intTypePromotion=1

Công văn 3512/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
40
lượt xem
1
download

Công văn 3512/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3512/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thông báo C/O mẫu D của Indonesia

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3512/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña T æ n g  côc H ¶i q u a n  sè 3512/TC H Q­G S Q L   n g µy  15 th¸ng 8 n¨ m  2001 v Ò   viÖc th«ng  b¸o C/ O   É u  D   m c ña Indonesia KÝnh  :Côc  göi  H¶i  quan    c¸c tØnh, thµnh    phè Tæng  côc H¶i quan nhËn ® îc c«ng hµm  sè 633/EK/VII /2001 ngµy  I 03/8/2001 cña    quan    §¹isø  Indonesiat¹ Hµ      i Néi th«ng  bæ     b¸o  sung  danh s¸ch  tæ chøc  tªn,mÉu   vµ    ch÷  cña    ký  c¸cnhµ  chøc  tr¸chcã    thÈm  quyÒn  cÊp  ký  vµ  C/O  mÉu   Tæng   D.  côc    H¶i quan sao    göi b¶n  danh  s¸ch nµy    (kÌm theo c«ng  v¨n)®Ó       H¶i quan    c¸c TØnh, thµnh phè  ®èi chiÕu  thùc  vµ  hiÖn    khilµm    thñ tôc®èi víi       nh÷ng    l«hµng  xuÊtxø  cã    cña  Indonesiathuéc diÖn  îchëng  ®∙i     ®   u    theo ch¬ng    tr×nh CEPT.  
  2. 2 R E P U B LI C  O F  IN D O N E SI A M I NIST R Y  O F  IN D U S T R Y  A N D  T R A D E S P E CI M E N       Name     ofoffcial Sinature I.M.HARRIS,SE     I.A   II  . FX.ISTADI II.A II . I
  3. 3 R e p u blic of o n d o n e sia m i nistry  of industry a n d  trade S p e ci m e n I.  P.Damanik I.A       . II  ErwinAnanda    Syarif II.A II . I Chop
  4. 4 R e p p u blic of indonesia Mi nistry  of industry a n d  trade S p e ci m e n Name     ic l ofoff ia Signature I.  AGUS   SUPRIYANTO I. II. II RAHARJOARJOSISW OY O   . II . I II   ISUGOT O . IV.TOM M Y     CH.P.DAWANAS IV. V.  CHOP
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2