intTypePromotion=1

Công văn 350/CP-ĐMDN của Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
66
lượt xem
1
download

Công văn 350/CP-ĐMDN của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 350/CP-ĐMDN của Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp và đổi mới DNNN.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 350/CP-ĐMDN của Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng  v¨n c ñ a C h Ý n h  p h ñ  S è  350/CP­§ M D N   g µ y  02 th¸ng 5 n¨ m  2001 n  v Ò  vi Ö c  Õ p t ô c ® È y  m ¹ n h  s ¾ p  x Õ p  v µ   æ i  m íi  N N N ti ® D K Ýnh  öi:   g   C¸c  é, c¬  ­ B   quan  ngang  é, c¬  B   quan  éc ChÝnh  ñ  thu   ph    û   ­U ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬    ­ C¸c Tæng  c«ng    µ  íc thµnh  Ëp  ty nh n   l theo Quy Õt  nh  è  ®Þ s 91/TTg Nh»m   Õp  ôc thùc  Ön  Ö m   ô  æi  íi,ph¸ttr Ón doanh  ti t   hi nhi v® m   i   nghiÖp  nhµ  íctrong thêigian tí  Ên  u  ©y  ùngtkhu  ùc  n       iph ®Ê x d ,   v doanh  nghiÖp  µ  ­ nh n íc ho¹t®éng  µy  µng  ã  Öu      ng c c hi qu¶, Thñ  íng  Ýnh  ñ    t Ch ph yªu  Çu    é,  c c¸c B ngµnh,®Þa  ¬ng  µ    ph v Tæng  c«ng    µ   ícthµnh  Ëp  tyNh n   l theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 91/TTg  (sau  y   äit¾t lµ Tæng   ®© g       c«ng      iÓn khaingay    ty91) tr     c¸c c«ng  Öc  vi sau  y: ®© 1. §¸nh    ×nh  ×nh  ùc  Ön    gi¸t h th hi ChØ   Þ  è  th s 20/1998/CT­ TTg  µy    ng 21 th¸ng 4    n¨m  1998  ña  ñ íng  Ýnh  ñ  Ò   Öc  y  ¹nh  ¾p  Õp  µ  c Th t Ch ph v vi ®È m s x v ® æi  íi doanh  m  nghiÖp  µ  íc,giai®o¹n  n   nh n     ®Õ n¨m  2000. Trong    µm  â   ®ã l r   nh÷ng  Õt  k qu¶  ∙  t ® îc,nh÷ng  ån  ¹   ® ®¹     t t inguyªn  ©n,  µi häc  , nh b  kinh nghiÖm     vµ    Êt nh÷ng    ®Ò xu   gi¶iph¸p  ng  é,kh¶    ®å b   thinh»m   y  ¹nh  Öc  ¾p  Õp, ®È m vi s x   tæ  chøc  ¹  l idoanh  nghiÖp  µ   íc giai®o¹n  nh n     2001  2005, cã  Ýnh  í  ­   t t in¨m   2010. 