intTypePromotion=1

Công văn 406-TCHQ/KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
61
lượt xem
5
download

Công văn 406-TCHQ/KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 406-TCHQ/KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư 84/TT-BTC

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 406-TCHQ/KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña T æ n g  côc H ¶i q u a n  sè 406­T C H Q / K T T T  n g µ y  12 th¸ng 2 n¨ m  1998  Ò  viÖc h íng d É n   v triÓn khai thùc  Ö n   hi Th«ng   t 84/TT­B T C KÝnh   göi:­Côc     H¶i  quan    c¸c tØnh, thµnh    phè Ngµy  13/11/1997,Bé      TµichÝnh  Ban  ®∙  hµnh  Th«ng   84/1997/TT/LB  tsè  híng dÉn      bæ sung  söa  æi  ® mét  quy  sè  ®Þnh  thuÕ  vÒ  xuÊt nhËp    khÈu trong  c¸c Th«ng t  sè 72A  TC/TCT  ngµy 30/08/1993 vµ sè 53  TC/TCT  ngµy  13/07/1995  cña  Tµi chÝnh. §Ó   Bé      ®¶m   b¶o viÖc  iÓn khaiTh«ng   tr     tnµy  îc ®   thuËn  ithùc  lî   , hiÖn thèng nhÊt trong toµn ngµnh  H¶i quan, Tæng     côc H¶i  quan híng dÉn        chitiÕtthªm mét  ®iÓm   thÓ  sau: sè  cô  nh    I.VÒ     qu¶n   lý thuÕ nhËp  khÈu ®èi    víihµng ho¸    lµ nguyªn liÖu,vËt    tnhËp    khÈu    ®Ó s¶n  xuÊt  hµng    råixuÊt  khÈu: 1.ViÖc    ®¨ng  ®Þnh  ký  møc: ­ §Þnh    møc     tiªuhao nguyªn    vËt liÖu sö    dông  s¶n  xuÊt s¶n    phÈm   xuÊt  khÈu  doanh  do  nghiÖp  x©y dùng  Gi¸m  vµ  ®èc  doanh nghiÖp  cam  kÕt chÞu  tr¸chnhiÖm   c¬  ph¸p      vÒ  së  lýcña ®Þnh  møc        trªn®èi víitõng  hµng  thÓ  m∙  cô  ®Ó  ®¨ng  víic¬  ký    quan  thuÕ    n¬i qu¶n    c¬  lý vµ  quan  H¶i quan    n¬i doanh  nghiÖp  lµm      thñ tôcxuÊtnhËp    khÈu. ­ Trªn c¬  ®Þnh      së  møc    mµ doanh  nghiÖp  ®¨ng  c¬  ®∙  ký  quan   H¶i quan  chÊp nhËn  lµm  tôc xuÊt nhËp  thñ      khÈu  qu¶n    vµ  lýtheo    dâiviÖc xuÊt nhËp    khÈu. ­Trêng      hîp trongqu¸ tr×nh s¶n        xuÊtcã  thay ® æi  ®Þnh    sù    vÒ  møc, mÉu   m∙  hoÆc  ®Þnh  møc  ®¨ng  tr   ®∙  ký  íckh«ng        phïhîp víimøc    tiªuhao thùc tÕ      th× doanh nghiÖp  ph¶icã      v¨n b¶n    xin®¨ng  l¹tr     ký    íckhixuÊtkhÈu  i   s¶n phÈm. 2.VÒ     quyÕt to¸n:   ­ Trªn c¬  b¶ng        së  ®èi chiÕu  tæng    hîp (thèng kª cô      thÓ  toµn  tõng  i bé  lo¹  tê khaixuÊt,nhËp        khÈu) vÒ    tæng  nguyªn liÖu,vËt t®∙  sè         nhËp  khÈu  víi so    tæng  s¶n  sè  phÈm   xuÊt khÈu  ®∙    th«ng  qua  ®Þnh  møc    mµ doanh  nghiÖp  ®∙  ®¨ng  ®Ó   ký  tiÕn hµnh    kiÓm    traquyÕt  to¸n,lµm    ra quyÕt    c¨n cø    ®Þnh  kh«ng  thu thuÕ    hoÆc  hoµn  thuÕ    khis¶n  phÈm   xuÊt khÈu. ­ Trêng    ®∙       hîp kiÓm     tra ph¸thiÖn  sù    c¬  