  c ñ a N g h Þ  ® Þ n h: §iÓm   Côc  2:  H¶i quan H¶i phßng    ®Ò nghÞ trong hîp ®ång gia c«ng  kh«ng  quy  nªn  ®Þnh      trÞgi¸nguyªn phô    liÖu,vËttm¸y       mãc, thiÕtbÞ.     Tæng  côc    gi¶ithÝch  sau:§iÓm     nh    2,môc  , II Th«ng     t07/2000/TT­ TCHQ   kh«ng    qui ®Þnh   vÊn    ®Ò nµy, mµ   îc qui ®Þnh   i§iÒu  NghÞ     ®     t¹  12  ®Þnh  57/1998/N§­ CP.    H¶i quan kh«ng  thÓ    tù söa NghÞ  ®Þnh  57/1998/N§­   îc. CP ®   Tuy  nhiªn,trÞ gi¸nµy  thÓ  îc 2        cã  ®   bªn  tháa thuËn thay ®æi    b»ng phô kiÖn  hîp ®ång.   P h Ç n  III:T h ñ  tôc h ¶i q u a n:   §iÓm     ®iÓm     2.1 vµ  3.1:Côc    H¶i quan    ChÝ  Tp. Hå  Minh    ®Ò nghÞ      ®èi víi tê khai xuÊt nhËp        khÈu    gia c«ng chØ  quy ®Þnh  b¶n, c¸c lo¹  02      i h×nh kh¸c  vÉn  dông  b¶n. sö  03  Tæng  côc    gi¶ithÝch  sau: viÖc    nh    qui ®Þnh  b¶n  03  chÝnh  cho    tê khai  xuÊt nhËp    khÈu    gia c«ng        víiTh«ng   lµ ®Ó phï hîp    t 01/1999/TT­TCHQ   ngµy  10/5/1999 híng dÉn    NghÞ  ®Þnh  16/1999/N§­   CP ngµy  27/3/1999 cña ChÝnh  phñ.HiÖn    nay,theo qui®Þnh        chøng nhËn  thùc xuÊtmíith× bé  s¬          hå  ph¶icã    03    têkhai. vËy,vÉn    têkhainh   V×    gi÷03      Th«ng   t07/2000/TT­ TCHQ.  VÊn   ®Ò nµy    îcgi¶i sÏ®     quyÕt khiban      hµnh    têkhaimíi.   §iÓm  2.1.a:Côc    H¶i quan  §ång Nai    ®Ò nghÞ   vÒ thñ    tôc nhËp  khÈu  nguyªn phô    liÖu,vËt tdoanh       nghiÖp chØ  cÇn nép b¶n chÝnh  hoÆc   b¶n  sao  cña b¶ng  chitiÕthµng  kª      ho¸  Gi¸m  vµ  ®èc  doanh nghiÖp  c«ng  cã  v¨n  cam   kÕt chÞu tr¸chnhiÖm  ícph¸p luËtvÒ    tr       viÖc  dông    sö  c¸cb¶n sao nÕu  gian cã    lËn. VÊn     ®Ò nµy, Tæng     côc  ý  cã  kiÕn  nh sau: Th«ng   sè    t 07/2000/TT­ TCHQ  quy  ®Þnh  trong bé  s¬    hå  nhËp  khÈu  01  cã  b¶n  chÝnh  02  vµ  b¶n  sao  b¶ng        kª chitiÕthµng              ho¸ lµ®Ó phïhîp víiTh«ng   01/1999/TT­ tsè  TCHQ  híng  dÉn thùc  hiÖn NghÞ   ®Þnh   16/1999/N§­ sè  CP.  vËy, vÉn    V×    gi÷ nguyªn nh  quy  ®Þnh   t¹ Th«ng   07/2000/TT­ i tsè  TCHQ. §iÓm   2.1.b:C¸ch    thèng      kª tê khainhËp    khÈu vµo b¶ng thèng      kª tê khai  (mÉu 01/GC)  ®iÓm     vµ  3.3 c¸ch thèng        kª têkhaixuÊtkhÈu      vµo b¶ng thèng    kª têkhai(mÉu      03/GC): Côc H¶i quan TP.    