Thư viện Doanh nghiệp

Văn bản luật Doanh nghiệp quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân thuộc mọi thành phần kinh tế (sau đây gọi chung là doanh nghiệp); quy định về nhóm công ty. Văn bản luật Doanh nghiệp góp phần phát huy phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, đẩy mạnh công cuộc đổi mới kinh tế, bảo đảm quyền tự do, bình đẳng trước pháp luật trong kinh doanh của các doanh nghiệp, bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh. Văn bản luật Doanh nghiệp gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, pháp lệnh ... được Nhà nước và các Bộ ngành khác ban hành.
Hiển thị 1-10 trên 57 kết quả
 • Tài liệu gồm các phần chính: Giới thiệu Tổng Công ty; Dây chuyền công nghiệp khí; Chính sách an toàn - chất lượng - môi trường; Các yếu tố nguy hiểm rủi ro; Trách nhiệm; Huấn luyện an toàn; Thủ tục làm việc; Quy định an toàn chung, cụ thể. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   hpnguyen2 05-03-2018 3 0   Download

 • Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của tổng công ty nhiệm kì 2012 - 2016 gồm các nội dung chính: Đánh giá về công tác quản lý của HĐQT nhiệm kỷ 2012 - 2016; Đánh giá hoạt động của Ban điều hành; Một số vấn đề tồn tại trong giai đoạn 2012 - 2016. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung báo cáo.

   hpnguyen1 02-03-2018 5 0   Download

 • Nghị quyết số 48/2017/NQ-­HĐND về cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã trong việc nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

   nghiquyet01 20-11-2017 9 0   Download

 • Nghị quyết số 04/2017/NQ-­HĐND ban hành về ban hành chính sách khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

   nghiquyet01 20-11-2017 2 0   Download

 • Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

   0162987154 16-11-2017 6 0   Download

 • Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 61/2016/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn tỉnh An Giang.

   0162987154 16-11-2017 5 0   Download

 • Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND Về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch của doanh nghiệp tư nhân Tân An, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Được căn cứ theo Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

   0162987154 16-11-2017 4 0   Download

 • Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập.

   0162987154 16-11-2017 7 0   Download

 • Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND Quy định về hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất lĩnh vực công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

   0162987154 16-11-2017 2 0   Download

 • Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội.

   0162987154 16-11-2017 5 0   Download

Đồng bộ tài khoản