khaib¸o    gian dèi,chªnh      lÖch  trong viÖc    x©y dùng  ®Þnh  møc   mµ  doanh  nghiÖp  ®¨ng  so    ®∙  ký  víimøc    tiªuhao nguyªn liÖu,vËt t s¶n         xuÊt  thùc tÕ    cho  ®¬n  s¶n  vÞ  phÈm   ®Òu   coilµ hµnh    th×  bÞ      vigian lËn      trèn thuÕ  vµ ngoµiviÖc  lýtruythu thuÕ    xö        nhËp  khÈu  phÇn  chªnh  lÖch  cßn  xö  th×  bÞ  ph¹ttheo    LuËt thuÕ  xuÊt khÈu, thuÕ    nhËp  khÈu    ®Õn   lÇn  thuÕ  (tõ 2  5  sè  gian lËn).   3.ThÈm     quyÒn    xÐt hoµn  thuÕ: ­ NÕu     trong thêih¹n  ngµy,kÓ          90    tõ khinhËn  îcth«ng  thuÕ  ®   b¸o  chÝnh  thøc   doanh  mµ nghiÖp ®∙ xuÊt khÈu hÕt toµn bé s¶n phÈm  th× doanh 
  2. 2 nghiÖp chuyÓn  s¬  hå  ®Õn   quan    c¬  H¶i quan    quyÕt  ®Ó ra  ®Þnh kh«ng    thu thuÕ. ­ NÕu     ngoµithêih¹n  ngµy  tõ khinhËn  îcth«ng  thuÕ      90  kÓ      ®   b¸o  chÝnh  thøc mµ     doanh  nghiÖp cha  xuÊtkhÈu    hÕt  s¶n  sè  phÈm     îcxö    sau: th× ®   lýnh  +      §èi víiphÇn  s¶n  phÈm  cha xuÊt khÈu  ngoµi thêih¹n  ngµy      90  th×  doanh  nghiÖp ph¶i nép    thuÕ nhËp  khÈu  cho  nguyªn  sè  liÖu dïng    ®Ó s¶n  xuÊt s¶n    phÈm  cha xuÊt khÈu, sau        khixuÊt khÈu    hÕt  s¶n  sè  phÈm  cßn  i l¹   , doanh  nghiÖp    îclµm      sÏ®   thñ tôc hoµn thuÕ  i Tµi chÝnh  t¹ Bé      nhng  ph¶ichÞu    phÇn  ph¹tchËm     nép  thuÕ  nhËp khÈu  nguyªn  sè  liÖu,vËt t t      ¬ng  øng    víisè  s¶n  phÈm   xuÊtkhÈu    ngoµithêih¹n  ngµy.     90  +      nguyªn liÖu dïng    §èivíi sè      ®Ó s¶n xuÊt phÇn    s¶n phÈm   thùc xuÊt ®∙      khÈu  trong  ngµy  90  th×  quan  c¬  H¶i quan quyÕt  to¸n vµ  quyÕt    ra  ®Þnh  kh«ng    thu thuÕ nhËp  khÈu phÇn  nguyªn liÖu dïng ®Ó         s¶n  xuÊts¶n    phÈm   ®∙  xuÊtkhÈu    trong90    ngµy. II  .ViÖc  lý  xö  thuÕ  nhËp   khÈu  ®èi    êng  víitr hîp hµng  nhËp  khÈu  kh«ng  phï hîp  hîp  ví  ®ång  th¬ng m¹i  ký  ®∙  kÕt  hay  do   lý  kh¸ch  quan  buéc ph¶i t¸i     xuÊt khÈu      tr¶l¹icho chñ  hµng    nícngoµi: 1. ViÖc  lý thuÕ  xö    nhËp  khÈu nµy  chØ   îc xem   ®   xÐt trong  êng    tr hîp hµng  nhËp khÈu  kh«ng      quy  phï hîp vÒ  c¸ch,phÈm     chÊt,chÊt l   víihîp    îng so      ®ång  ¬ng    ký  th m¹i®∙  kÕt,hay  lýdo    v×    kh¸ch quan    kh¸c.Cßn    c¸c tr   tÊtc¶    êng  hîp hµng    nhËp  khÈu thùc tÕ        saitªnhµng,sè îng so        l   víi ®ång  ¬ng    hîp th m¹ivµ  c¸cchøng      tõ nhËp khÈu,®∙  kÕt      ký  th× ®Òu  ph¶ixö        ph¹tviph¹m  hµnh  chÝnh  theo quy    ®Þnh  chung. 