intTypePromotion=1

Công văn 2704-TM/XNK của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
52
lượt xem
3
download

Công văn 2704-TM/XNK của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2704-TM/XNK của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn việc xuất khẩu đổi hàng để nhập khẩu phân bón hoá học với các nước ASEAN và SNG

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2704-TM/XNK của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña B é  th¬ n g   ¹i  m sè 2704 T M/ X N K   g µy  15 th¸ng 6 n¨ m  1999  Ò  viÖc  n v h íng d É n  viÖc xu Êt kh È u  ® æ i  h µ n g  ® Ó  n h Ë p  kh È u  p h © n  b ã n  h o¸ h äc  víi c¸c n íc A S E A N  vµ S N G KÝnh     göi: ­C¸c    quan    Bé, c¬  ngang    quan  Bé, C¬  thuéc ChÝnh    phñ  ­Uû    ban  nh©n  d©n  tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng  C¨n  ý  cø  kiÕn  chØ  ®¹o cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ  viÖc  vÒ  xuÊtkhÈu    ®æi  hµng        víi nícASEAN   SNG; c¸c vµ  Bé  Th¬ng    m¹ihíng dÉn    thùc hiÖn  sau:   nh  1) Danh môc  hµng ho¸ khuyÕn  khÝch xuÊt khÈu  æi  ® hµng    îc ®Ó ®   nhËp khÈu ph©n bãn  ho¸ häc    (trõph©n NPK)        víic¸c níc ASEAN   SNG   vµ  gåm: * Hµng  khÝ, kim  c¬    khÝ (thiÕtbÞ  dông  c¬    vµ  cô  khÝ, kim  i   lo¹ s¶n xuÊt  t¹ ViÖtNam);   i   * Hµng      thñ c«ng    mü nghÖ,  hµng  c«ng  nghÖ  phÈm; * S¶n    phÈm   cao  su; * Hµng    ®iÖn,®iÖn        tögiadông  tûlÖ    cã    néi®Þa      ho¸ trªn60%; * Hµng    dÖt  may; * Hµng    giÇy  dÐp; * D îcliÖu vµ          dîcphÈm; * Hµng    thuû h¶is¶n        (trõthuû s¶n    ®«ng  l¹nh); * ThÞt,s÷a  s¶n      vµ  phÈm   ch¨n nu«ikh¸c,hµng        thùc phÈm     chÕ  biÕn; * Muèi;   * Hµng    n«ng  s¶n    vµ  fª) (trõg¹o  cµ  ; * Xi ­m¨ng;      * §¸ x©y      dùng; * D©y    ®iÖn; * §êng.   2) Hµng  ho¸ xuÊt  khÈu  æi  ® hµng        víic¸c níc ASEAN   SNG       vµ  ®Ó lÊy ph©n  bãn    ho¸ häc  thÓ  cã  giao qua    cöa khÈu  êng  ® hµng  kh«ng,® êng    biÓn,  ® êng  sang      bé  c¸c níc ASEAN   SNG   vµ  hoÆc   qua    níc thø  c¨n  theo    3  cø  hîp ®ång  xuÊtkhÈu    ®æi  hµng        víi nícASEAN   SNG. c¸c vµ  3) C¸c doanh nghiÖp kh«ng  îc thanh  ®   to¸n b»ng    ngo¹itÖ          ®Ó tr¶ nî nhËp  khÈu  ph©n bãn          ®èi víi hîp ®ång  æi  c¸c ® hµng.
  2. 2 4) Hµng      ho¸ nhËp khÈu ®æi hµng    víiCHDCND   Lµo  thùc hiÖn    theo quy  ®Þnh  i   t¹  b¶n  61/CP­ v¨n sè  KTTH  ngµy 19/1/1999  v¨n b¶n  ªnBé  0557  vµ    li   sè  TM/TCHQ   ngµy 5/2/1999. Sau    hîp ®ång  khiký    xuÊt khÈu    ®æi ph©n bãn theo quy ®Þnh  i t¹  ®iÓm   1  trªnc¸cdoanh  nªu      nghiÖp    s¬  Bé  göihå  vÒ  Th¬ng    m¹igåm: ­ V¨n b¶n    ®Ò nghÞ  cña doanh nghiÖp, nªu  sè, ngµy, néi dung    râ        hîp  ®ång, tªnhµng,sè îng,trÞgi¸cÇn        l       nhËp  khÈu. ­Hîp    ®ång  æi  ® hµng. C¨n  hå  xin xuÊt khÈu    cø  s¬      ­ nhËp  khÈu  æi  ® hµng    trªncña    c¸c doanh  nghiÖp,Bé    Th¬ng      m¹isÏxem     xÐt thùc hiÖn      hîp ®ång  æi  ® hµng. 6) ViÖc  xuÊt khÈu  nhËp  ­  khÈu ®æi  hµng    Æt   c¸c m hµng kh¸c (ngoµi     ph©n  bãn ho¸ häc) c¸c    doanh  nghiÖp thùc hiÖn theo  quy ®Þnh   iQuyÕt  t¹  ®Þnh   254/1998/Q§­ sè  TTg   ngµy  30/12/1998 cña Thñ  íng  t ChÝnh  phñ  vµ  Th«ng   03/1999/TT­ tsè  BTM   ngµy 15/1/1999 cña  Th¬ng      Bé  m¹ihíng dÉn    thùc  hiÖn QuyÕt  ®Þnh   254/1998/Q§­ sè  TTg  cña Thñ  íng  t ChÝnh  phñ    vÒ ®iÒu  hµnh xuÊtnhËp    khÈu  hµng    ho¸ n¨m 1999. C¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn    viÖc  xuÊt nhËp    khÈu ®æi hµng        víic¸c níc ASEAN   SNG   vµ  ®Þnh  3  kú  th¸ng mét    lÇn b¸o  c¸o b»ng v¨n b¶n t×nh h×nh  thùc hiÖn  Bé    vÒ  Th¬ng      m¹i®Ó tæng        hîp b¸o c¸o Thñ íng ChÝnh  t   phñ. Bé  ¬ng      th m¹i®Ò nghÞ      quan  c¸cBé, c¬  ngang    quan  Bé, c¬  thuéc ChÝnh    phñ, Uû     ban  nh©n d©n  tØnh, thµnh    phè    trùc thuéc Trung  ¬ng  chØ  ®¹o    c¸c doanh nghiÖp    trùcthuéc thùc hiÖn      theo    c¸c quy  ®Þnh  i   t¹ v¨n b¶n    nµy  kÞp  vµ  thêiph¶n    ¸nh    Th¬ng  vÒ Bé  m¹i,Tæng     côc H¶i  quan nh÷ng  víng  ¾c     m ®Ó xem       xÐt gi¶iquyÕt. V¨n  b¶n  nµy  hiÖu    cã  lùc®Õn   ngµy  31/12/1999.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2