intTypePromotion=1

Công văn 3194/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
182
lượt xem
2
download

Công văn 3194/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3194/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc báo cáo vướng mắc thuế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3194/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña T æ n g  côc h ¶i  u a n  sè 3194/TC H Q­K T T T   q n g µ y 31  th¸ng 7 n¨ m  2001 v Ò  viÖc b¸o  c¸o víng m ¾ c KÝnh       göi :­C¸c  Côc  H¶i  quan    c¸c tØnh, thµnh    phè Tæng   côc H¶i quan  nhËn  îc C«ng  ®   v¨n cña  Tµi chÝnh    Bé    ®Ò nghÞ  cung  cÊp  l     êng      îc¸p dông  sè îng c¸c tr hîp xin®     thuÕ suÊt thuÕ    nhËp  khÈu  bé  linhkiÖn  m¸y    xe  theo d¹ng    IKD  n¨m  nh  2000 cho      c¸cl«hµng  nhËp  khÈu  tê cã    khaiH¶i quan      ®¨ng  víic¬  ký    quan    H¶i quan  sau ngµy 31/12/2000  nhng  c«ng  ty ®∙  hîp    ký  ®ång,    më L/C  hµng  vÒ   vµ  ®∙  ®Õn   c¶ng ViÖt  Nam   íc ngµy  tr   01/01/2001  nhng  Ng©n   hµng  kh«ng  chuyÓn  îc tiÒn  ®   cho  phÝa    níc ngoµi  theo  L/C  më,  ®∙  nªn doanh  nghiÖp  kh«ng  nhËn  îcbé  ®   chøng    tõ gèc    ®Ó lµm  thñ tôcH¶i quan        nhËp  khÈu    l«hµng  ícngµy  tr   1/1/2001.   Yªu cÇu    c¸c ®¬n  tËp    c¸o c¸c tr vÞ  hîp b¸o      êng    víng m ¾c   hîp cã    nªu  trªn.   B¸o      côc  c¸o göivÒ  KiÓm     traThu  thuÕ  XNK   ícngµy  tr   3/8/2001. Côc KiÓm     tra Thu thuÕ XNK  (Tæng côc H¶i quan) th«ng b¸o      ®Ó c¸c ®¬n  biÕtvµ  vÞ    thùc hiÖn.    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2