intTypePromotion=1
ADSENSE

Công văn 2162/BTNMT-ĐĐ của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

251
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2162/BTNMT-ĐĐ của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thi hành Luật Đất đai năm 2003 trong thời gian chưa có các nghị định hướng dẫn thi hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2162/BTNMT-ĐĐ của Bộ Tài nguyên và Môi trường

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n  cña bé tµi nguyªn vµ m«i trêng sè 2162/BTNMT­§§  ngµy 02 th¸ng 7 n¨m 2004 vÒ viÖc thi hµnh LuËt §Êt ®ai  n¨m 2003 trong thêi gian cha cã c¸c  NghÞ ®Þnh híng dÉn thi hµnh KÝnh   göi:   ­   C¸c   Bé,   c¬   quan   ngang   Bé,   c¬   quan   thuéc ChÝnh phñ  ­ UBND c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung   ¬ng LuËt §Êt ®ai n¨m 2003 cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 01   th¸ng   7   n¨m   2004.   HiÖn   nay,   ChÝnh   phñ   ®ang   khÈn   tr¬ng   hoµn thiÖn  ®Ó  ban hµnh c¸c NghÞ   ®Þnh híng dÉn thi hµnh   LuËt. §Ó thèng nhÊt triÓn khai thi hµnh LuËt trªn ph¹m vi   c¶ níc trong khi cha cã  c¸c NghÞ   ®Þnh híng dÉn thi hµnh.   Sau khi xin ý kiÕn ChÝnh phñ t¹i phiªn häp thêng kú th¸ng   6, tõ  ngµy 30 th¸ng 6  ®Õn ngµy 02 th¸ng 7 n¨m 2004, Bé   Tµi nguyªn vµ M«i trêng híng dÉn viÖc thùc hiÖn nh sau: I .   T æ   c h ø c   t h ù c   h i Ö n   c ¸ c   q u y   ® Þ n h   c ñ a   L u Ë t   § Ê t   ® a i  n¨m 2003 ®∙ ®îc quy ®Þnh cô thÓ trong luËt Tõ  ngµy 01 th¸ng 7 n¨m 2004, tÊt c¶ c¸c quy  ®Þnh cña  LuËt §Êt  ®ai n¨m 2003 mµ  trong LuËt kh«ng giao cho ChÝnh  phñ  quy  ®Þnh cô  thÓ  hoÆc híng dÉn thi hµnh, th×   ®îc thi  hµnh theo quy ®Þnh cña LuËt. Lu ý mét sè trêng hîp cô thÓ  sau: 1. ThÈm quyÒn giao ®Êt, cho thuª ®Êt, cho phÐp chuyÓn   môc  ®Ých sö  dông  ®Êt,  thu  håi   ®Êt,  cÊp giÊy chøng  nhËn  quyÒn  sö   dông   ®Êt,   gi¶i   quyÕt  tranh   chÊp   ®Êt   ®ai,  gi¶i   quyÕt khiÕu n¹i vÒ   ®Êt  ®ai  ®îc thùc hiÖn theo thÈm quyÒn  quy   ®Þnh   cña   LuËt   §Êt   ®ai   n¨m   2003.   Tr×nh   tù,   thñ   tôc  theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh. §èi víi nh÷ng trêng hîp  ®∙ tiÕp nhËn hå  s¬  tr íc ngµy  01 th¸ng 7 n¨m 2004 th×  c¬  quan tiÕp nhËn hå  s¬  tiÕp tôc   gi¶i quyÕt theo thÈm quyÒn quy  ®Þnh t¹i LuËt §Êt  ®ai n¨m  1993, LuËt söa  ®æi bæ sung mét sè   ®iÒu cña LuËt §Êt  ®ai  n¨m 1998, LuËt söa  ®æi bæ sung mét sè   ®iÒu cña LuËt §Êt  ®ai n¨m 2001. 2. Ngêi sö  dông  ®Êt thùc hiÖn c¸c quyÒn vµ  nghÜa vô  theo quy  ®Þnh  cña  LuËt  §Êt  ®ai n¨m 2003. Tr×nh  tù, thñ  tôc theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh.
