intTypePromotion=1

Công văn 3195/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
199
lượt xem
2
download

Công văn 3195/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3195/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế suất thuế nhập khẩu một số mặt hàng hoá chất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3195/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña T æ n g  côc h ¶i  u a n  sè 3195/TC H Q­K T T T   q n g µ y 31 th¸ng 7 n¨ m  2001 v Ò  viÖc thu Õ  su Êt  thu Õ  n h Ë p  kh È u  m ét sè  Æ t   µ n g  h o¸ c h Êt m h KÝnh   göi:­Côc       h¶i quan    c¸c tØnh, thµnh    phè  Tæng  côc H¶i quan  nhËn  ® îc C«ng  v¨n sè 6777  TC/TCT  ngµy  20/7/2001 cña  TµichÝnh    Bé    (Tæng  côc thuÕ) vÒ    viÖc:thuÕ    suÊtthuÕ    nhËp  khÈu mét  m Æt   sè  hµng ho¸ chÊt.§Ó     thùc  hiÖn thèng nhÊt,Tæng     côc H¶i  quan híng dÉn  thÓ  sau:   cô  nh  ­ C¨n  BiÓu  cø  thuÕ  thuÕ nhËp  khÈu  ®∙iban  u    hµnh  kÌm theo QuyÕt  ®Þnh  1803/1998/Q§­ BTC  ngµy 11/12/1998  Danh  vµ  môc söa  æi, bæ   ®   sung  BiÓu  thuÕ  thuÕ  nhËp  khÈu  ban  hµnh  kÌm  theo QuyÕt  ®Þnh  sè  193/2000/Q§­ BTC  ngµy  5/12/2000 cña  tr   Bé  ëng  TµichÝnh; Bé    ­ C¨n  Th«ng   37/1999/TT­   cø  t sè  BTC  ngµy 7/4/1999 cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn c¸ch ph©n  i   lo¹ hµng    ho¸ theo  Danh môc hµng    ho¸ xuÊt nhËp    khÈu  cña    Héi ®ång        hîp t¸cH¶i quan  ThÕ   ith×: gií   ; M Æt  hµng: chÊt chiÕt nÊm         men  (Yeastextract)thuéc      nhãm  2106, m∙    sè  21069090,thuÕ    suÊtthuÕ    nhËp khÈu  ®∙i30%     ¬iphÇn  u    (ba m   tr¨m). M Æt  hµng  i intotalthuéc  bil rub     nhãm  29337900, thuÕ    suÊt thuÕ    nhËp  khÈu  ®∙i0%   u    (kh«ng  phÇn  tr¨m). Yªu  cÇu côc    H¶i quan    c¸c tØnh, thµnh    phè  cø  c¨n  hµng  ho¸ thùc nhËp    khÈu   lµ chiÕtxuÊt nÊm       men,  i inhay  Æt   bil rub   m hµng kh¸c,c¨n  hå  tµi   cø  s¬    liÖu cã  ªnquan      sè,thuÕ    li   ®Ó ¸p m∙    suÊt,thu thuÕ      theo quy    ®Þnh. Tæng  côc H¶i quan th«ng b¸o    ®Ó Côc H¶i quan    c¸c tØnh, thµnh    phè  biÕtvµ    thùc hiÖn.      
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2