intTypePromotion=1

Công văn 18/12/2001 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
37
lượt xem
1
download

Công văn 18/12/2001 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 18/12/2001 của Tổng cục Thuê về việc ưu đãi thuế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 18/12/2001 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña T æ n g  côc thu Õ  S è  5103  C T/C S  n g µ y   T 18 th¸ng 12 n¨ m  2001 v Ò   viÖc u  ®∙i v Ò  thu Õ KÝnh    göi:Côc  thuÕ  tØnh  Qu¶ng  Ninh Tr¶    lêiC«ng    3557/CNXD­NV   v¨n sè  ngµy 4/10/2001  cña Côc thuÕ  tØnh  Qu¶ng Ninh      hái vÒ miÔn, gi¶m thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp, Tæng     côc  thuÕ  ý  cã  kiÕn  sau: nh    Bé Tµi chÝnh  cã  ®∙  C«ng  v¨n  2911/TC­ sè  TCT  ngµy 19/7/2000 híng  dÉn    ho¹t®éng  x©y dùng thuéc ho¹t®éng      s¶n xuÊtvËtchÊtvµ  îchëng          ®   c¸c­ u    thuÕ  ®∙ivÒ  theo  quy  ®Þnh cña  LuËt thuÕ      thu nhËp  doanh nghiÖp  LuËt vµ    khuyÕn khÝch  ®Çu    ttrongníc.   C¨n  theo  cø  giÊy chøng  nhËn  ®¨ng  kinh doanh  Së    ký    do  KÕ ho¹ch  vµ  §Çu  ttØnh  Qu¶ng Ninh cÊp      th× c¸c ngµnh  nghÒ  kinh doanh    cña C«ng      tycæ phÇn  Hoa  S¬n  ho¹t®éng  cã    x©y  dùng c«ng  tr×nh h¹ tÇng  thuËtd©n      kü    dông  vµ c«ng  nghiÖp  îchëng  ®∙ivÒ  ®   u    thuÕ. Nhng    kÕt qu¶  kinh doanh    thùc hiÖn    n¨m  2000  cña C«ng    ty chØ  ph¸tsinh    doanh  thu cña    c¸c ngµnh kinh  doanh  dÞch  (doanh  vô  thu cña ho¹t®éng    vËn chuyÓn  ®Êt, ®¸  ho¹t®éng    vµ    sµng  tuyÓn  than).V×    vËy, trong n¨m      2000  C«ng      ty cæ phÇn  Hoa  S¬n  kh«ng  îc ®   hëng  ®∙imiÔn  u    gi¶m thuÕ  ®èi    së  víic¬  s¶n  xuÊt míi thµnh      lËp  theo híng  dÉn  t¹ ®iÓm  1, Môc  I, i  PhÇn  §  cña Th«ng t  sè 99/1998/TT­ BTC  ngµy  14/7/1998 cña  TµichÝnh.   Bé    Tæng  côc  thuÕ th«ng  Côc  b¸o  thuÕ  biÕtvµ    híng dÉn    ®¬n  thùc hiÖn  vÞ    theo ®óng    híng dÉn    trªn.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2