intTypePromotion=1

Công văn 2177-TM/XNK của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
21
lượt xem
1
download

Công văn 2177-TM/XNK của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2177-TM/XNK của Bộ Thương mại về việc điều hành xuất nhập khẩu năm 2000

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2177-TM/XNK của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña T æ n g  côc H ¶i q u a n  S è  2177/T M­X N K   n g µ y 08  th¸ng 6 n¨ m  2000 v Ò  viÖc ®i Ò u  h µ n h   x u Êt  h Ë p  kh È u  n¨ m  2000 n KÝnh    göi:Tæng  côc    H¶i quan  Phóc ®¸p C«ng  v¨n sè 2370/TCHQ­GSQL  ngµy 24/5/2000 cña quý  Tæng côc  néidung  trªn; Th¬ng    ý  vÒ    nªu   Bé  m¹icã  kiÕn  sau: nh    1­ Ngµy    04/11/1999 trong C«ng    4048/GTVT/§BVN    Th¬ng    v¨n sè  göiBé  m¹i,Bé    Giao  th«ng VËn    th«ng    t¶i®∙  b¸o:"Theo    TiªuchuÈn  TCVN   6261:1996    vÒ Ph¬ng  tiÖn giao th«ng  êng  KiÓu        ® bé  ­ ThuËt ng÷  §Þnh    vµ  nghÜa      th× «t« ®«ng  l¹nh,«t«    chë    xitÐc,«t«  r¸c,«t«      cÇn  cÈu, «t«    cøu  ho¶, «t«    cøu  ¬ng, th   «t« cøu        n¹n,«t« ben        («t«t¶i ®æ)  tù v.v.   îchiÓu      .®   . lµ«t« chuyªn dïng".   2­ ViÖc  nhËp khÈu    i   qua  dông  c¸c lo¹  ®∙  «t« sö  thùc hiÖn    theo ®iÓm     9, môc    IIcña  Phô    thuéc QuyÕt  lôc 01    ®Þnh  242/1999/Q§­ sè  TTg  cña Thñ íng t   ChÝnh  phñ  ®∙  îc híng  vµ  ®   dÉn  thÓ  iv¨n  cô  t¹  b¶n  1548/TM­XNK   sè  ngµy  17/4/2000 cña  Th¬ng    Bé  m¹i. Bé Th¬ng      m¹i xin th«ng  ®Ó   b¸o  quý Tæng côc    chØ  râ vµ  ®¹o    H¶i quan  c¸c®Þa    ph¬ng thùc hiÖn.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2