intTypePromotion=1

Công văn 2677/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
74
lượt xem
1
download

Công văn 2677/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2677/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc giải quyết vướng mắc thủ tục nhập khẩu xe ô tô vừa chở hàng vừa chở người và động cơ xe ô tô tải đã qua sử dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2677/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc    phßng  héi c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   së  l       LAWDATA C«NG   V¨N CñA  TæN G   CôC   H¶I QUAN   2677/CHQ­GSQL   Sè  NGµY   TH¸NG   N¨M   19  8  1996    VÒ VIÖC   GI¶IQUY ÕT     VíNG  ¾ C   M THñ   TôC   NHËP   KHÈU     T«  XE «  VõA  CHë   HµNG  VõA   CHë   NG êI Vµ    ®éNG   XE   T«    QUA   DôNG C¬  «  T¶I ®∙  Sö  KÝnh   göi:   Côc  H¶i  quan    c¸c tØnh, thµnh    phè Ngµy  19/7/1996 Tæng  côc    H¶i quan  c«ng    2254/TCHQ­GSQL   cã  v¨n sè  göiBé    Khoa  häc,C«ng    nghÖ  M«i  êng  Bé  vµ  tr vµ  GTVT    ®Ò nghÞ  cho biÕtý    kiÕn    gi¶iquyÕt víng m Æc   viÖc    trÝch yÕu. Trªn c¬  ý      vÒ  ghië        së  kiÕn  cña    Bé Khoa  häc, C«ng  nghÖ  vµ M«i tr êng t¹ C«ng  v¨n sè 1741/QLCN  ngµy  i 3/8/1996 vµ  GTVT   i   Bé  t¹ C«ng    2303/KHKT    v¨n sè  ngµy  12/8/1996,Tæng    côc  cã  kiÕn  sau: ý  nh  1­ Tríc m ¾t,    trong khichê  b¶n      v¨n  cña  GTVT   Bé  híng dÉn  thÓ  cô  mét  sè    néi dung  trong    qui ®Þnh  i   t¹  1762/Q§­ Q§ PTCN   cña  Khoa  Bé  häc, C«ng    nghÖ  M«i  êng,H¶i quan    vµ  tr     c¸c tØnh,thµnh    phè chÊp nhËn  lµm      thñ tôc®èi  víi: ­ Trêng    «      hîp xe  t« võa chë ngêi,võa    chë hµng  i chç  lo¹  5  ngåi(kÓ  l¸   c¶   i xe)chë    kho¶ng 350  hµng        kg  ho¸,thêih¹n tÝnh    tõn¨m  chÕ    t¹o®Õn     thêi®iÓm   nhËp kh«ng  îcqu¸ 5  ®     n¨m     (tøclµph¶itu©n    theo qui®Þnh          ®èi víiph¬ng  tiÖn  vËn  . t¶i) ­Víic¸c®éng  xe  t«t¶i qua  dông,thêih¹n        c¬  «      ®∙  sö      tÝnh    tõn¨m  chÕ    t¹o ®Õn     thêi®iÓm   nhËp kh«ng  îcqu¸ 5  ®     n¨m. 2­  Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn  g×  cã  víng  ¾c     m ®Ò nghÞ H¶i quan    c¸c tØnh, thµnh    phè b¸o  vµ    c¸o  ®Ò xuÊt ý   kiÕn    gi¶iquyÕt  Tæng   vÒ  côc    ®Ó cã  chØ ®¹o.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2