  2. 2 §èi víi trêng hîp thùc hiÖn quyÒn tÆng cho th×  tr×nh  tù, thñ tôc ®îc thùc hiÖn nh  ®èi víi thùc hiÖn quyÒn thõa  kÕ. 3. Thùc hiÖn ph©n lo¹i ®Êt theo quy ®Þnh cña LuËt §Êt   ®ai n¨m 2003. §èi víi  ®Êt sö  dông vµo môc  ®Ých s¶n xuÊt  n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp  ë  khu vùc n«ng th«n mµ  ch a thuéc  lo¹i  ®îc quy  ®Þnh t¹i §iÒu 13 cña LuËt §Êt  ®ai n¨m 2003  th× ®a vµo lo¹i ®Êt n«ng nghiÖp kh¸c; ®Êt sö dông vµo môc  ®Ých phi n«ng nghiÖp mµ  cha thuéc lo¹i  ®îc quy  ®Þnh t¹i  §iÒu 13 cña LuËt §Êt ®ai n¨m 2003 th× ®a vµo lo¹i ®Êt phi  n«ng nghiÖp kh¸c; ®Êt x©y dùng c¸c c«ng tr×nh sö dông vµo   môc  ®Ých c«ng céng cha quy  ®Þnh t¹i §iÒu 13 cña LuËt §Êt  ®ai n¨m 2003 th×   ®a vµo  ®Êt x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng  céng kh¸c. 4. LËp,  ®iÒu chØnh, xÐt duyÖt, c«ng bè  vµ  thùc hiÖn   quy ho¹ch,  kÕ  ho¹ch  sö  dông  ®Êt  ®îc thùc hiÖn theo  quy  ®Þnh cña LuËt §Êt ®ai n¨m 2003, trõ trêng hîp ®èi víi ®Êt  quèc phßng, an ninh sÏ cã híng dÉn sau. 5. §èi tîng  ®îc Nhµ  níc giao  ®Êt, cho thuª  ®Êt, cho  phÐp chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt, ®¨ng ký chuyÓn môc ®Ých   sö  dông  ®Êt  ®îc thùc hiÖn theo quy  ®Þnh cña LuËt §Êt  ®ai  n¨m 2003. 6. ViÖc thu håi  ®Êt, qu¶n lý  quü   ®Êt  ®∙ thu håi sau  khi quy ho¹ch, kÕ  ho¹ch sö  dông  ®Êt  ®îc c«ng bè   ®îc thùc  hiÖn theo quy ®Þnh cña LuËt §Êt ®ai n¨m 2003. 7. Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp, c¬ quan tµi nguyªn vµ m«i  trêng c¸c cÊp, c¸n bé   ®Þa chÝnh x∙, phêng, thÞ  trÊn thùc  hiÖn  ®óng quyÒn h¹n, tr¸ch nhiÖm  ®èi víi viÖc ph¸t hiÖn,  ng¨n chÆn vµ  xö  lý  c¸c hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt vÒ   ®Êt  ®ai theo quy ®Þnh cña LuËt §Êt ®ai n¨m 2003. II. Xö lý trêng hîp mµ LuËt §Êt ®ai  giao cho ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ 1.   §èi   víi   §iÒu   13   giao   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh   vÒ   ®Êt  n«ng nghiÖp kh¸c,  ®Êt phi n«ng nghiÖp kh¸c,  ®Êt x©y dùng  c¸c c«ng tr×nh c«ng céng kh¸c th×  thùc hiÖn theo  ®iÓm 3  môc I cña C«ng v¨n nµy; 2.   §èi   víi   §iÒu   30   giao   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh   cô   thÓ  viÖc lËp, xÐt duyÖt,  ®iÒu chØnh, thùc hiÖn quy ho¹ch, kÕ  ho¹ch  sö  dông   ®Êt  vµo  môc   ®Ých  quèc phßng,  an ninh  th×  thùc hiÖn  theo  NghÞ   ®Þnh sè  09/CP  ngµy  12 th¸ng  02 n¨m  1996 vÒ chÕ ®é qu¶n lý sö dông ®Êt quèc phßng, an ninh; 3. §èi víi §iÒu 40 giao ChÝnh phñ  quy  ®Þnh c¸c dù  ¸n  ®Çu t lín thuéc trêng hîp  ®îc Nhµ  níc thu håi  ®Êt th×  ¸p 
