intTypePromotion=1
ADSENSE

Công văn 3704/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Nguyen Peter | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

107
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3704/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí sản xuất vụ Hè thu và vụ Mùa năm 2008

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3704/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 3704/VPCP-KTN V/v hỗ trợ kinh phí sản xuất vụ Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2008 Hè thu và vụ Mùa năm 2008 Kính - Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông gửi: thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; - Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (từ Hà Tĩnh trở ra); - Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 1036/BC- BNN-TT ngày 18 tháng 4 năm 2008), Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (công văn số 1474/ TTr-UBND ngày 5 tháng 5 năm 2008), ý kiến Bộ Tài chính (công văn số 5748/BTC-NSNN ngày 19 tháng 5 năm 2008 và công văn số 5959/BTC-NSNN ngày 22 tháng 5 năm 2008) về việc hỗ trợ kinh phí sản xuất vụ Hè thu và vụ Mùa năm 2008, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau: 1. Cho phép Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sử dụng một phần kinh phí tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều hành kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và chi tiêu ngân sách năm 2008 phục vụ kiềm chế lạm phát, để hỗ trợ việc mua giống lúa cho nông dân (phần giá tăng) phục vụ sản xuất vụ Hè thu, vụ Mùa năm 2008 như đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 5748/BTC-NSNN ngày 19 tháng 5 năm 2008. 2. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam chủ động sắp xếp trong phạm vi dự toán ngân sách năm 2008 được giao để thực hiện việc hỗ trợ khôi phục sản xuất vụ Hè thu năm 2008. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ - Như trên; NHIỆM - Thủ tướng, PHÓ CHỦ NHIỆM các PTT: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải; - VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các vụ: KTTH, ĐP, TTĐT, TKBT, TH; (Đã ký) - Lưu: VT, KTN (3). Văn Trọng Lý
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2