2. Trong    vßng  ngµy  tõ ngµy  45  kÓ    hoµn  thµnh        thñ tôc H¶i quan  gi¶i vµ    phãng hµng,doanh    nghiÖp  yªu cÇu  cã    ph¶ilµm      v¨n b¶n    gi¶itr×nh vÒ  kh¸c   sù    biÖt ®Ó     ixuÊt  göi c¬    xin t¸  vµ    quan  H¶i quan   n¬i lµm thñ  tôc nhËp  khÈu  (doanh nghiÖp  lµm      thñ tôc nhËp khÈu  i   t¹ H¶i quan  ®Þa  ph¬ng  nµo  ph¶i th×    lµm        thñ tôct¸ xuÊtt¹ c¬  i     quan    i H¶iquan ®Þa  ph¬ng ®ã). Sau    khi nhËn  îc v¨n  ®   b¶n    gi¶itr×nh cña doanh  nghiÖp, c¬    quan   H¶i quan  ngay    ®Õn   cö  c¸n bé  niªm phong  hµng      i sè  ho¸ xint¸ xuÊt,®ång        thêilËp biªnb¶n    chøng nhËn  viÖc  niªm phong  hµng      sè  ho¸ nãitrªn. 3. Khi doanh      nghiÖp  îc c¬  ®   quan  chøc n¨ng cho phÐp lµm thñ      tôc t¸i xuÊt th×  quan      c¬  H¶i quan ph¶i®èi    chiÕu  thÓ  sè îng,chñng  i ký  cô  vÒ  l   lo¹   , m∙ hiÖu,model..cña        . l«hµng    t¸ xuÊt ban  i   ®Çu   ghirâ hµng  i vµ      t¸ xuÊt theo        tê khainhËp    khÈu sè..  . ngµy.. th¸ng..n¨m...   .   . 4. Sau    quyÕt    khicã  ®Þnh cña  Tµi chÝnh  hoµn  Bé    vÒ  thuÕ nhËp khÈu  hay  kh«ng    thu thuÕ nhËp khÈu (nÕu  i t¸ xuÊt trong thêih¹n        nép  thuÕ) th× c¬      quan    H¶iquan    vµo  c¨n cø  quyÕt ®Þnh  ®Ó     ®ã  thanh  kho¶n    têkhai. II     I VÒ viÖc  lý thuÕ   . xö    nhËp  khÈu  ®èi    víim¸y  mãc  thiÕt bÞ,    dông  cô cña  ®¬n     c¸c  vÞ, nhµ  thÇu tróng thÇu  a  ® vµo  ViÖt Nam  phôc  viÖc  vô  thic«ng    x©y  dùng  l¾p  Æt   ® c«ng tr×nh hay cña doanh  nghiÖp  ViÖt  Nam   thuª m în tõ        níc ngoµi phôc  cho    vô  s¶n  xuÊt  îc Bé  ®   Th¬ng    m¹i cho phÐp   nhËp  khÈu    díih×nh  thøc t¹m nhËp,    t¸ixuÊt.
  3. 3 1. TÝnh    thuÕ nhËp khÈu      ®èi víim¸y mãc, thiÕtbÞ    nhËp  khÈu  theo  i lo¹  h×nh nµy theo quy  ®Þnh  hiÖn  hµnh.Sè    thuÕ  nhËp  khÈu    îcnép  thu ®   vµo    tµi kho¶n thuÕ  thu. t¹m  2. X¸c ®Þnh  t×nh tr¹ng thùc  cña    tÕ  m¸y mãc, thiÕt bÞ    "t¹m nhËp,  i t¸  xuÊt"®Ó     lµm    hoµn  c¨n cø  thuÕ. ­ ViÖc      x¸c ®Þnh  m¸y mãc,  thiÕtbÞ...lµ míi hay  qua  dông: ph¶i         ®∙  sö      qua  kÕt  qu¶ kiÓm    ho¸,chøng    th gi¸m ®Þnh... c¸cv¨n b¶n    vµ      cÇn thiÕtnh      hîp ®ång  nhËp khÈu,thuªm în,v¨n b¶n          cho phÐp  cña  Th¬ng      . Bé  m¹i,v.v.. Sau    kÕt  khicã  qu¶ ph¶ighirâ trªntê khait¹m              nhËp    lµ hµng    míihay ®∙  qua  dông    sö  ®Ó lµm  së  c¬  cho  viÖc  hoµn  thuÕ sau nµy. 3. X¸c    ®Þnh   thêigian sö    dông  l t¹ ViÖt Nam   vµ u  i     cña  m¸y  mãc, thiÕtbÞ      ®Ó   lµm    hoµn  c¨n cø  thuÕ. ­ Thêi gian    îc x¸c ®Þnh  sau: b¾t      trªn®     nh    ®Çu     tõ ngµy doanh nghiÖp  hay nhµ  thÇu hoµn  thµnh  tôc H¶i quan  thñ      ®èi      víil« m¸y mãc  thiÕtbÞ    "t¹m  nhËp"  cho ®Õn   ngµy  doanh nghiÖp  hay nhµ  thÇu  hoµn  