intTypePromotion=1

Công văn 201/CV-NH14 của Ngân hàng nhà nước

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
123
lượt xem
3
download

Công văn 201/CV-NH14 của Ngân hàng nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 201/CV-NH14 của Ngân hàng nhà nước về việc hướng dẫn triển khai kế hoạch tín dụng đầu tư theo công văn số 959/KTTH ngày 3/3/97 của Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 201/CV-NH14 của Ngân hàng nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng  v¨n c ñ a  g © n   µ n g  N h µ  n íc s è  201/CV­N H 1 4  n g µ y 18 th¸ng  n¨ m  1997 v Ò   N h 3  vi Ö c h í ng d É n   tri Ó n khai k Õ  h o ¹ ch t Ý n d ô n g ® Ç u  t theo  n g   c« v¨n  è  959/KTT H  n g µ y 3/3/1997 s c ñ a  h Ý n h  p h ñ C K Ý nh   öi: ­ Tæng   g    Gi¸m  c  © n   µng  Çu     µ  Ph¸t triÓn  Öt  ®è Ng h § tv     Vi Nam  ­Tæng      Gi¸m  c    © n   µng  ¬ng  ¹i ®è c¸c Ng h Th m  ­Gi¸m  c       ®è chi nh¸nh  © n   µng  µ   íctØnh, thµnh  è. Ng h Nh n     ph Ngµy  3­ 3­ 1997, Thñ íng  Ýnh  ñ  ∙  ã    t Ch ph ® c c«ng v¨n  è  s 959/KTTH    yªu cÇu    é,  µnh  ã  ªnquan  iÓn khaigÊp  ét  è  Ên    ã  ªnquan  c¸c B ng c li   tr     m s v ®Ò c li   ®Õ n   Õ   ¹ch tÝn  ông  u    k ho   d ®Ç tn¨m  1997. Ng ©n   µng  µ   íc híng  Én  h Nh n   d thªm  Öc  ùc hiÖn  Õ   ¹ch  Ýn  ông  vi th   k ho td ®Ç u    tn¨m 1997  trongngµnh      nh sau: 1.C¸c  ©n  µng  ¬ng  ¹ivµ  ©n  µng  Çu   µ    Ng h Th m   Ng h § tv Ph¸ttr ÓntiÕp tôc  i      thùc hiÖn    cho vay  u    ®Ç t trung h¹n    theo  Õ   ¹ch  îc th«ng  k ho ®  b¸o  µ      v c¸c quy ®Þnh  ¹  ti v¨n b¶n  è: 6213/KTTH  µy  12­ s  ng 7­ 1996  ña  ñ  íng  Ýnh  ñ, c Th t Ch ph   bao  å m   Öc  ö  ông  ét  Çn  èn  ¾n  ¹n  g vi s d m ph v ng h theo tûlÖ  îcphÐp.    ®   Ch Ë m   Êt vµo  µy  4­ nh   ng 10­ 1997,c¸cNg ©n  µng  ¬ng  ¹i,Ng ©n  µng     h Th m  h §Çu  vµ  t Ph¸t tr Ón ph¶i b¸o   i     c¸o  Ò   ©n   µng  µ   íc TW   v Ng h Nh n   (qua  ô   Ýn  VT dông) kÕt    qu¶  n   Õt  ý  ®Õ h qu I/1997 viÖc  iÓn khaivèn  Ýn  ông  u       tr     td ®Ç t theo   kÕ   ¹ch  ∙  ho ® giao  ¹  ti v¨n b¶n  è: 6213/KTTH,    ©n   µng  µ   íc tr×nh s  ®Ó Ng h Nh n     Thñ   íng  Ýnh  ñ  t Ch ph xem   Ðt  x quyÕt  nh   Õp  ®Þ ti cho  Õ   ¹ch  u    n¨m  k ho ®Ç t 1997. 2.Theo  Õ   ¹ch Nhµ   ícn¨m    k ho   n  1997,Ng ©n  µng  Çu   µ    h § tv Ph¸ttr Ón® îc  i     giao nhiÖ m   ô    v qu¶n  ý,huy  ng  ån  èn    l  ®é ngu v ®Ó cho  vay  Ýn  ông  u      td ®Ç tnh sau: Thu  åinî®∙  h     cho vay:       500  û®ång. t  Huy  ng  èn: ®é v   1.500  û®ång. t  Céng:  2.000  û®ång. t  Ng ©n  µng  Çu   µ  h § tv Ph¸ttr Óncã  Õ   ¹ch vµ  Ön    i   k ho   bi ph¸p tr Ónkhaithùc  i       hiÖn  Öc  vi qu¶n  ý, l huy  ng  èn  µ  ®é v v cho  vay,vµ  ×nh râ nh÷ng  Ên    Çn    tr     v ®Ò c xö  ýli   l   ªnquan  n   Öc  ùc thi Ö m  ô  µy. ®Õ vi th     nhi vn 3.Nh÷ng  ù    îcNhµ   ícchØ  nh    d ¸n ®   n  ®Þ cho  vay,do  é  Õ   ¹ch vµ  Çu     B K ho   § tth«ng  danh  ôc  µ    b¸o  m v møc  èn  i víic¸c dù    ×  ©n   µng  Çu   µ  v ®è       ¸n,th Ng h § tv Ph¸t tr Ón vµ    ©n   µng  ¬ng  ¹i ph¶i xem   Ðt  µ  ý  îp  ng  Ýn    i   c¸c Ng h Th m    x v k h ®å t