  3. 3 dông c¸c quy  ®Þnh hiÖn hµnh vÒ  viÖc Nhµ  níc thu håi  ®Êt  ®èi víi c¸c dù ¸n. 4. §èi víi §iÒu 45 giao ChÝnh phñ  quy  ®Þnh cô  thÓ  vÒ  viÖc   trng   dông   ®Êt   th×   UBND   tØnh,   thµnh   phè   trùc  thuéc   Trung  ¬ng  quyÕt   ®Þnh   trng   dông   ®Êt   trong  trêng  hîp  cÇn  thiÕt  vµ  ph¶i  b¸o  ngay  Thñ  tíng  ChÝnh  phñ   ®èi víi tõng  trêng hîp cô thÓ. 5. §èi víi §iÒu 70 giao ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ h¹n  møc giao ®Êt ®èi víi tõng lo¹i ®Êt cña tõng vïng, §iÒu 72  giao ChÝnh phñ quy ®Þnh c¸c môc ®Ých sö dông kh¸c cña ®Êt  c«ng  Ých, §iÒu 76 vµ  §iÒu 77 giao ChÝnh phñ  quy  ®Þnh vÒ  viÖc   giao,   giao   kho¸n   ®Êt   rõng   phßng   hé,   ®Êt   rõng   ®Æc  dông, quyÒn vµ nghÜa vô cña tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n  ®îc giao kho¸n  ®Êt, giao  ®Êt, cho thuª  ®Êt vïng  ®Öm cña  rõng   ®Æc   dông,   cho   thuª   ®Êt   rõng   ®Æc   dông   kÕt   hîp   víi  kinh doanh c¶nh quan, du lÞch sinh th¸i ­ m«i trêng díi  t¸n rõng th× xö lý nh sau: ­   H¹n   møc   giao   ®Êt   ®èi   víi   tõng   lo¹i   ®Êt   cña   tõng  vïng th× ®îc thùc hiÖn nh quy ®Þnh vÒ h¹n møc sö dông ®Êt  t¹i NghÞ   ®Þnh sè  64/CP ngµy 27 th¸ng 9 n¨m 1993 vµ  NghÞ  ®Þnh sè 85/1999/N§­CP ngµy 28 th¸ng 8 n¨m 1999; ­ ViÖc sö  dông  ®Êt n«ng nghiÖp vµo môc  ®Ých c«ng  Ých  cña x∙, phêng, thÞ  trÊn th×  thùc hiÖn theo quy  ®Þnh t¹i  NghÞ ®Þnh sè 85/1999/N§­CP ngµy 28 th¸ng 8 n¨m 1999; ­ ViÖc giao, giao kho¸n  ®Êt rõng phßng hé,  ®Êt rõng   ®Æc dông, quyÒn vµ  nghÜa vô  cña ngêi  ®îc giao kho¸n  ®Êt;  viÖc giao  ®Êt, cho thuª  ®Êt vïng  ®Öm cña rõng  ®Æc dông;  viÖc cho thuª   ®Êt  rõng   ®Æc dông kÕt hîp víi kinh doanh  c¶nh quan, du lÞch sinh th¸i ­ m«i trêng díi t¸n rõng th×  ®îc thùc hiÖn theo quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh sè  01/CP ngµy  04 th¸ng 01 n¨m 1995 vµ  NghÞ   ®Þnh sè  163/1999/N§­CP ngµy  16 th¸ng 11 n¨m 1999. 