Hå ChÝ   Minh    ®Ò nghi sö    dông  mét b¶ng  thèng    kª mÉu  01/GC  03/GC  H¶i  vµ  do  quan      gi÷ ®Ó phôc  cho  vô  viÖc  ®èi  chiÕu vµ  thanh kho¶n hîp ®ång    gia c«ng  thùc  vµ  hiÖn ®óng theo      c¸c bíc híng  dÉn.   Riªng  b¶ng  01  doanh nghiÖp    gi÷,H¶i  quan kh«ng cÇn thiÕtph¶i x¸c nhËn        b¶ng thèng    phÇn  kª v×  viÖc nµy thuéc doanh    nghiÖp qu¶n    lýtheo dâi.   VÊn    ®Ò nµy,Tæng    côc  ý  cã  kiÕn  sau:H¶i quan    nh      c¸ctØnh,thµnh    phè  thùc hiÖn  quy    nh  ®Þnh  i t¹ Th«ng   07/2000/TT­ t sè  TCHQ.    Khi chÝnh thøc    ¸p dông    tinhäc  vµo  theo dâihµng        giac«ng   sÏnghiªncøu    ®iÒu chØnh sau. Khi thèng        kª tê khaicÇn      ®Ò phßng  êng    tr hîp thèng    kª kh«ng  ®Çy  sÏ ®ñ    dÉn  ®Õn   thanh kho¶n  kh«ng  chÝnh    x¸choÆc     thÊttho¸t thuÕ.
  3. 3 §iÓm     2.2:Qui ®Þnh "m¸y mãc,  thiÕtbÞ  în ph¶i® îcquy    m       ®Þnh  thÓ  cô  tronghîp ®ång/phô      kiÖn    hîp ®ång  tªngäi, vÒ      chñng  isè îng,chÊtl lo¹   l   ,  îng". Theo Côc    H¶i quan  Hå  TP  ChÝ   Minh,muèn      x¸c ®Þnh  îcchÊt l     ®    îng th× tÊtc¶    m¸y  mãc, thiÕtbÞ      nhËp  khÈu    khilµm      thñ tôcnhËp khÈu ®Òu   ph¶itr   ng  cÇu gi¸m  ®Þnh. §iÒu    nµy cha        phïhîp víiNghÞ ®Þnh  57/1998/N§­   sè  CP ngµy  31/7/1998 cña ChÝnh  phñ  QuyÕt  vµ  ®Þnh  2019/1997/Q§­BKHCN MT   ngµy  1/12/1997 cña  Khoa    Bé  häc,C«ng    nghÖ  M«i  êng. vµ  tr   VÊn     ®Ò nµy, Tæng     côc    gi¶ithÝch  nh sau: T¹i §iÒu  NghÞ       14  ®Þnh  57/1998/N§­  CP quy  ®Þnh:  "ViÖc nhËp  khÈu  m¸y  mãc, thiÕtbÞ    m¸y    kÓ c¶  mãc, thiÕtbÞ  qua  dông      ®∙  sö  ph¶itu©n        thñ c¸c quy ®Þnh  cña ph¸p    luËtViÖt  Nam     vÒ nhËp  khÈu  c«ng  nghÖ". V×     vËy, Th«ng   07/2000/TT­   t TCHQ   quy  ®Þnh  trong hîp ®ång/phô      kiÖn    hîp ®ång  ph¶ighirâ chÊt l          îng m¸y  mãc, thiÕt     bÞ    în lµphï hîp víiNghÞ  thuªm           ®Þnh  57/1998/N§­ CP. Tuy  nhiªn,khilµm        thñ tôc nhËp    khÈu, H¶i quan        c¸c ®Þa  ph¬ng cÇn  kÕt        hîp c¸c v¨n b¶n quy ®Þnh  kh¸ccã  ªnquan      li   ®Ó thùc hiÖn.   §iÓm  3.1: Qui    ®Þnh  doanh  nghiÖp ph¶i nép    v¨n b¶n ph©n     bæ h¹n  ng¹ch hoÆc     giÊy phÐp cña  quan  thÈm  c¬  cã  quyÒn (nÕu  bªn    gia c«ng cung  øng    c¸c nguyªn phô    liÖu,vËt tthuéc danh         môc  hµng    ho¸ xuÊt khÈu  ®iÒu    cã  kiÖn)®Ó       H¶i quan  theo dâitrõlï .       i Theo Côc    H¶i quan TP.  ChÝ   Hå  Minh    th× ®©y    lµtr¸chnhiÖm   nhiÖm     vµ  vô  cña  Th¬ng        Bé  m¹i­ n¬icÊp, theo      dâi,qu¶n    ng¹ch.Do  lýh¹n    ®ã,    H¶i quan  kh«ng  cÇn thiÕtph¶ilËp l¹®éng            i t¸cnµy n÷a. VÊn    ®Ò nµy,Tæng    côc    gi¶ithÝch  sau:H¹n  nh    ng¹ch vµ    giÊy  phÐp nªu  t¹  i®iÓm  nµy    lµ h¹n ng¹ch  giÊy  vµ  phÐp  quy  ®Þnh  h¹n møc  xuÊt khÈu    cña  nguyªn phô  liÖu cung    øng, nÕu    nguyªn phô  liÖu nµy    thuéc  Æt   m hµng xuÊt  khÈu  h¹n  cã  ng¹ch  hoÆc   v¨n b¶n  ph©n    bæ h¹n  møc. Th«ng    t 07/2000/TT­ TCHQ   Th«ng   sè  vµ  t 18/1998/TT­ BTM   ngµy  28/8/1998 cña  Th¬ng    Bé  m¹i (®iÓm     3.a phÇn    II)còng  nãirâ vÊn    ®∙      ®Ò nµy. ë    ®©y  Côc    H¶i quan TP. Hå  ChÝ  Minh  nhÇm     ®∙  lÉn sang    h¹n ng¹ch cña    s¶n phÈm  dÖt may. VÒ  viÖc theo    ng¹ch dÖt  dâih¹n    may  vµo  tr thÞ  êng  h¹n  cã  ng¹ch,Bé    Th­ ¬ng    thèng  m¹i ®∙  nhÊt  i t¹ c«ng  sè  v¨n  0799/TM/XNK  ngµy  03/4/2001    lµ chØ  do    c¸c phßng  qu¶n    lý xuÊt nhËp  khÈu khu  vùc thùc hiÖn, H¶i    quan  kh«ng  theo dâi trõ lï      ih¹n  ng¹ch  dÖt may  n÷a  (c«ng  v¨n  0799/TM/XNK   sè  ngµy  03/4/2001  cña  Th¬ng    Bé  m¹i,Tæng  côc  sao      ®∙  göiH¶i quan    c¸c ®Þa  ph¬ng  ®Ó  thùc hiÖn).   §iÓm       3.2:Qui ®Þnh: Trêng      hîp nguyªn liÖu chÝnh      cßn ph¶itr¶i     qua  mét  qu¸ tr×nh  lýtr     a  xö    íc khi® vµo  s¶n xuÊt ra    s¶n  phÈm  (vÝ  nh      dô  len sîiph¶i   nhuém...) h×nh    nªn  thøc kh«ng    cßn  khinhËp  nh    khÈu    th× ngêinhËn      giac«ng  ph¶icã      v¨n b¶n  th«ng  víi quan    b¸o    c¬  H¶i quan  chÞu  vµ  tr¸chnhiÖm   ícph¸p   tr     luËt vÒ     viÖc  dông  sö  ®óng  nguyªn  liÖu nhËp  khÈu    ®Ó s¶n  xuÊt  s¶n  ra  phÈm   xuÊt  khÈu, H¶i    quan  c¨n  vµo  cø  t×nh chÊt cña  nguyªn liÖu      ®Ó ®èi chiÕu,nÕu  nghingê        cã    th× yªu cÇu gi¸m ®Þnh. Côc    H¶i quan  §ång      Nai ®Ò nghÞ doanh nghiÖp  kh«ng cÇn  v¨n b¶n  cã    th«ng  b¸o    quan  víic¬  H¶i quan  theo  v×  luËt ®Þnh     doanh nghiÖp  chÞu  ®∙  tr¸chnhiÖm   ®Þnh    vÒ  møc  ®¨ng  víic¬  ®∙  ký    quan   H¶i quan    ®Ó gi¶m      bítthñ tôckh«ng    cÇn  thiÕt.
