intTypePromotion=1

Công văn 2372-TM/CSTNTN của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
47
lượt xem
1
download

Công văn 2372-TM/CSTNTN của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2372-TM/CSTNTN của Bộ Thương mại về việc lưu thông xăng dầu không pha chì

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2372-TM/CSTNTN của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña B é  T h ¬ n g   ¹i  m sè 2372 T M/ C S T N T N   n g µy  20 th¸ng 6 n¨ m  2001 v Ò   viÖc l   u th«ng  x¨ng kh« n g  p h a  ch × KÝnh   göi:C¸c    doanh  nghiÖp  ǵu  mèi  nhËp  khÈu  x¨ng  dÇu TiÕp v¨n b¶n  1441/TM­XNK   sè  ngµy  th¸ng 6  14    n¨m 2001 cña  Th­ Bé  ¬ng    viÖc  m¹ivÒ  nhËp  khÈu x¨ng dÇu, Bé      híng dÉn  tæ    vÒ  chøc u  l th«ng x¨ng  kh«ng pha ch×    tr trªnthÞ  êng    néi®Þa  sau: nh  1.    Tõ ngµy  th¸ng 7  01  n¨m  2001    trªn thÞ  êng    tr néi ®Þa  c¸c doanh  nghiÖp  îcl th«ng  lo¹ x¨ng  ®  u  2  i  (x¨ng pha    ch×  x¨ng  vµ  kh«ng pha ch×) phïhîp      víichñng  itiªuchuÈn  thuËtdo  Khoa    lo¹     , kü    Bé  häc,C«ng    nghÖ   M«i  êng  vµ  tr ®∙ c«ng bè. C¸c doanh  nghiÖp ®Èy nhanh  viÖc        tiªuthô c¸c s¶n phÈm  x¨ng pha ch×  ®ang  tån kho  i   t¹  kh©u u  c¸c l th«ng  (kÓ  x¨ng  tr÷quèc  c¶  dù    gia),®ång      thêi chuÈn  c¸c ®iÒu  bÞ    kiÖn cÇn thiÕt®Ó       tõ ngµy  th¸ng 7  01    n¨m 2001  chñ yÕu  l th«ng        u  tiªuthô c¸cs¶n  phÈm   x¨ng kh«ng    pha ch×. 2. Trong    ®Çu     thêikú  chuyÓn  ®æi, trªnmét      ®Þa   bµn  cïng u  l th«ng    tiªu thô 02  i   lo¹  x¨ng  (pha ch×  kh«ng  vµ  pha ch×),møc    mçi    gi¸b¸n  s¶n  phÈm  x¨ng  cã kh¸c nhau, c¸c doanh        nghiÖp  cÇn  c¸c biÖn  cã    ph¸p  qu¶n    lýthÝch  vÒ  hîp  nguån, gi¸.     .kh«ng  . nh÷ng  ®èi      víic¸c cöa  hµng thuéc  doanh  nghiÖp    mµ cßn  ®èi    c¸c ®¹ilýb¸n  víic¶        s¶n  phÈm   cña m×nh.      T¹ic¸c cöa  hµng  b¸n x¨ng ph¶i  niªm yÕt            râ gi¸b¸n ®èi víitõng lo¹ s¶n    i   phÈm     ®Ó kh¸ch hµng    tiÖn theo dâi.     3.VÒ         c¸cs¶n    gi¸b¸n tèi®a    phÈm   x¨ng: a) §èivíi         s¶n  c¸c phÈm   x¨ng  pha ch×:tiÕp tôc thùc hiÖn          møc    tèi gi¸b¸n    ®a quy ®Þnh  i t¹ QuyÕt    ®Þnh  76/2000/Q§­ sè  BVGCP   ngµy  20/9/2000 cña    Tr­ ëng ban  VËt    gi¸ChÝnh  phñ  gi¸giíh¹n tèi x¨ng dÇu. vÒ          i ®a    b)      §èi víic¸c s¶n phÈm  x¨ng kh«ng pha ch×: thùc    hiÖn theo QuyÕt  ®Þnh  sè  39/2001/Q§­ BVGCP  ngµy  31/5/2001  vµ  QuyÕt  ®Þnh  sè  50/2001/Q§­ BVGCP   ngµy 19/6/2001 cña Trëng ban VËt    gi¸ChÝnh  phñ vÒ  gi¸b¸n tèi x¨ng kh«ng        ®a    pha  ch×. Qu¸ tr×nh thùc hiÖn      nÕu  víng m ¾c,    cã    c¸c doanh nghiÖp ph¶n ¶nh vÒ  Bé  Th¬ng        m¹i®Ó bæ sung  kÞp thêi.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2