intTypePromotion=1

Công văn 2852/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
42
lượt xem
1
download

Công văn 2852/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2852/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2852/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh sè 2852 TC/TCT ngµy 26 th¸ng 3 n¨m 2002 vÒ viÖc chèng ThÊt thu thuÕ ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh xe « t«, xe hai b¸nh g¾n m¸y KÝnh göi: - Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung - ¬ng, - C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ Thùc hiÖn quyÕt ®Þnh sè 41/2002/Q§-TTg ngµy 18/3/2002 cña Thñ t- íng ChÝnh phñ vÒ chèng thÊt thu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng vµ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp qua gi¸ b¸n trong ho¹t ®éng kinh doanh xe « t«, xe hai b¸nh g¾n m¸y. Nh»m ng¨n chÆn c¸c biÓu hiÖn lîi dông lËp ho¸ ®¬n hîp thøc ho¸ cho hµng ho¸ b¸n sau ngµy QuyÕt ®Þnh cã hiÖu lùc, trong khi chê Th«ng t h- íng dÉn thi hµnh cô thÓ, Bé Tµi chÝnh ®Ò nghÞ Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, c¸c Bé vµ c¸c ngµnh chØ ®¹o thùc hiÖn ngay mét sè viÖc nh sau: 1- Yªu cÇu c¸c c¬ së kinh doanh mÆt hµng xe « t«, xe hai b¸nh g¾n m¸y. - TiÕn hµnh kiÓm kª x¸c ®Þnh chÝnh x¸c sè lîng xe « t«, xe hai b¸nh g¾n m¸y cßn tån ®Õn hÕt ngµy 1/4/2002. - KiÓm kª vµ lËp b¸o c¸o göi c¬ quan thuÕ trùc tiÕp qu¶n lý thu thuÕ vÒ sè lîng ho¸ ®¬n ®· sö dông, sè lîng ho¸ ®¬n cßn tån ®Õn hÕt ngµy 1-4-2002. Thêi h¹n nép b¸o c¸o chËm nhÊt kh«ng qu¸ ngµy 5/4/2002. Trêng hîp göi b¸o c¸o qua bu ®iÖn th× thêi h¹n nép b¸o c¸o ®îc tÝnh theo dÊu bu ®iÖn. 2- ChØ ®¹o c¬ quan thuÕ trùc tiÕp hoÆc phèi hîp víi c¸c ngµnh chøc n¨ng: - Híng dÉn gióp ®ì c¸c c¬ së kinh doanh mÆt hµng xe « t«, xe hai b¸nh g¾n m¸y thùc hiÖn kiÓm kª vµ lËp b¸o c¸o t×nh h×nh sö dông ho¸ ®¬n theo ®óng chÕ ®é kÕ to¸n, chÕ ®é qu¶n lý vµ sö dông ho¸ ®¬n quy ®Þnh. Ph¸t hiÖn vµ xö lý kÞp thêi c¸c trêng hîp vi ph¹m nh»m môc ®Ých lîi dông. - KhÈn tr¬ng tiÕn hµnh rµ so¸t l¹i gi¸ b¸n c¸c lo¹i xe « t«, xe hai b¸nh g¾n m¸y trªn thÞ trêng, ®èi chiÕu víi gi¸ tÝnh lÖ phÝ tríc b¹ hiÖn ®ang ¸p dông, ®iÒu chØnh l¹i c¸c trêng hîp hiÖn nay kh«ng cßn phï hîp víi thùc tÕ ®Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn thèng nhÊt tõ ngµy QuyÕt ®Þnh sè 41/2002/Q§-TTg nªu trªn cã hiÖu lùc thi hµnh.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2