  2. 2 dông    ¬  ë  trªn c s doanh  nghiÖp  ¶m   ® b¶o  y     ñ  ôc  u    theo    ®Ç ®ñ th t ®Ç t quy ®Þnh  ¹ NghÞ   nh  è  t i ®Þ s 42/CP  µy  7­ ng 16­ 1996  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph 4. Thñ  íng  Ýnh  ñ    t Ch ph cho  Ðp  dông  ÷ng  iÓ m   íi®©y   ph ¸p  nh ® d  trong  viÖc  ùc hiÖn  Ýn  ông  u    th   td ®Ç ttheo kÕ   ¹ch Nhµ   íc:   ho   n 4.1.C¸c  ©n   µng  îc cho    Ng h ®  vay theo møc   èn  ∙  îc duyÖt  µ  v ®®  v th«ng  b¸o cho  Êp  ã  Èm   Òn  c c th quy cho  õng  ù    t d ¸n,kh«ng  ô  éc  µo  í  ¹n ph thu v gi i   h 10%   èn  iÒu  Ö  µ  ü  ù  ÷cña  ét  ©n  µng. v® l v qu d tr   m Ng h 4.2.C¸c  ù  vay  èn  ña      d ¸n  v c c¸c doanh  nghiÖp  µ   íc th×  Nh n   kh«ng ph¶i   thÕ  Êp  µis¶n,kÓ   viÖc  ch t     c¶  b¶o    l∙nhvay  èn  ícngoµicña  ù      ®èivíi v n    d ¸n ®ã (     c¸c dù      ¸n cho vay  éc c¸c doanh  thu     nghiÖp  µiquèc  ngo   doanh  Én  v ph¶icã  µi   t  s¶n  Õ  Êp). th ch 4.3.Thêih¹n      cho  vay    ù  ® îcNg ©n   µng  c¸c d ¸n    h xem   Ðt phï hîp víithêi x         h¹n  håi vèn  ña  ù  vµ  thu    c d ¸n  kh¶  n¨ng    î cña  tr¶n   doanh nghiÖp  ng  èi®a   nh t   kh«ng    n¨m.  êng  îp  Æc   Öt,thêih¹n  µi h¬n  ×  qu¸ 10  Tr h® bi     d  th ph¶ixin ý  Õn      ki cña  ñ íng Ch Ýnh  ñ. Th t   ph 5. Nh÷ng  ù    u      d ¸n ®Ç tchuyÓn  Õp,trong khicha  ã  ti      c th«ng  kÕ   ¹ch b¸o  ho   vay  èn  v n¨m  1997  Õu  Çn  èn    u    Õp  ×  ©n  µng  ã  Ó    n c v ®Ó ®Ç t ti th ng h c th cho vay  ¹m  t øng,nhng    ph¶i®¶m     b¶o      Çu  c¸cyªu c sau: ­  ù   chuyÓn  Õp  D ¸n  ti ph¶i thùc  ù  ã  èi l ng  µn  µnh    s c kh  î ho th trong  ý  qu I/1997  µ  ∙  îc nghiÖm       v®®  thu,c¸c bªn giao  Çu, nhËn  Çu  ∙  ý  th   th ® k chøng  õ t  thanh to¸n. ­ Cã     Õn    ý ki b»ng  b¶n  ña  v¨n  c doanh nghiÖp  µ  ¬  v c quan  ñ  ch qu¶n  é  (B hoÆc  UBND  tØnh, thµnh  è) cho  Ðp  Õp  ôc thùc hiÖn  ù  n¨m    ph   ph ti t     d ¸n  1997  vµ  cam   Õt  è  Ývµo  k b tr   chØ    Õ   ¹ch n¨m  tiªuk ho   1997. 6. Ng ©n   µng  Çu   µ    h § t v Ph¸ttr Ón ¸p  ông   i   d møc     Êt cho  l∙ su   i vay 0.81%   th¸ngcho    ù    ý  Õt  îp ®ång    c¸cd ¸n k k h   vay  èn  õ ngµy  1­ v t  1­ 1997.ViÖc  ï chªnh    b  lÖch    Êt (do  ïng  ån  èn  l∙su   d i ngu v huy  ng  ®é trong d©n      ®Ó cho  vay chØ  nh   ®Þ theo  Õ   ¹ch  Ýn  ông  u    ña  µ   íc)® îcthùc hiÖn  k ho td ®Ç tc Nh n       theo    v¨n b¶n  íng h  dÉn  ña  é  µichÝnh. c BT  7. C¸c  ©n   µng  Õp  ôc t×m  èn      Ng h ti t   v ®Ó cho vay  i  íic¸c dù  nhá, ®è v     ¸n    ®Ç u    Òu  ©u  c¸c doanh  Öp  ù ®Ç u  , theo  Ó  Ö  t chi s do    nhi t   t  th l cho  vay trung ­    dµih¹n hiÖn  µnh.    h Trªn  y   µ m ét  è  éi dung  ©n   µng  µ   íc híng  Én  ®© l   sn  Ng h Nh n   d thªm    ®Ó Ng ©n   µng  Çu   µ  h § t v Ph¸ttr Ón ViÖt Nam,    ©n   µng  ¬ng  ¹i tr Ón  i     c¸c Ng h Th m  i  khai thùc  Ön. N Õ u   ã  íng  ¾ c,  ã    hi   cv m kh kh¨n  Çn  c ph¶n ¸nh  Ò   ©n   µng  v Ng h Nhµ   ícTrung  ng  n  ¬ (qua  ô  Ýn  ông)®Ó     Õt. VT d   gi¶iquy
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2