intTypePromotion=1
ADSENSE

Công văn 3780/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

1.069
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3780/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc về thủ tục Hải quan của các doanh nghiệp chế xuất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3780/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng  v¨n B é  T µi ch Ý n h  ­ T æ n g   ô c H ¶i q u a n  s è  3780/tchq­g s ql  c N g µ y  06 th¸ng 08  m  2003 v Ò  vi Ö c v í ng m ¾ c   n¨ v Ò   ñ t ô c h¶i q u a n  c ñ a c¸c  o a n h  n g hi Ö p   h Õ  x u Ê t th d c K Ý nh   öi:C ôc  g  H¶i  quan  tØnh, thµnh  è    ph Tæng  ôc    c H¶i quan  Ën  îcC«ng    è  nh ®   v¨n s 0816/HQ§N   µy  ng 24/7/2003  cña  ôc    C H¶i quan TØnh  ång  § Nai,b¸o  m ét  è  íng  ¾ c   Ò   ñ  ôc h¶i   c¸o  sv m v th t     quan  i  íihµng    ña    ®è v   ho¸ c c¸c doanh  nghiÖp  Õ   Êt.§ Ó   èng  Êt viÖc  ch xu   th nh   qu¶n  ýh¶iquan  i víi Ên    µy,Tæng  ôc  ¹m  êihíng dÉn    l    ®è    v ®Ò n   c t th     nh sau: 1.V Ò   ¨ng  ý  êkhai®èi víi êng  îp doanh   ® k t       tr h  nghiÖp  éi®Þa  ÊtkhÈu  n  xu   s¶n  È m     ph gia c«ng, s¶n  È m     ph s¶n  Êt xuÊt khÈu  xu     cho doanh nghiÖp  Õ   ch xuÊt.Tæng  ôc      c H¶i quan  ∙  ã  íng dÉn  ¹  ®ch   ti C«ng    è  v¨n s 3706/TCHQ­GSQL   ngµy 01/8/2003. 2.  Ò   V qu¶n  ý nguyªn  ô  Öu  Ëp  l  ph li nh s¶n  Êt  Êt  Èu  ña  xu xu kh c doanh  nghiÖp  Õ   Êt: ch xu ­ Trêng  îp      h c¸c doanh  nghiÖp  Õ   Êt n»m   ch xu   trong KCX   µ    v c¸c doanh  nghiÖp  Õ   Êt  ch xu n»m   µi KCX   ng  ã  êng  µo  ngo   nh ct r bao  quanh  µ  ã    v c H¶i quan gi¸m    × H¶i quan  µm  ñ tôcxuÊt khÈu,nhËp  Èu  s¸tth     l th         kh theo  quy  nh   ®Þ t¹  iNghÞ   nh  ®Þ 36/CP  µy  ng 24/4/1997  ña  Ýnh  ñ  µ  c Ch ph v v¨n  b¶n  íng  Én  h d hiÖn  µnh  µ   h m kh«ng  ©n  Öttheo lo¹ h×nh. ph bi    i   ­ Trêng  îp      h c¸c doanh nghiÖp  Õ   Êt n»m   µiKCX,  ch xu   ngo   kh«ng  ã    c H¶i quan gi¸m    Öc  s¸t.Vi qu¶n  ýthùc hiÖn  l    theo quy  nh  i  íilo¹  ×nh  Ëp  ®Þ ®è v   i h nh khÈu    ®Ó s¶n  Êt hµng  Êt khÈu  õviÖc    ông  Ýnh  xu   xu   tr   ¸p d ch s¸ch thuÕ    doanh  nghiÖp  Õ   Êt® îchëng  ch xu     theo lo¹ h×nh   i   doanh  nghiÖp  Õ   Êt. ch xu 3.V Ò       giac«ng,trao® æi  µng    ÷a c¸cdoanh     h ho¸ gi     nghiÖp  Õ   Êt: ch xu ­§èivíi         doanh  c¸c nghiÖp  Õ   Êttrong cïng m ét  ch xu       KCX,  ïng n»m   c  trong  t ng  µo  ê r KCX,  ®ã,    do  h¶i quan  µm  ñ  ôc b×nh  êng  l th t   th theo quy  nh  µ   ®Þ m kh«ng  ©n  Ötlo¹ h×nh. ph bi     i ­ §èivíi         doanh  c¸c nghiÖp  Õ   Êt kh«ng  ïng KCX,    ch xu   c  H¶i quan  ¬iqu¶n  n  lýdoanh    nghiÖp  Õ   ÊtnhËn    ch xu   gia c«ng  Ïthùc hiÖn  Öc  ¨ng  ý  îp ®ång  s    vi ® kh  gia c«ng  µ    v qu¶n  ýtheo  l  quy  nh  i víi Ën    ®Þ ®è     nh gia c«ng  µng    h ho¸ cho  ¬ng  th nh©n  ícngoµiquy  nh  ¹ NghÞ   nh  n    ®Þ t i ®Þ 57/1998/N§­   µy  CP ng 31/7/1998 cña    ChÝnh  ñ  µ      ph v c¸c v¨n b¶n  íng dÉn  ªnquan. ViÖc  h  li     giao  Ën  µng    îc nh h ho¸ ®   thùc  Ön   ®èi  íihµng  hi nh v  ho¸  doanh  nghiÖp  Õ   Êt  Ëp  Èu  õ  íc ch xu nh kh tn  ngoµi.C¬     quan    H¶i quan  ¬i qu¶n  ýdoanh  n  l  nghiÖp  Õ   Êt nhËp  Èu  Ï ch xu   kh s   thùc hiÖn      nh quy  nh  i víi n  Þ    ®Þ ®è     ®¬ v h¶iquan  µicöa  Èu.C¬   ngo   kh   quan    h¶i quan  ¬icã  µng  Êt khÈu  ùc hiÖn    i víi   n  h xu   th   nh ®è     quan  öa  Èu.Sau    H¶i c kh   khi hoµn  µnh  ñ tôc H¶i quan  ¬icã  µng    Êt khÈu u  bé  å  ¬  th th       n  h ho¸ xu   l 01  h s photo   copy    ®Ó theo dâi, ö  ýsau  µy.     l x n Tæng   ôc  ¹m  êihíng  Én      c t th   d ®Ó h¶i quan    c¸c tØnh, thµnh  è  Õt vµ    ph bi   thùc hiÖn    cho  n     ã    ®Õ khic v¨n b¶n  íng dÉn  íithay thÕ. h  m   
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2