intTypePromotion=1

Công văn 3427/TC/TCT của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hue Man | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
125
lượt xem
11
download

Công văn 3427/TC/TCT của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3427/TC/TCT của Tổng cục Thuế về việc kiểm tra quyết toán thuế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3427/TC/TCT của Tổng cục Thuế

  1. C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh sè 3427 TC/TCT ngµy 25 th¸ng 3 n¨m 2005 VÒ viÖc kiÓm tra quyÕt to¸n thuÕ KÝnh göi: Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng Võa qua mét sè ®¬n vÞ ph¶n ¸nh víng m¾c vÒ viÖc kiÓm tra quyÕt to¸n thuÕ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp thuéc Bé Quèc phßng. VÒ vÊn ®Ò nµy, Bé Tµi chÝnh cã ý kiÕn nh sau: - C¨n cø quy ®Þnh t¹i c¸c LuËt thuÕ vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn hiÖn hµnh; - C¨n cø Th«ng t liªn tÞch Bé Tµi chÝnh - Bé Quèc phßng sè 113/1998/TTLT-BTC-BQP ngµy 7/8/1998 cña Liªn Bé Tµi chÝnh, Bé Quèc phßng híng dÉn thùc hiÖn chÝnh s¸ch thuÕ ®èi víi ho¹t ®éng SXKD, dÞch vô cña c¸c ®¬n vÞ thuéc Bé Quèc phßng: C¸c DNNN ho¹t ®éng kinh doanh, DNNN ho¹t ®éng c«ng Ých vµ doanh nghiÖp kh¸c thuéc Bé Quèc phßng cã tr¸ch nhiÖm ®¨ng ký, kª khai, quyÕt to¸n thuÕ theo LuËt ®Þnh víi c¬ quan thuÕ ®Þa ph¬ng. C¬ quan ThuÕ cã quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm thanh tra, kiÓm tra vÒ kª khai, nép thuÕ, quyÕt to¸n thuÕ cña c¸c doanh nghiÖp nµy theo quy ®Þnh cña LuËt ThuÕ hiÖn hµnh. Riªng ®èi víi c¸c DNNN ho¹t ®éng c«ng Ých, trêng hîp qua kiÓm tra quyÕt to¸n thuÕ TNDN, nÕu sè thuÕ TNDN ph¶i nép ph¸t sinh t¨ng so víi sè ®· ghi thu, ghi chi theo quy ®Þnh th× doanh nghiÖp ph¶i cã tr¸ch nhiÖm nép bæ sung vµo NSNN sè thuÕ TNDN cßn thiÕu; trêng hîp sè thuÕ TNDN ph¶i nép gi¶m so víi sè ®· ghi thu, ghi chi th× kh«ng thùc hiÖn ®iÒu chØnh l¹i. Tõ n¨m Ng©n s¸ch 2004, c¸c doanh nghiÖp c«ng Ých thuéc Bé Quèc phßng thùc hiÖn nghÜa vô nép thuÕ TNDN theo ®óng quy ®Þnh cña LuËt ThuÕ TNDN. Trêng hîp c¸c doanh nghiÖp kh«ng lËp tê khai quyÕt to¸n thuÕ vµ kh«ng chÊp hµnh QuyÕt ®Þnh kiÓm tra quyÕt to¸n thuÕ cña c¬ quan ThuÕ th× Côc thuÕ b¸o c¸o cô thÓ vÒ Bé Tµi chÝnh (Tæng côc ThuÕ) ®Ó Bé Tµi chÝnh phèi hîp víi Bé Quèc phßng cã biÖn ph¸p chÊn chØnh, xö lý. Bé Tµi chÝnh cã ý kiÕn ®Ó Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng ®îc biÕt vµ thùc hiÖn.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2