intTypePromotion=1

Công văn 364/CP-KTTH của Chính phủ

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
104
lượt xem
4
download

Công văn 364/CP-KTTH của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 364/CP-KTTH của Chính phủ về việc tái xuất gỗ nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 364/CP-KTTH của Chính phủ

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n cña  h Ý n h  p h ñ  S è  364/CP­K T T H  N g µ y  10 th¸ng 4 n¨ m  1999 C vÒ   viÖc t¸ix u Êt gç  n h Ë p  k h È u   KÝnh  göi: ­Bé    Th¬ng  m¹i, ­Bé    N«ng  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓnn«ng  th«n, ­Bé      TµichÝnh, ­Tæng    côc    H¶i quan,   §ång  kÝnh    göi: ­ Uû     ban nh©n d©n    c¸c tØnh, thµnh    phè    trùc thuéc Trung  ­ ¬ng, ­C¸c    quan    Bé, c¬  ngang    quan  Bé, c¬  thuéc ChÝnh    phñ. XÐt    ®Ò nghÞ cña  Th¬ng    i Bé  m¹i t¹ c«ng    1208  v¨n sè  TM/XNK  ngµy 31  th¸ng 3    n¨m 1999    vÒ viÖc  i t¸ xuÊt khÈu  trßn cã    gç    nguån gèc nhËp    tõ Lµo,  Thñ íng ChÝnh  t   phñ quyÕt ®Þnh:   1. VÒ     nguyªn t¾c,gç    nhËp  khÈu    hîp ph¸p  îc phÐp  i ®   t¸ xuÊt khÈu      khi viÖc  s¶n  xuÊt,chÕ    biÕn s¶n phÈm   kh«ng  hiÖu  gç  cã  qu¶. 2. Thñ    i   tôc t¸ xuÊt gç  nguån    cã  gèc nhËp  khÈu  ph¸p  h¶i quan  hîp  do    cöa khÈu    gi¶iquyÕt trùctiÕp theo ®Ò           nghÞ  cña doanh nghiÖp,sau      khikiÓm  tra®ñ      x¸c nhËn  cña  quan    c¬  h¶iquan  c¬  vµ  quan  kiÓm  l©m ®Þa  ph¬ng vÒ  nguån gèc  nhËp  gç  khÈu  hîp ph¸p;®èi    nhËp    víigç  khÈu    tõ C¨mpuchia vµ    Lµo nhÊt thiÕtph¶icã        dÊu  bóa kiÓm l©m  cña      hainícnµy. 3. C¨n  NghÞ     cø  ®Þnh  16/1999/N§­   sè  CP ngµy  th¸ng 3  27    n¨m  1999  cña ChÝnh  phñ  quy ®Þnh     vÒ thñ    gi¸m      tôc vµ  s¸th¶i quan, Tæng     côc    H¶i quan híng dÉn  tôc t¸  thñ    i xuÊt gç    i nguån    c¸c lo¹  cã  gèc  nhËp khÈu  ph¸p hîp    ®Ó     h¶i quan tØnh, thµnh    phè chØ  ®¹o    h¶i quan cöa khÈu thèng nhÊt thùc  hiÖn;b¶o    ®¶m   kh«ng    ®Ó thÈm  lËu. 4. VÒ     chÝnh s¸ch thuÕ, gç  nguån    cã  gèc nhËp khÈu hîp ph¸p    i khit¸  xuÊt® îc¸p dông        chÕ  hµng  nhËp    ®é  t¹m  t¸ xuÊt. i V¨n b¶n nµy  thay thÕ    cho    v¨n b¶n  1455CP­KTTH   sè  ngµy  th¸ng 12  10    n¨m  1998 cña ChÝnh phñ.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2