intTypePromotion=1

Công văn 2057/TCT/NV6 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
76
lượt xem
5
download

Công văn 2057/TCT/NV6 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2057/TCT/NV6 của Tổng cục Thuế về việc các biện pháp quản lý thu thuế ngoài quốc doanh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2057/TCT/NV6 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA c«ng v¨n cña tæng côc thuÕ sè 2057 tct/nv6 ngµy 24 th¸ng 5 n¨m 2002 vÒ viÖc c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý thu thuÕ NQD KÝnh göi: Côc thuÕ Thµnh phè Hµ Néi Tæng côc thuÕ nhËn ®îc c«ng v¨n sè 4024 CT/NV ngµy 11/4/2002 cña Côc thuÕ Thµnh phè Hµ Néi vÒ viÖc t¨ng cêng qu¶n lý thu khu vùc NQD. VÒ viÖc nµy, Tæng côc thuÕ cã ý kiÕn nh sau: 1. §èi víi c¸c ho¹t ®éng dÞch vô ¨n uèng: Theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1, Môc I, PhÇn C Th«ng t sè 122/2000/TT- BTC ngµy 29/12/2000 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn vÒ ®¨ng ký kª khai nép thuÕ th× c¸c chi nh¸nh, cöa hµng trùc thuéc c¬ së kinh doanh chÝnh ph¶i ®¨ng ký nép thuÕ víi c¬ quan thuÕ vÒ ®Þa ®iÓm kinh doanh, ngµnh nghÒ kinh doanh, lao ®éng, tiÒn vèn, n¬i nép thuÕ vµ c¸c chØ tiªu liªn quan kh¸c theo mÉu ®¨ng ký nép thuÕ vµ híng dÉn cña c¬ quan thuÕ, do ®ã khi cã nghi ngê cöa hµng ¨n uèng trùc thuéc doanh nghiÖp lµ t nh©n nóp bãng hoÆc kho¸n cho c¸ nh©n, nhãm c¸ nh©n kinh doanh Côc thuÕ cÇn kiÓm tra kü c¸c chØ tiªu nªu trªn ®Ó x¸c ®Þnh ®îc ®óng b¶n chÊt ho¹t ®éng cña c¸c cöa hµng kinh doanh ¨n uèng. NÕu qua kiÓm tra x¸c ®Þnh c¸c cöa hµng ¨n uèng h¹ch to¸n ®éc lËp hoÆc qu¶n lý theo c¬ chÕ kho¸n th× yªu cÇu t¸ch riªng ho¹t ®éng kinh doanh cña cöa hµng ¨n uèng ®Ó thu thuÕ GTGT vµ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. Theo quy ®Þnh cña c¸c LuËt thuÕ, QuyÕt ®Þnh sè 885/1998/Q§-BTC ngµy 16/7/1998 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc ban hµnh chÕ ®é ph¸t hµnh, qu¶n lý, sö dông ho¸ ®¬n b¸n hµng th× c¸c tæ chøc, c¸c nh©n khi b¸n hµng ho¸, dÞch vô thu tiÒn ph¶i lËp ho¸ ®¬n giao cho kh¸ch hµng. §Ò nghÞ Côc thuÕ th«ng b¸o cho c¸c cöa hµng kinh doanh ¨n uèng khi b¸n hµng ph¶i sö dông ho¸ ®¬n tµi chÝnh hoÆc ho¸ ®¬n tù in (®· ®îc c¬ quan thuÕ chÊp nhËn) giao cho kh¸ch hµng, trêng hîp ph¸t hiÖn b¸n hµng kh«ng xuÊt ho¸ ®¬n hoÆc sö dông c¸c chøng tõ kh«ng hîp ph¸p ®Ó lËp khi thu tiÒn th× xö ph¹t theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 128/1998/TT-BTC ngµy 22/9/1998 cña Bé Tµi chÝnh vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc thuÕ. 2. §iÓm 1, §iÓm 4 Môc III PhÇn C Th«ng t sè 122/2000/TT-BTC ngµy 29/12/2000 cña Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh: “C¬ së kinh doanh thùc hiÖn nép thuÕ hµng th¸ng theo th«ng b¸o nép thuÕ cña c¬ quan thuÕ; thêi h¹n nép thuÕ chËm nhÊt kh«ng qu¸ ngµy 25 cña th¸ng tiÕp theo”. “Trong mét kú tÝnh thuÕ, nÕu c¬ së kinh doanh cã sè thuÕ nép thõa kú tríc ®îc trõ vµo sè thuÕ ph¶i nép cña kú tiÕp theo, nÕu kú tríc cßn thiÕu th× ph¶i nép ®ñ sè kú tríc cßn thiÕu”. Theo c¸c quy ®Þnh trªn, c¸c doanh nghiÖp hµng th¸ng cã sè thuÕ GTGT ph¸t sinh “d¬ng” ®Òu ph¶i nép vµo NSNN ®óng thêi h¹n vµ sè tiÒn theo th«ng b¸o cña c¬ quan thuÕ, kh«ng ®îc ®Ó l¹i ®Ó bï trõ vµo thuÕ GTGT ph¸t sinh “©m” cña th¸ng tiÕp theo. Trêng hîp ®· cã th«ng b¸o, doanh nghiÖp kh«ng nép th× ph¶i ph¹t nép chËm theo quy ®Þnh.