  4. 4 Tæng  côc    gi¶ithÝch  sau:ViÖc  cÇu  nh    yªu  doanh nghiÖp  ph¶icã    c«ng  v¨n th«ng  lµ®Ò     b¸o    xuÊt cña    Côc    H¶i quan  Néi,H¶i quan    Hµ      H¶i phßng    ®Ó H¶i quan  biÕt tr     íc,kh«ng  lËp biªn b¶n    ®èi    êng  víitr hîp    khi ®èi chiÕu mÉu   nguyªn phô        liÖu víis¶n  phÈm   nÕu  sù    cã  saikh¸cdo      c¸cnguyªn nh©n    trªn.  V×  vËy,vÉn      gi÷nguyªn nh    Th«ng   t07/2000/TT­TCHQ. §iÓm     4: Thñ    tôc chuyÓn nguyªn phô    liÖu,m¸y    mãc,  thiÕtbÞ  în tõ hîp   m       ®ång nµy  sang    hîp ®ång kh¸c: §iÓm     4.1:Côc   H¶i quan  §ång      Nai ®Ò nghÞ  doanh  nghiÖp ph¶icã    cam   kÕt chÞu  tr¸chnhiÖm   tÝnh    vÒ  chÝnh    x¸c cña  liÖu còng  viÖc  sè    nh  chuyÓn  giao nguyªn phô      liÖu,vËttm¸y       mãc, thiÕtbÞ      sang    hîp ®ång sau    ®Ó theo dâi     tiÕp.H¶i    quan    khi tiÕp nhËn c«ng v¨n th«ng b¸o chØ   ®ãng dÊu  tiÕp nhËn  ®Ó     x¸c®Þnh   thêi®iÓm   nhËn    mµ kh«ng    x¸c nhËn vµo  c«ng      c¬  v¨n ®Ó cã  së  kiÓm    lýsau  traxö    th«ng quan. Tæng  côc gi¶i  thÝch nh sau: trong Th«ng t  07/2000/TT­ TCHQ  quy  ®Þnh    v¨n b¶n th«ng b¸o nµy  gi¸trÞ nh    cã      tê khaixuÊt khÈu  tê khainhËp      vµ      khÈu,  nghÜa    cã  lµ doanh nghiÖp ph¶i chÞu    tr¸ch nhiÖm       vÒ khai b¸o    cña  m×nh  khikhaib¸o      nh      trªntêkhai,   kh«ng cÇn    yªu cÇu  doanh nghiÖp nép thªm  v¨n b¶n    cam  kÕt. §iÓm     4.4:Côc    H¶i quan TP.  ChÝ  Hå  Minh    ®Ò nghÞ    bæ sung vµo  ®iÓm   4.4  êng  "Tr hîp kh«ng cïng ®èi    t¸c thuª gia    c«ng  kh¸c  vµ  ®èi    t¸c nhËn    gia c«ng". Tæng   côc  ý  cã  kiÕn  sau: §iÓm   nh    4.4 Th«ng   t 07/2000/TT­TCHQ   quy  ®Þnh  chuyÓn  nguyªn  phô liÖu ®èi    êng  víitr hîp kh«ng cïng ®èi    t¸cthuª gia     c«ng, kh«ng      nãi cïng hay kh¸c ®èi      t¸cnhËn    gia c«ng, cã    nghÜa   lµ cïng hay  kh¸c ®èi      t¸cnhËn    gia c«ng  ®Òu  lµm theo  quy ®Þnh  nµy. Nh    vËy, tr   êng    hîp kh«ng cïng ®èi