intTypePromotion=1

Công văn 3218/VPCP-KGTX của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
62
lượt xem
3
download

Công văn 3218/VPCP-KGTX của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3218/VPCP-KGTX của Văn phòng Chính phủ về đề nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư - Xúc tiến thương mại và Hội chợ Triển lãm quảng cáo Đông Á

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3218/VPCP-KGTX của Văn phòng Chính phủ

  1. VAN PHONG CHiNH PHU CQNG HoA xA HQI CHU NGHiA VIlJ:TNAM fl{)cl~p - T., do - H~nh phuc S6: 3tll NPCP-KGVX Ha N(Ji, ngay' g thang 5 niim 2009 v Iv d€ nghl cua C6ng ty C6 phfuI D~u tu - Xuc ti~n thuong m~i va .. -. ;: .- . 'Dong A C6NG Vi\..N DEN s'::": .. ~,... :~0.r. ..:;.>..' •••......•• J ..nam .!q gUl: D6ng chi NguySn Tfin Trinh, . Ng';'y .. !2i0t11ang Kfnll chuye·n:.................................• Chu tjch HQi Nguai cao tu6i Vi~t Nam. Cong ty C6 ph~n D~u tu - Xuc tiSn thuong mc;liva HQi chq TriSn lam quang cao Dong A co cong van (s6 21/5/CV-09 ngay 5 thang 5 nam 2009) giri Ph6 Thu w6ng NguySn Sinh Hung - Chu tich Uy ban Qu6c gia vS nguai cao tu6i Vi~t Nam xin duqc Uy ban Qu6c gia bao trq cho hai cUQctriSn lam do Cong ty t6 chuc hl "Ngay HQi Dong Nam Y Duqc Vi~t Nam va sim phAm ph\lc Vl) suc khoe cQng d6ng" va "TriSn lam thcinh tvu kinh tS van hoa xa hQi va san phk hang hoa cua cac doanh nghi~p san xufit kinh doanh Nguai cao tu6i Vi~t Nam". VS vfin dS nay, Ph6 Thu tu6ng NguySn Sinh Hung co y kiSn nhu, sau: DS nghi d6ng chi NguySn Tfin Trinh, Chu tich HQi Nguai cao tu6i Vi~t Nam xem xet, xu ly dS nghi cua Cong ty C6 ph~n D~u tu - Xuc tiSn thuong m~i va HQi chq TriSn lam quang cao Dong A .. Van phong Chinh phu xin thong bao y kiSn cua Pho Thu tu6ng dSn d6ng chi Chu tich HQi Nguai cao tu6i Vi~t Nam.!. / • Nguy~n Hfru Vii
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2