  2. 2 §èi víi c¸c doanh nghiÖp kinh doanh mÆt hµng «t«, xe hai b¸nh g¾n m¸y thuéc diÖn thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 41/2002/Q§-TTg ngµy 18/3/2002 cña Thñ tíng ChÝnh phñ nÕu cã sè thuÕ GTGT luü kÕ ®Õn ngµy 31/3/2002 ph¸t sinh “©m” th× t¹m thêi cha ®îc trõ sè “©m” vµo sè thuÕ ph¸t sinh cña th¸ng 4/2002. Côc thuÕ tiÕn hµnh kiÓm tra tõng trêng hîp cô thÓ, nÕu ph¸t hiÖn cã hµnh vi vi ph¹m liªn quan ®Õn x¸c ®Þnh sè thuÕ GTGT ®Çu vµo, thuÕ GTGT ®Çu ra vµ thuÕ GTGT ph¶i nép nh gi¸ b¸n ghi trªn ho¸ ®¬n thÊp h¬n thùc tÕ thanh to¸n, ho¸ ®¬n ®Çu vµo kh«ng hîp ph¸p hoÆc h¹ch to¸n kÕ to¸n kh«ng trung thùc th× kh«ng chÊp nhËn sè thuÕ GTGT ©m ®ã vµ kh«ng ®îc bï trõ vµo c¸c th¸ng tiÕp theo. 3. VÒ kiÕn nghÞ t¹m thêi dõng cÊp ho¸ ®¬n cho c¸c doanh nghiÖp cßn nî ®äng thuÕ, Tæng côc thuÕ sÏ tiÕp tôc nghiªn cøu vµ tr¶ lêi sau. 4. Theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 11 Môc I PhÇn § Th«ng t sè 18/2002/TT- BTC ngµy 20/2/2002 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn vÒ thuÕ thu nhËp th× c¬ së kinh doanh sau khi quyÕt to¸n thuÕ víi c¬ quan thuÕ mµ bÞ lç th× ®îc chuyÓn lç sang nh÷ng n¨m sau ®Ó trõ vµo thu nhËp chÞu thuÕ. Do ®ã vÒ nguyªn t¾c doanh nghiÖp kª khai quyÕt to¸n thuÕ TNDN ph¶n ¸nh kÕt qu¶ kinh doanh bÞ lç, c¬ quan thuÕ cha kiÓm tra, x¸c ®Þnh th× cha ®îc chuyÓn lç sang n¨m sau. Tuy nhiªn, ®Ò nghÞ Côc thuÕ khi nhËn ®îc b¸o c¸o quyÕt to¸n nÕu thÊy doanh nghiÖp ph¶n ¸nh cã sè lç th× tiÕn hµnh kiÓm tra quyÕt to¸n ®Ó x¸c ®Þnh sè lç. Tæng côc thuÕ th«ng b¸o ®Ó Côc thuÕ biÕt vµ thùc hiÖn.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2