2. X ©y  ùng  Ò     Õp tôc s ¾p  Õp, ® æi  íi,ph¸ttr Ón doanh    d § ¸n ti     x   m    i   nghiÖp  nhµ  íc thuéc  ¬  n  c quan, ®Þa   ¬ng  ×nh     ph m qu¶n  ý giai®o¹n  l    2001­2005  µ  v ®Þnh  íng  í n¨m  h ti  2010, theo    ChØ   Þ  è  th s 20/1998/CT­ TTg  µy  th¸ng 4  ng 21    n¨m  1998  µ  v ChØ   Þ  è  th s 15/1999/CT­ TTg  µy  th¸ng5  ng 26    n¨m  1999  ña  ñ  c Th t ng ChÝnh  ñ. í  ph C¸c  é,  µnh, ®Þa   ¬ng, Tæng   B ng   ph   c«ng    ®∙  îc phª  Öt  Ò     ty 91  ®   duy § ¸n tæng  Ó  ¾p  Õp  th s x doanh  nghiÖp  µ  íc®Õ n   Õt  nh n   h n¨m  2005,nay  Õu  Êy    n th cã  ùc sù  Çn  Õt,cã  Ó  th   c thi   th nghiªn cøu    Êt bæ     ®Ó xu   sung, ®iÒu    chØnh  ¹ l  i ®Ò     ¸n cho  ïhîp víi ×nh  ×nh  ùc tÕ. ph       t h th   Khix©y  ùng      Çn u    ÷ng  éidung    d ®Ò ¸n c l ý nh n  sau: ­ C¨n  chiÕn îc ph¸ttr Ón kinh tÕ      éi 2001­   cø  l   i     ­ x∙ h   2010, chiÕn îc ph¸t   l    tr Ón ngµnh  i  kinh tÕ    ü  Ët,chiÕn îc héinhËp  µ  Þ  Ý cña  õng  µnh    ­ k thu   l    v v tr   t ng trong n Òn    kinh tÕ  èc  ©n      nh  µnh  µo  Çn  ã    qu d ®Ó x¸c ®Þ ng n c c Tæng  c«ng    ty, Tæng  c«ng    µo  Çn  Ön  µn  µ    iÓn.KiªnquyÕt  ¾p  Õp  ¹ nh÷ng  tyn c ki to v ph¸ttr     s x l i Tæng  c«ng    µ  íckh«ng  ¸p  tynh n   ® øng  iÒu  Ön  ® ki quy  nh  ®Þ hoÆc   ¹t®éng  ho   kÐ m   Öu  hi qu¶,kh«ng  ã    c kh¶  n¨ng    iÓn.§ Ò   Êt ph¬ng      Ëp, hîp ph¸ttr   xu   ¸n s¸tnh     nhÊt m ét  è    s Tæng  c«ng    tytheo ngµnh  µ    v theo l∙nhthæ.    Thùc  Ön  Ý  iÓ m     ×nh  hi th ® m« h Tæng  c«ng    ty,C«ng    íntham    ãp  tyl   gia g vèn  íic¸c ®¬n  Þ  µnh    v    v th viªn(m«  ×nh  h c«ng    Ñ,  tym c«ng    tycon),s¬  Õt  ¬   kc chÕ   ñ  Þch  éi ®ång  Ch t H  qu¶n  Þkiªm  tr   Tæng  gi¸m  c  ®è Tæng  c«ng  ty. ­ S ¾ p   Õp,  chøc  ¹ c¸c doanh    x tæ  li     nghiÖp  µ  íc ®éc  Ëp  µ   µ   íc nh n   l m Nh n   cÇn  ¾ m   ÷100%   èn,® Æc   Ötlµnh÷ng  n gi   v  bi     doanh  nghiÖp c«ng  ch,theo  ­ Ý  h íng  ¹o ra    t   c¸c doanh  nghiÖp  µ  íc quy    õa  µ  ín,cã  ×nh    nh n   m« v v l   tr ®é c«ng 
  2. 2 nghÖ, qu¶n  ý tiªntiÕn,®¸p  l      øng yªu  Çu  c ph¸ttr Ón cña  Òn    i   n kinh  Õ  èc  t qu d©n. ­ X ©y  ùng  Õ   ¹ch  µng    d k ho h n¨m  Ò     Çn    ÷ng  v cæ ph ho¸ nh doanh nghiÖp  kh«ng  éc  Ön  thu di ph¶i duy  × 100%   èn  µ  íc vµ  Õn  µnh    tr   v nh n   ti h kho¸n,cho    thuª hoÆc     giao,b¸n,gi¶ithÓ, ph¸         s¶n  ÷ng  nh doanh