Thư viện Doanh nghiệp

Văn bản luật Doanh nghiệp quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân thuộc mọi thành phần kinh tế (sau đây gọi chung là doanh nghiệp); quy định về nhóm công ty. Văn bản luật Doanh nghiệp góp phần phát huy phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, đẩy mạnh công cuộc đổi mới kinh tế, bảo đảm quyền tự do, bình đẳng trước pháp luật trong kinh doanh của các doanh nghiệp, bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh. Văn bản luật Doanh nghiệp gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, pháp lệnh ... được Nhà nước và các Bộ ngành khác ban hành.
Hiển thị 1-10 trên 61 kết quả
 • Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ban hành quy định cơ quan thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm và cơ quan quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý...

  doc9p  sensacoolfree 26-04-2019 0 0   Download

 • Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng năm 2019 do UBND Hà Nội ban hành ngày 16 tháng 4 năm 2019.

  doc6p  sensacoolfree 26-04-2019 0 0   Download

 • Quyết định số 429/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2021, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng chính Phủ ban hành ngày 18 tháng 4 năm 2019.

  doc9p  sensacoolfree 26-04-2019 0 0   Download

 • Quyết định số 2998/QĐ-UBND quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, hủy bỏ công khai lĩnh vực đấu thầu, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của sở kế hoạch và đầu tư.

  doc31p  phuduc01675890180 01-12-2018 2 0   Download

 • Tài liệu gồm các phần chính: Giới thiệu Tổng Công ty; Dây chuyền công nghiệp khí; Chính sách an toàn - chất lượng - môi trường; Các yếu tố nguy hiểm rủi ro; Trách nhiệm; Huấn luyện an toàn; Thủ tục làm việc; Quy định an toàn chung, cụ thể. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  pdf57p  hpnguyen2 05-03-2018 9 0   Download

 • Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của tổng công ty nhiệm kì 2012 - 2016 gồm các nội dung chính: Đánh giá về công tác quản lý của HĐQT nhiệm kỷ 2012 - 2016; Đánh giá hoạt động của Ban điều hành; Một số vấn đề tồn tại trong giai đoạn 2012 - 2016. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung báo cáo.

  pdf14p  hpnguyen1 02-03-2018 13 0   Download

 • Nghị quyết số 48/2017/NQ-­HĐND về cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã trong việc nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

  doc3p  nghiquyet01 20-11-2017 17 0   Download

 • Nghị quyết số 04/2017/NQ-­HĐND ban hành về ban hành chính sách khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

  doc3p  nghiquyet01 20-11-2017 15 0   Download

 • Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

  pdf13p  0162987154 16-11-2017 12 0   Download

 • Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 61/2016/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn tỉnh An Giang.

  pdf1p  0162987154 16-11-2017 9 0   Download

Đồng bộ tài khoản