intTypePromotion=1

Công văn 2860/TM-XNK của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
26
lượt xem
2
download

Công văn 2860/TM-XNK của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2860/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc nhập khẩu gạo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2860/TM-XNK của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña B é  T h ¬ n g   ¹i  è  2860/T M­X N K  n g µy  23 th¸ng 6 n¨ m  1999 v Ò   m S viÖc  n h Ë p  k h È u  g¹o KÝnh     göi: C¸c    quan  ­ Bé, c¬  ngang    quan  Bé, c¬  thuéc ChÝnh    phñ ­Uû    ban  nh©n  d©n  tØnh,thµnh    phè  trùcthuécTrung    ¬ng Thêigian gÇn      ®©y    tr trªnthÞ  êng  xuÊt hiÖn  nhËp    g¹o  khÈu  îcbÇy  ®   b¸n  c«ng  khaivµ      kh¸ nhiÒu,®∙  t¸c®éng    cã    xÊu ®Õn   s¶n  xuÊt l  ¬ng  thùc vµ    t×nh  h×nh u  l th«ng  trongníc.V×      vËy,Bé   Th¬ng      m¹iqui®Þnh: KÓ     tõ ngµy 28/6/1999,viÖc    nhËp khÈu g¹o ph¶icã    giÊy phÐp cña Bé  Th¬ng  m¹i. §Ò   nghÞ      quan  c¸c Bé, c¬  ngang    quan  Bé, c¬  thuéc ChÝnh    phñ,Uû    ban  nh©n d©n tØnh, thµnh    phè    trùc thuéc Trung ¬ng th«ng b¸o cho    c¸c doanh  nghiÖp    trùcthuéc biÕtvµ      thùc hiÖn.   §Ò  nghÞ Tæng  côc    H¶i quan chØ  ®¹o    quan    c¸c c¬  H¶i quan    trùcthuéc  kh«ng lµm  thñ    tôc nhËp khÈu  g¹o cho bÊt  tr cø  êng hîp nµo (kÓ  chÝnh  c¶  ng¹ch,tiÓu    ng¹ch,phi mËu       dÞch)  nÕu  kh«ng  giÊy  cã  phÐp  cña  Th¬ng  Bé  m¹i. §Ò  nghÞ    Bé C«ng  an, Tæng   côc H¶i  quan, Bé        t lÖnh    Bé ®éi  biªn  phßng phèihîp víi Th¬ng          Bé  m¹i(Côc  Qu¶n    tr lýthÞ  êng) t¨ngcêng      kiÓm  so¸t,   ng¨n chÆn   hiÖu  cã  qu¶ t×nh tr¹ng nhËp    lËu g¹o vµo      níc ta ngay  i   t¹  cöa  c¸c khÈu  êng        vµ    ® biªngiítrªnbé  trªnbiÓn. i
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2