nghiÖp  µ   íc kh«ng  Nh n   cÇn  ¾ m   ÷,thua lçkÐo  µi, n gi      d  kh«ng    Çn    îc. cæ ph ho¸ ® ­ ViÖc  µnh  Ëp    th l doanh  nghiÖp  µ   ícmíiph¶ixuÊt ph¸ttõ quy  ¹ch. Nh n            ho   chiÕn îc ph¸ttr Ón ngµnh  l    i   kinh tÕ    ü  Ët,ph¶icã    iÒu  Ön  µ    ­ k thu     ®ñ ® ki v theo  ®óng quy  ×nh. tr 3. C¸c  é,  ¬  B c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ, c¸c  thu Ch ph   tØnh,   thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng, Tæng  ph tr     ¬  c«ng    tr×nh Thñ íng ChÝnh  ñ  ty91    t  ph b¸o  ®¸nh    ×nh  ×nh  ùc hiÖn  c¸o  gi¸t h th   ChØ   Þ  è  th s 20/1998/CT­ TTg  µ  Ò     v § ¸n tiÕp  ôc s ¾p  Õp,  æi  íi,ph¸ttr Ón doanh  t  x ® m    i   nghiÖp  µ  íc nªu  ¹  iÓ m     nh n   ti ® 1 vµ  tr cngµy  th¸ng9  2  í   30    n¨m  2001.  4.  µnh  Ëp  Th l Ban  æi  íi vµ  ® m   ph¸t tr Ón    i doanh  nghiÖp  ña  c c¸c  é, B  ngµnh,®Þa  ¬ng,Tæng    ph   c«ng    trªnc¬  ë  chøc  ¹ Ban  æi  íiqu¶n  ty91    s tæ  l i ® m  lýdoanh    nghiÖp    óp    o  é,  µnh, ®Þa   ¬ng  µ  ®Ó gi l∙nh®¹ B ng   ph v Tæng  c«ng    ty 91  trong viÖc    chØ  o  ©y  ùng,thùc hiÖn  ¬ng  ×nh,kÕ   ¹ch s ¾p  Õp, ®¹ x d     ch tr   ho   x   ® æi  íivµ    iÓndoanh  m   ph¸ttr   nghiÖp  µ  ícthuéc ph¹m    nh n     viqu¶n  ý. l Thµnh  Ëp  l Ban  æi  íivµ    iÓn doanh  ® m   ph¸ttr   nghiÖp  ña    é, ngµnh, c c¸c B     ®Þa  ¬ng  µ  ph v Tæng c«ng    gå m: ty91  ­ Trëng    ban  µ 1  ng  Ý    o  é,  µnh, ®Þa   ¬ng, Chñ   Þch  l   ®å ch l∙nh ®¹ B ng   ph   t Héi ®ång    qu¶n  ÞTæng  tr   c«ng    ty91; ­ Phã   ëng    tr ban  µ 1  ng  Ý    o  ña  ét  l   ®å ch l∙nh ®¹ c m trong sè    ¬    c¸c c quan  sau:K Õ   ¹ch vµ  Çu ,Tæ     ho   § t  chøc,TµichÝnh;    ­ Thµnh    ña    viªn c Ban  µ ®¹i diÖn    ¬  l    c¸c c quan  Õ   ¹ch  µ  Çu  , Tæ   K ho v§ t  chøc,TµichÝnh,Lao  ng   ¬ng       ®é ­Th binh vµ  héi, .   X∙  .. ­Ban  ã  ®Õ n   chuyªn viªngióp viÖc.   c 2  3       C¸c  é, ngµnh,®Þa   ¬ng, Tæng  B    ph   c«ng    cã  ty91  tr¸chnhiÖ m   è  Ý c¸n   b tr     bé  µ  iÒu  Ön  Ët chÊt ®Ó   v® ki v     ban  æi  íi vµ  ® m   Ph¸ttr Ón doanh   i   nghiÖp  ùc tr   thuéc ho¹t®éng.   
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2