t¸cthuªvµ          kh¸c ®èi t¸cnhËn          gia c«ng còng  ® îcquy  ®∙    ®Þnh  t¹ ®iÓm       i 4.4,kh«ng  cÇn    bæ sung  thªm n÷a. ­ Côc      H¶i quan        TP . Hå ChÝ  Minh th¾c  ¾c:  m ®iÓm  4.4  ®iÓm     vµ  5.5 gièng nhau      lµcïng ®èi t¸cthuªgiac«ng            nhng      thñ tôcgiao nhËn      l¹kh¸cnhau. i   VÊn     ®Ò nµy,  Tæng   côc   thÝch  gi¶i nh sau: §iÓm  4.4 lµ quy ®Þnh  chuyÓn  nguyªn phô          liÖu tõhîp ®ång  nµy  sang    hîp ®ång  kh¸c,c«ng      v¨n 1723/ TM­§T  híng dÉn thùc hiÖn  theo ph¬ng  thøc xuÊt nhËp    khÈu  i t¹ chç; ®iÓm     5.5 quy    ®Þnh giao nhËn    s¶n phÈm     gia c«ng chuyÓn  tiÕp.Nh    vËy,®©y       lµ 2  vÊn    ®Ò kh¸cnhau,chø      kh«ng  ph¶igièng nhau.     §iÓm     4.5:Côc   H¶i quan  TP.  ChÝ   Hå  Minh    ®Ò nghÞ   bæ sung  "nguyªn   phô    liÖu chuyÓn      tõ hîp ®ång  nµy sang    hîp ®ång  kh¸c cïng ®èi t¸c,         kh¸c c«ng    tynhng    cïng    H¶i quan  qu¶n    lýcho  phÐp  dông  sö  mÉu  u  l nguyªn liÖu chÝnh      cña hîp ®ång  íc chuyÓn  tr   sang. Trêng    hîp H¶i quan  bªn nhËn  H¶i quan  vµ    bªn giao  xa, kh«ng  ®iÒu  ë    cã  kiÖn    ®Ó doanh  nghiÖp  xuÊt  tr×nh mÉu  u  l nguyªn phô  liÖu do      H¶i quan  lµm  tôc nhËp  thñ    khÈu  íc ®©y       tr   ®Ó H¶i quan  bªn nhËn  ®èi chiÕu, nh»m       t¹o ®iÒu kiÖn  thuËn  i lî cho    doanh  nghiÖp   ®Ò nghÞ    H¶iquan  giao ®èi chiÕu  bªn      mÉu  u  l nÕu doanh  nghiÖp  yªu cÇu". cã    Tæng   côc  ý  cã  kiÕn  sau: Trêng  nh    hîp cïng ®¬n  H¶i quan  vÞ    qu¶n    lý th×  thÓ  dông  cã  sö  mÉu  nguyªn phô      liÖu cña    hîp ®ång  ícnh    tr   ®Ò nghÞ  cña  H¶i quan  TP.    Hå ChÝ  Minh. Trêng    hîp nµy  chØ  thùc hiÖn  îc nÕu   ®   nguyªn  phô  liÖu chuyÓn    sau    ®ång  íc ®∙  khihîp  tr   kÕt  thóc.ViÖc    nµy  tõng  êng  tuú  tr hîp cô    thÓ    H¶iquan ®Þa  ph¬ng quyÕt ®Þnh.  
  5. 5 Cßn viÖc Côc    H¶i quan TP.  