intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn

Thư viện Doanh nghiệp

Văn bản luật Doanh nghiệp quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân thuộc mọi thành phần kinh tế (sau đây gọi chung là doanh nghiệp); quy định về nhóm công ty. Văn bản luật Doanh nghiệp góp phần phát huy phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, đẩy mạnh công cuộc đổi mới kinh tế, bảo đảm quyền tự do, bình đẳng trước pháp luật trong kinh doanh của các doanh nghiệp, bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh. Văn bản luật Doanh nghiệp gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, pháp lệnh ... được Nhà nước và các Bộ ngành khác ban hành.
Hiển thị 1-10 trên 4224 kết quả
 • Quyết định số 3235/QĐ-BCT về việc phê duyệt và công bố danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2022; Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

  doc13p  khanhchi2540 11-05-2024 0 0   Download

 • Quyết định số 2657/QĐ-BCT về việc phê duyệt Phương án thực hiện Điều tra thống kê các doanh nghiệp/cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp có hoạt động khai thác, sản xuất, xuất nhập khẩu, kinh doanh trong ngành năng lượng năm 2022; Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê ngày 12 tháng 11 năm 2021;...

  doc27p  khanhchi2540 11-05-2024 1 0   Download

 • Quyết định số 1003/QĐ-BCT về việc ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024 của Bộ Công Thương; Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 21 tháng 6 năm 2017; Căn cứ Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 nám 2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;

  doc6p  khanhchi2540 11-05-2024 0 0   Download

 • Quyết định số 942/QĐ-BCT về việc ban hành quy định về quản lý, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của bộ công thương; Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

  doc21p  khanhchi2540 11-05-2024 0 0   Download

 • Luật số 59/2020/QH14 - Luật Doanh nghiệp 2020. Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm công ty. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc100p  tichhythan 17-08-2023 11 4   Download

 • This paper attempts to delineate the criminal liability of companies for offence committed by corporate bodies under section 138 – 141 of the Negotiable Instrument Act. The company and all the people responsible for the affairs of the company will be liable to be prosecuted against and punished.

  pdf6p  murielnguyen 29-06-2020 24 0   Download

 • Công văn số 5874/BQP-Kte năm 2019 về cấp Giấy phép cho các cơ sở sửa chữa, gia công cánh quạt tàu bay do Bộ Quốc phòng ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc2p  yuziyuan 23-06-2020 22 0   Download

 • Công văn số 4911/VPCP-ĐMDN năm 2019 về Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc1p  yuziyuan 23-06-2020 17 0   Download

 • Công văn số 4755/VPCP-ĐMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong Tháng 4 năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc2p  yuziyuan 23-06-2020 16 0   Download

 • Công văn số 4544/BTC-TCDN năm 2019 về phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc3p  yuziyuan 23-06-2020 24 1   Download

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2