intTypePromotion=1

Công văn 342/TC-TCDN của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
69
lượt xem
1
download

Công văn 342/TC-TCDN của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 342/TC-TCDN của Bộ Tài chính về việc cân đối cung cầu và xuất khẩu đường niên vụ 2000-2001

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 342/TC-TCDN của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña B é  T µi  h Ý n h  S è  342/TC­T C D N  n g µ y 11 th¸ng  c 01 n¨ m  2001 v Ò  viÖc c © n  ® èi c u n g   È u  vµ xu Êt kh È u  ® ê n g   c niªn v ô  2000­2001 KÝnh   göi:   V¨n  phßng  ChÝnh  phñ Sau    khinghiªn cøu      ®Ò nghÞ cña  N«ng  Bé  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng  th«n  i t¹ C«ng v¨n  4162/BNN­KH   sè  ngµy 30/11/2000    vÒ viÖc c©n ®èi cung  cÇu  êng    2000­ ® niªnvô  2001,Bé      TµichÝnh  ý  cã  kiÕn  sau: nh  N¨m  2000    c¸c doanh nghiÖp  êng  xuÊt khÈu  ® ®∙    gÇn 200.000 tÊn  nhng  cßn tån  kho ®Õn   60.000 tÊn. Theo    ®¸nh    gi¸cña  N«ng  Bé  nghiÖp  Ph¸t vµ    tr   iÓn n«ng  th«n,s¶n îng  êng  mÝa     l ® vô  2000­2001  níc ®¹t gÇn  (mét) c¶      1    tr   iÖu tÊn, t  ¬ng  ¬ng  mÝa   ® vô  1999­2000. Nh vËy    s¶n îng  êng  vîtnhu  l ® ®∙    cÇu    tiªudïng trong níc200.000        tÊn. Do     êng  gi¸® thÕ  i gií  n¨m  qua  xuèng  thÊp, s¶n îng  êng      l ® lính¬n  nhu  cÇu      tiªuthô trong nícnªn    trong níccòng      gi¸b¸n      gi¶m  b×nh  qu©n kho¶ng  30%   so    víi nh÷ng  n¨m  íc®©y.  tr   Võa  qua,Nhµ    ¸p dông    níc®∙    nhiÒu  biÖn ph¸p    ®Ó hç    trî(®iÒu  chØnh   thêigian cho    vay,l∙suÊt vay,hç          i     trî chÝnh) nhng  tµi   t×nh  h×nh  s¶n  xuÊt kinh doanh      ngµnh  êng      ® níc ta vÉn  tiÕp    tôc khã kh¨n,gi¸b¸n      ® êng  hiÖn  nay  thÊp h¬n   chiphÝ  s¶n  xuÊt,c¸c nhµ      m¸y  êng  ® vÉn  tiÕp    tôc ph¸tsinh lç.       ViÖc  thua lçcña      nhµ  m¸y  êng  ¶nh  ® cã  hëng    lín®Õn     thu nhËp vµ  viÖc  lµm  cho hµng  chôc  v¹n    lao ®éng  trång mÝa     trong n«ng    nghiÖp  lao vµ    ®éng  trongc¸cnhµ      m¸y  êng. ® S¶n phÈm   êng  ® cña        Æt   nícta lµm hµng  n«ng s¶n chÕ biÕn,viÖc    xuÊt   khÈu  cßn thiÕu  søc  c¹nh tranh  víic¸c    so    níc kh¸c.§Ó     khuyÕn  khÝch    c¸c doanh  nghiÖp t×m  kiÕm  thÞ  êng  tr xuÊt khÈu  êng,t¹o®iÒu    ®     kÝch  thÝch    tiªu thô    néi ®Þa, n©ng  dÇn    êng  gi¸® trong    níc,nh»m     æn ®Þnh  s¶n xuÊt,ph¸t     tr   iÓn ngµnh s¶n  xuÊt mÝa   êng    ® cña      Tµi chÝnh  níc ta,Bé    kiÕn nghÞ  Thñ ­t íng ChÝnh    phñ,xem    trî   xÐt hç    100%     l∙vay  i Ng©n  hµng      ®Ó c¸cdoanh  nghiÖp  dù    tr÷100.000 tÊn  êng  ® cho  xuÊt khÈu    trong thêih¹n  th¸ng ;tæng      3     møc  hç  trî  kho¶ng 11,5 tû®ång, lÊy tõquü  trî           hç    xuÊtkhÈu.   §Ò  nghÞ V¨n phßng ChÝnh phñ tæng    hîp,tr×nh Thñ  íng  t ChÝnh phñ  xem     xÐt quyÕt ®Þnh.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2