6. §èi víi §iÒu 78 giao ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ sö dông  ®Êt cã mÆt níc hå, ®Çm thuéc ®Þa phËn nhiÒu tØnh, §iÒu 80  giao ChÝnh phñ  quy  ®Þnh vÒ  qu¶n lý  vµ  b¶o vÖ   ®Êt b∙i båi   ven s«ng, ven biÓn thêng xuyªn  ®îc båi tô  hoÆc thêng bÞ  s¹t lë, §iÒu 84 giao ChÝnh phñ  quy  ®Þnh vÒ  viÖc cho thuª  ®Êt ë thu tiÒn thuª ®Êt mét lÇn cho c¶ thêi gian thuª ®èi   víi ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi, tæ chøc, c¸ nh©n n­ íc ngoµi thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t x©y dùng nhµ ë ®Ó b¸n hoÆc  cho thuª th× ph¶i b¸o c¸o ChÝnh phñ nÕu cã víng m¾c trong  qu¸ tr×nh qu¶n lý, sö dông. 7. §èi víi §iÒu 85 giao ChÝnh phñ  quy  ®Þnh cô  thÓ  vÒ  chÕ ®é sö dông ®Êt khu chung c th× ®îc thùc hiÖn viÖc thu  tiÒn sö  dông  ®Êt  ®èi víi  ®Êt x©y dùng khu chung c, trõ  trêng hîp quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm  ®  kho¶n 1 §iÒu 60 cña LuËt  §Êt ®ai n¨m 2003.
  4. 4 8.  §èi víi  §iÒu 89  giao ChÝnh  phñ  quy  ®Þnh  vÒ  lo¹i  ®Êt x©y dùng c¸c c«ng tr×nh quèc phßng, an ninh kh¸c th×  thùc hiÖn  theo  quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh  sè  09/CP  ngµy 12  th¸ng   02   n¨m   1996   vÒ   chÕ   ®é   qu¶n   lý   sö   dông   ®Êt   quèc   phßng, an ninh. 9. §èi víi §iÒu 91 vµ §iÒu 92 giao ChÝnh phñ quy ®Þnh  cô  thÓ  vÒ  viÖc qu¶n lý, sö  dông  ®Êt trong khu c«ng nghÖ  cao,   khu   kinh   tÕ   th×   thùc   hiÖn   theo   c¸c   quy   ®Þnh   hiÖn  hµnh cña ChÝnh phñ vÒ khu c«ng nghÖ cao, khu kinh tÕ. 10. §èi víi §iÒu 113 giao ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ tr êng  hîp chuyÓn nhîng sö  dông  ®Êt cã   ®iÒu kiÖn th×  thùc hiÖn  theo quy  ®Þnh t¹i QuyÕt  ®Þnh sè  132/2002/Q§­TTg ngµy 08  th¸ng 10 n¨m 2002. 11. §èi víi §iÒu 116 quy ®Þnh vÒ gi¶i quyÕt tr êng hîp  Nhµ   níc   ®∙   mîn   ®Êt   cña   hé   gia   ®×nh,   c¸   nh©n   giao   cho  ChÝnh phñ  quy  ®Þnh cô  thÓ  vµ  §iÒu 119 quy  ®Þnh vÒ  quyÒn  vµ   nghÜa   vô   cña   ngêi   ViÖt   Nam   ®Þnh   c  ë   níc   ngoµi,   tæ  chøc, c¸ nh©n níc ngoµi giao ChÝnh phñ quy ®Þnh trêng hîp  ®îc   phÐp   ®Çu   t  x©y   dùng,   kinh   doanh   nhµ   ë   th×   chê   quy  ®Þnh cô thÓ cña ChÝnh phñ. 12. §èi víi §iÒu 132 giao ChÝnh phñ  quy  ®Þnh cô  thÓ  vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña thanh tra chuyªn ngµnh vÒ ®Êt  ®ai th×  thùc hiÖn theo tæ chøc, chøc n¨ng, nhiÖm vô  cña  thanh tra ®Êt ®ai hiÖn nay. 13. §èi víi §iÒu 140 giao ChÝnh phñ  quy  ®Þnh cô  thÓ  c¸c hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt vÒ   ®Êt  ®ai vµ  biÖn ph¸p xö   lý  hµnh chÝnh th×  thùc hiÖn theo quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh  sè 04/CP ngµy 10 th¸ng 01 n¨m 1997. III. ViÖc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt 1. TiÕp tôc sö dông mÉu giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông   ®Êt theo quy  ®Þnh hiÖn hµnh cho  ®Õn hÕt ngµy 30 th¸ng 9  n¨m 2004. Tõ   ngµy 01  th¸ng  10 n¨m 2004  sÏ  sö   dông thèng  nhÊt  theo mÉu míi cña giÊy chøng nhËn quyÒn sö  dông  ®Êt theo  quy ®Þnh cña LuËt §Êt ®ai n¨m 2003. 2. C¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng tÝnh to¸n  sè lîng giÊy chøng nhËn cÇn thiÕt ®Ó cÊp theo nhu cÇu cña  ®Þa ph¬ng cho ®Õn hÕt ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 2004. Trêng hîp  cßn thõa hoÆc  thiÕu  giÊy chøng  nhËn so víi nhu cÇu th×  b¸o c¸o Bé  Tµi nguyªn vµ  M«i trêng  ®Ó  cã  kÕ  ho¹ch  ®iÒu  chuyÓn gi÷a c¸c  ®Þa ph¬ng, tr¸nh l∙ng phÝ  vÒ  giÊy chøng  nhËn ®∙ ph¸t hµnh.
  5. 5 3. Tõ ngµy 01 th¸ng 7 n¨m 2004 kh«ng thu tiÒn sö dông  ®Êt ®èi víi ngêi ®ang sö dông ®Êt trong c¸c trêng hîp quy  ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1, 2, 3 vµ  4 §iÒu 50 cña LuËt §Êt  ®ai   n¨m 2003 khi cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö  dông  ®Êt. §èi  víi trêng hîp quy  ®Þnh t¹i kho¶n 6 §iÒu 50 th×  thu tiÒn  sö  dông  ®Êt theo quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh sè  38/2000/N§­CP  ngµy 23 th¸ng 8 n¨m 2000 cña ChÝnh phñ. LuËt   §Êt   ®ai   n¨m   2003   cã   tÇm   quan   träng   ®Æc   biÖt   trong viÖc t¨ng cêng qu¶n lý  Nhµ  níc vÒ   ®Êt  ®ai. ViÖc tæ  chøc thi hµnh LuËt  ®ang  ®îc sù  quan t©m cña c¸c tÇng líp  nh©n d©n, c¸c nhµ ®Çu t trong vµ ngoµi níc. Bé   Tµi   nguyªn   vµ   M«i   trêng   tr©n   träng   ®Ò   nghÞ   c¸c  ®ång chÝ  Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang Bé, Thñ  trëng  c¬   quan   thuéc  ChÝnh   phñ,   Chñ   tÞch  UBND   c¸c   tØnh,   thµnh   phè  trùc thuéc Trung  ¬ng quan t©m chØ  ®¹o, tæ chøc thùc  hiÖn tèt ngay tõ khi LuËt cã hiÖu lùc thi hµnh. Trong qu¸  tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã  víng m¾c kÞp thêi ph¶n ¸nh vÒ  Bé  Tµi nguyªn vµ  M«i trêng  ®Ó  xö  lý  hoÆc b¸o c¸o Thñ  tíng  ChÝnh phñ chØ ®¹o xö lý. 
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2