ChÝ   Hå  Minh    ®Ò nghÞ    H¶i quan bªn  giao  ®èi chiÕu mÉu     lµ kh«ng ®óng,  H¶i  v×  quan  bªn nhËn    lµ ngêi kiÓm     ho¸ vµ  chÞu tr¸chnhiÖm     ®ång      vÒ hîp  gia c«ng    míi nªn ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm     ®èi  chiÕu mÉu. §iÓm     5: Thñ    tôc giao nhËn s¶n phÈm     gia c«ng chuyÓn tiÕp theo quy  ®Þnh  i t¹ kho¶n  §iÒu  NghÞ   3  17  ®Þnh  57/1998/N§­   CP ngµy 31/7/1998  cña  ChÝnh phñ: Côc H¶i quan §ång  Nai    ®Ò nghÞ  híng dÉn thªm  thñ    tôc chuyÓn giao   m¸y mãc, thiÕtbÞ    nguyªn phô      liÖu trong tr   êng    hîp kh«ng  cïng c¶          ®èi t¸cthuª vµ nhËn    giac«ng  kh¸c®¬n  H¶i quan  vµ    vÞ    qu¶n      lýhîp ®ång  îcthùc hiÖn ­ ®     t ¬ng    c¸c bícthñ tôcquy  tù nh          ®Þnh      ®èi víihµng      ho¸ gia c«ng chuyÓn tiÕp nh    ®∙  c¨n cø  nªu    vµo  tho¶ thuËn    cña    theo 02    haibªn    hîp ®ång    giac«ng  ký. ®∙  Tæng  côc    gi¶ithÝch  sau:Nh  nªu  trªn, nh    ®∙  ë    viÖc chuyÓn  nguyªn phô    liÖu kh«ng    cïng ®èi t¸cthuªgia c«ng,v¨n b¶n                1723/TM­§T  cña  Th¬ng    Bé  m¹i híng dÉn    thùc hiÖn    theo ph¬ng thøc xuÊt nhËp    khÈu  i t¹ chç,nªn    kh«ng thùc  hiÖn  chuyÓn  nh  giao s¶n    phÈm     giac«ng chuyÓn  tiÕp. Kho¶n  §iÒu    b  9: Trêng  nguyªn  hîp  phô liÖu do    bªn  nhËn    gia c«ng    trùc tiÕp mua       tõ níc ngoµi ®Ó     phôc  hîp  vô  ®ång    gia c«ng, Th«ng     t 07/2000/TT­ TCHQ   quy ®Þnh:  lµm      thñ tôc nhËp khÈu theo  i lo¹ h×nh  nhËp s¶n xuÊt xuÊt     khÈu. Côc    h¶iquan  CÇn   Th¬    ®Ò nghÞ  cho  nhËp  theo lo¹ h×nh      i   giac«ng. VÊn    ®Ò nµy,Tæng    côc    gi¶ithÝch  sau:ViÖc  nh    doanh  nghiÖp    hîp tù ký    ®ång  mua  nguyªn phô liÖu tõ níc ngoµivÒ            ®Ó cung  øng    lµ h×nh thøc  mua   ®øt b¸n ®o¹n. Do     ®ã,  ph¶i lµm    thñ    tôc nhËp  khÈu  theo  i lo¹ h×nh nhËp  s¶n  xuÊt xuÊt  khÈu nh quy  ®Þnh   iTh«ng   07/2000/TT­ t¹  t TCHQ.    VÒ vÊn    ®Ò hoµn thuÕ nguyªn phô liÖu cung øng, Bé  Tµi chÝnh ®∙ cã v¨n b¶n sè  1025/TC/TCT  ngµy 9/2/2001 vµ  Tæng  côc H¶i quan  cã  c«ng v¨n sè  1026/TCHQ­KTTT  ngµy 20/3/2001  híng dÉn  thÓ. Theo  cô    ®ã,    khithùc xuÊt     khÈu  s¶n phÈm     gia c«ng  sö  cã  dông  nguyªn  phô  liÖu theo  ih×nh  lo¹  nhËp  s¶n xuÊt xuÊt khÈu      th× thùc hiÖn  thanh kho¶n   tê khainhËp    s¶n xuÊt xuÊt     khÈu, kh«ng    ph¶ichê    ®Õn     lócthanh  kho¶n    hîp ®ång    gia c«ng  ý  nh  kiÕn  cña  H¶i quan CÇn  Th¬. V×  vËy, vÉn gi÷ nguyªn nh quy ®Þnh  t¹ Th«ng t i   07/2000/TT­ TCHQ.  §iÓm     10: Thñ    tôc thanh    lý,thanh kho¶n hîp ®ång gia c«ng theo quy  ®Þnh    t¹ §iÒu  cña  i 18  NghÞ  ®Þnh: §iÓm  10.1 quy    ®Þnh: "Tr   êng    hîp ®Þnh møc    ghitrong hîp ®ång      chØ    míi lµ®Þnh    møc  tÝnh    t¹m  th× viÖc  ®iÒu chØnh    l¹ ®Þnh  i møc ph¶i® îchaibªn        ký  kÕt    hîp ®ång    giac«ng tho¶ thuËn    b»ng  phô  kiÖn    hîp ®ång  . . .. " Côc    H¶i quan  TP.    Hå ChÝ   Minh    ®Ò nghÞ  ®Þnh  møc   kiÕn  dù  cña    hîp ®ång  ® îc hai bªn  ®∙      tho¶ thuËn ban  ®Çu  chØ     lµ ®Þnh møc   t¹m tÝnh,nÕu    ®Þnh  møc  thÊp h¬n ®Þnh  møc thùc tÕ  H¶i quan    th×    chÊp nhËn  theo ®Þnh  møc  thùc    tÕ. NÕu  ®Þnh  møc  thùc  cao  tÕ  h¬n ®Þnh  møc  t¹m tÝnh th×    hai bªn  ph¶iký    kÕt    hîp ®ång    giac«ng  tho¶ thuËn    b»ng  phô kiÖn    hîp ®ång. VÊn    ®Ò nµy,Tæng    côc    gi¶ithÝch  sau:XuÊt      nh    ph¸ttõ quan    h÷u  hÖ së  nguyªn phô    s¶n    liÖu vµ  phÈm     gia c«ng thuéc quyÒn  h÷u    së  cña  bªn      thuªgia c«ng.Do    ®ã,  bªn nhËn    gia c«ng kh«ng thÓ    tù ®iÒu  chØnh  îc.V×  ®   vËy,cÇn   ph¶i®iÒu    chØnh  ®Þnh møc qua viÖc  phô      ký  lôchîp ®ång.
  6. 6 + Côc  H¶i quan  §ång Nai    ®Ò nghÞ  chØ  yªu cÇu  doanh  nghiÖp  xuÊt  tr×nh    c¸c b¶ng th«ng    ®å   thuËt cho  sè, s¬  kü    H¶i quan  trong  êng  tr hîp s¶n  phÈm  kh«ng  thÓ u  l mÉu   îcdo  ®Ò   ®   ®∙  nghÞ  xuÊt tr×nh mÉu       ®Þnh  møc     khi ®¨ng    ký.§ång    thêicÇn  quy  ®Þnh    râ viÖc  b¶o  qu¶n    c¸cb¶ng  th«ng    ®å   sè,s¬  kü thuËt cã  ªnquan    li   ®Õn  ®Þnh  møc  thuéc tr¸chnhiÖm     cña doanh  nghiÖp  ®Ó  lµm  së  c¬  cho  viÖc kiÓm    tra®Õn     khithanh      lýdøt ®iÓm     hîp ®ång. VÊn    ®Ò nµy, Tæng     côc    H¶i quan    gi¶ithÝch  sau: ViÖc u  nh    l mÉu  s¶n  phÈm  Tæng  côc  b∙i   kh«ng    ®∙    nªn  bá, ®Ò cËp u  l mÉu  s¶n phÈm  n÷a.§Ó     thay  thÕ mÉu   s¶n  phÈm, Th«ng     t07/2000/TT­ TCHQ   quy  ®∙  ®Þnh  kÌm  theo b¶ng  ®Þnh  møc     lµ phÇn    gií thiÖu    i c¸c th«ng  s¶n  sè  phÈm   hoÆc  b¶n    ®å   vÏ s¬  kü  thuËtcña    s¶n  phÈm   ªnquan  li   ®Õn  viÖc    x¸c®Þnh  ®Þnh  møc. VÒ  viÖc  i gií thiÖu      c¸c th«ng  cña  sè  s¶n phÈm   ªnquan  li   ®Õn  viÖc    x¸c ®Þnh  ®Þnh  møc  hoÆc   b¶n    ®å  thuËtcña  vÏs¬  kü    s¶n  phÈm, doanh nghiÖp  chØ cÇn  nªu    quic¸ch cña    s¶n phÈm  (vÝ  ®èi víi¸o jacketchØ  dô          cÇn nªu    cì ¸o,dµi,     réng,mÊy  . )   líp. . . §iÓm  10.3:Quy    ®Þnh   "ChËm   nhÊt  th¸ng    khi chÊm   03  kÓ tõ    døt    hîp ®ång    gia c«ng,bªn    nhËn    gia c«ng ph¶ihoµn      tÊtviÖc thanh kho¶n    hîp ®ång  gia c«ng    quan      víic¬  H¶i quan  (bao gåm   viÖc    c¶  gi¶iquyÕt nguyªn phô    liÖu,  vËttd     thõa.. ) .. ­ H¶i quan        H¶i phßng    ®Ò nghÞ    03  thêih¹n  th¸ng chØ        ®Ó ®èi chiÕu hå  s¬  thanh kho¶n,kh«ng    bao gåm     gi¶iquyÕt nguyªn phô      liÖu,vËttd       thõa. VÊn    ®Ò nµy,Tæng    côc  ý  cã  kiÕn  sau: nh  NghÞ   ®Þnh  57/1998/N§­     CP qui ®Þnh    khi kÕt  thóc  hîp  ®ång   doanh  nghiÖp  ph¶ithanh    kho¶n    hîp ®ång; tr     íc®©y   Th«ng  t72A  cña  Tµi chÝnh  Bé    qui ®Þnh  chËm  nhÊt sau  45  ngµy ph¶i thanh kho¶n xong; Th«ng  t   07/2000/TT­ TCHQ     qui ®Þnh   th¸ng    dµi h¬n  3  lµ ®∙    c¸c    qui ®Þnh   íc rÊt tr      nhiÒu.NÕu     viÖc thanh kho¶n  chØ  dõng  møc    ë  ®èi chiÕu  s¬,cßn  hå    nguyªn  phô    thõa doanh  liÖu d    nghiÖp  kh«ng nép  thuÕ,kh«ng      t¸ xuÊt,kh«ng  i   chuyÓn  sang    hîp ®ång  kh¸c th× H¶i quan        kh«ng  thÓ  kÕt thóc viÖc    theo      dâihîp ®ång  nµy  îc.ViÖc  ®   H¶i  quan H¶i  phßng  b¸o  c¸o  hîp  cã  ®ång  ®èi  chiÕu  thanh  kho¶n    tõn¨m  1998    mµ ®Õn   nay  vÉn cha    gi¶iquyÕt nguyªn phô    thõa lµ     liÖu d      tr êng  hîp  biÖt vµ  c¸    thuéc  tr¸ch nhiÖm     cña  H¶i quan  H¶i  phßng  kh«ng  cã  biÖn ph¸p  ®èi    víidoanh  nghiÖp  nµy. §Ó     tr¸nh doanh    nghiÖp  ch©y  trong ú    viÖc    gi¶iquyÕt  nguyªn  phô  liÖu d    thõa,quy    ®Þnh      vÒ thêih¹n  thanh  kho¶n  vÉn    gi÷nguyªn nh    Th«ng   t07/2000/TT­ TCHQ. Côc  Gi¸m    s¸tqu¶n        lý xin gi¶ithÝch    ®Ó H¶i  quan    c¸c tØnh, thµnh    phè  thùc hiÖn    thèng nhÊt.Trong      qu¸ tr×nh thùc hiÖn,nÕu  víng m ¾c           cã    ph¸tsinh  vîtthÇm     quyÒn      th× ®Ò nghÞ  c¸o kÌm  b¸o    theo  kiÕn    ý  ®Ò xuÊt göiTæng      côc  ®Ó   chØ  cã  ®¹o kÞp thêi.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2