intTypePromotion=1

Công văn 2190/TM-XNK của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
38
lượt xem
1
download

Công văn 2190/TM-XNK của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2190/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc thưởng xuất khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2190/TM-XNK của Bộ Thương mại

  1. C«ng  v¨n c ña B é  T h ¬ n g   ¹i  m sè 2190 T M­X N K  n g µy  12 th¸ng 6 n¨ m  2000 v Ò  viÖc  thë n g  x u Êt k h È u KÝnh    göi: ­B¸o    nh©n  d©n. ­B¸o    Th¬ng  m¹i. ­Trung    t©m  Th«ng    tinTh¬ng  m¹i. ­§µiTruyÒn      h×nh  Trung  ¬ng. Bé  Th¬ng      m¹i ®Ò nghÞ Quý  quan  c¬  cho ®¨ng hoÆc   a      ® tinnéi dung  sau  ªntôctrong 3  kÓ    li       sè  tõngµy 15/6/2000: "Thùc hiÖn QuyÕt  ®Þnh  195/1999/Q§­ sè  TTg  ngµy 27/9/1999 cña Thñ  t ChÝnh  íng  phñ    vÒ viÖc  lËp,sö    dông  qu¶n    vµ  lý Quü   trîxuÊt khÈu  hç      vµ  QuyÕt  ®Þnh  1555/1999/Q§­ sè  BTM  ngµy 30/12/1999  cña  Th¬ng    Bé  m¹i vÒ  viÖc ban hµnh    Quy  chÕ qu¶n    sö  lývµ  dông  Quü  ëng  th xuÊt khÈu,Héi ®ång        xÐt  ëng  th xuÊt khÈu  kiÕn  ëng    dù  th xuÊt khÈu    cho  doanh  24  nghiÖp  cã  ®∙  thµnh  tÝch t×m  îcm Æt   ®   hµng    ®Çu     míilÇn  tiªnxuÊt khÈu        ra nícngoµihoÆc     thÞ  êng  tr ®Çu     tiªn nhËp  khÈu  hµng ViÖt  Nam   s¶n  xuÊt (theo danh s¸ch  ®Ýnh  kÌm). Héi ®ång    ëng    xÐt th xuÊt khÈu      xinhoan  nghªnh  s½n  vµ  sµng tiÕp thu ý      kiÕn  cña tËp thÓ hoÆc     c¸ nh©n tham    gia gãp  vÒ   ý  danh s¸ch  kiÕn  dù  nªu  trªn. ý kiÕn tham        gia xingöivÒ: Thêng      trùcHéi ®ång    ëng  xÐt th xuÊt khÈu      ­ Bé  Th¬ng     Trµng  m¹i­31  tiÒn Hµ    Néi. Thêigian tham    kiÕn      giaý  chËm   nhÊt ®Õn     ngµy  10/7//2000." Bé  Th¬ng      m¹ixintr©n  träng c¶m      ¬n.
  2. 2 D ù  ki Õ n d a n h  s¸ch d o a n h  n g hi Ö p  ®¹t tiªu h u È n  5.1  c (MÆt  hµng    míi.ThÞ  êng  tr míi) ST Tªn  doanh  nghiÖp  C¬  quan  chñ  M Æt   hµng  míi ThÞ  êng  tr míi T qu¶n 1 C«ng    tyXNK   qu¶  rau  1 Bé   NN   H¹ttiªuvµ      Sudan vµTTNT 2 C«ng    tyXNK   N½ng §µ  §µ  N½ng Qu¶  cÇu  g¬ng 3 Cty  XNK   NSTP   N½ng §µ  §µ  N½ng Bét s¾n    d©y  vµo  Lµo 4 Cty  kim  khÝ  Th¨ng  Long Hµ  Néi §Ìn nÕn   5 Cty    ho¸ chÊt 21   Bé   Quèc  Ph¸o  hoa Phßng 6 N/m  khÝ  c¬  n«ng  nghiÖp  Thñ  §øc T  HCM P.  ThiÕtbÞ  khÝ    c¬  vµo  Mü 7 Cty  dÖt  may    Sµi gßn Bé  CN RÌm  cöa    (renm¸y)vµo    Ph¸p 8 HTX     SX kinh doanh    TCMN     XK VÜnh  Long VÜnh  Long Th¶m   l¸  cá  tvµo ch©u ¢u,  m   ®Ö ngåi b»ng    cãivµo    Hµn Quèc 9 Cty  chÕ  biÕn  XNK   NSTP   §ång  Nai §ång  Nai DÇu   ®iÒu vá  10 Cty  Trêng  Long Long  An Måi  c©u 11 Cty    rau qu¶  TiÒn  Giang TiÒn  Giang N ícqu¶  ® Æc     c«  vµo  Lan  EU Hµ  vµ  12 Cty  ®ay  XNK   vµ  Nam   §Þnh Nam   §Þnh Hép    cãi®an vµo Thuþ §iÓn, mµnh    ®ay vµo  ý 13 Cty  XNK   thuû  Æc   ® s¶n Bé  Thuû  s¶n Sß  mai  kh«:Sß    kh« 14 Cty  XNK   thùc phÈm       Th¸iB×nh Th¸iB×nh   ThÞt lîns÷a      ®éng    l¹nhvµo  Lµo
  3. 3 15 C     tychÕ  biÕn  thùc phÈm     xuÊt khÈu    Nam   Nam   §Þnh Lîn s÷a ®«ng  l¹nh bá  §Þnh ãc 16 Cty  chÕ    t¹o®éng  c¬ BNN   TPNT §éng  ®iesel vµ  c¬  17 Cty    thñ c«ng    mü nghÖ Bé  TM VØ   níng b»ng    thÐp  vµo  NhËt 18 Cty s¶n xuÊt DV     XNK  hµng TCMN  NghÖ   NghÖ   An B¸ttrénsal¸t       b»ng  gç An 19 Cty    KD XNK   Tróc giang    BÕn   Tre BÕn   Tre C¬m  dõa  Than    ® a  vµ  SH tõ  vµo Mü, Hµn  Quèc,§an    M¹ch 20 Cty  TNHH   Minh  Long  1 B×nh  ¬ng D Sø  cao  cÊp  d©n  dông  vµo  Lan,Mü,  Hµ    BØ 21 Chi nh¸nh C«ng    ty XNK     víiLµo  i     TM t¹  HC Bé  TP M¸y  t¸ch thãc, trÊu; m¸y          s¸t tr¾ng g¹o vµo  M Phil in Hµn  ip  , quèc,Braxin:   22 XN   chÕ  biÕn  hµng  xuÊt khÈu    CÇu   Tre TP.HCM Cua    nícl¹nh 23 Cty  TNHH   Th¹ch T  VÜnh  Long Gèm   S¬n  Mµi  antikvµo    §øc 24 Cty  XS­  XNK   tæng    Néi hîp Hµ  Hµ  Néi Mò  ìi   l   vµo  trai Veneduela
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2