thµnh thñ tôc    "t¸i xuÊt"cho      l«hµng  ®ã: ph¶ighirâ trªntêkhait¸ xuÊt.               i 4. C¨n  vµo    l t¹ ViÖt Nam   Bé    cø  thêih¹n u  i    do  Th¬ng    m¹icho  phÐp  i   t¹ v¨n   b¶n    "t¹m nhËp,t¸ xuÊt"c¬      i   quan    H¶i quan  tr¸chnhiÖm      cã    më sæ theo dâicho      tõng   îng nép  ®èi t   thuÕ  thùc hiÖn  vµ    chøc  n¨ng qu¶n    lýtheo  quy ®Þnh. NÕu   ph¸thiÖn      qu¸ h¹n    mµ doanh  nghiÖp,nhµ    thÇu kh«ng  i t¸ xuÊt th×    ngoµiviÖc    kh«ng  îc xÐt  ®   hoµn thuÕ cßn  xö  bÞ  ph¹ttheo    LuËt thuÕ  xuÊt khÈu, thuÕ    nhËp  khÈu  ph¹tviph¹m  vµ      hµnh  chÝnh    trªnlÜnh  vùc  ¬ng  th m¹i. 5. Trêng    hîp  Th¬ng    Bé  m¹i cho  phÐp  doanh  nghiÖp  hay  nhµ thÇu  ®∙  "t¹m nhËp"  m¸y mãc, thiÕt bÞ...® îc chuyÓn  c«ng        tõ  tr×nh nµy  sang c«ng  tr×nh kh¸c,chuyÓn        tõnhµ thÇu  nµy sang nhµ  thÇu kh¸chay      tõdoanh  nghiÖp  ViÖt nam     thuª nµy    sang doanh  nghiÖp ViÖt Nam     kh¸c.. th×    . trong vßng  05  ngµy  ®¬n  ®ang  vÞ  ®øng        tªntrªntê khait¹m    nhËp  ban ®Çu  ph¶ilµm      v¨n b¶n  khaib¸o    quan      víic¬  H¶i quan      ®Ó bæ sung  vµo    tê khai ban    ®Çu   nh»m     x¸c ®Þnh  chÝnh      x¸cthêigian l t¹ ViÖtNam   doanh   u   i   vµ  nghiÖp  cÇn  qu¶n lý. IV.VÒ     qu¶n   lý thuÕ  xuÊt  nhËp  khÈu  ®èi    víihµng    lµ m¸y  mãc  thiÕt  bÞ  (kh«ng  bao gåm   «t«  xe  c¸c lo¹i)ph¶i    t¹m xuÊt  níc ngoµi    ra    ®Ó söa  ch÷a  kh«i phôc    hay  b¶o  hµnh  sau      îc t¸inhËp       ®ã l¹i®     trë l¹iViÖt Nam:    ­ Khi  doanh  nghiÖp    t¸ixuÊt  m¸y  mãc   thiÕt bÞ...ph¶i      xuÊt tr×nh  ®Çy     ®ñ c¸c v¨n  b¶n  quy ®Þnh     t¹iTh«ng    84/1997/TT/BTC  khi  t vµ  kiÓm  ho¸ c¬  quan  H¶i quan ph¶i ghi  c¸c  Æc     râ  ® ®iÓm   cña m¸y mãc, thiÕt bÞ:  sè    nh  serim¸y, ký  hÖu,      m∙  c«ng  xuÊt,n¨m    s¶n xuÊt.. vµo      . tê khait¸i     xuÊt. ­ Khi lµm      i     thñ tôc t¸ xuÊt,c¬    quan    H¶i quan ph¶i®èi chiÕu  thÓ      cô  thùc  tÕ hµng  víitê khait¹m  so        xuÊt ®Ó    ®¶m  b¶o  hµng  i t¸ nhËp  ®óng    lµm¸y mãc  thiÕtbÞ  xuÊt ®i  quan      ®∙    (c¬  H¶i quan    n¬ilµm      thñ tôc t¹m xuÊt còng    ph¶ilµ     c¬ quan    H¶i quan    n¬ilµm    t¸ nhËp) thñ ôc    i V.    VÒ viÖc  lý thuÕ   xö    nhËp  khÈu  ®èi    víihµng kh«ng phï hîp    vÒ chÊt îng,phÈm   l   chÊt,quy    c¸ch  víihîp  so    ®ång  th¬ng    ký  m¹i ®∙  kÕt:
  4. 4 1. NÕu   hµng nhËp khÈu kh«ng ®óng  hîp ®ång  ký  ®∙  kÕt  doanh  vµ  nghiÖp    ixuÊt  xin t¸  th×  lý vÒ   xö    thuÕ  xuÊt nhËp  khÈu nh ®∙ quy ®Þnh   i t¹  PhÇn      IItrªn®©y. 2. Trêng      hîp hµng nhËp khÈu kh«ng ®óng    hîp ®ång    mµ doanh nghiÖp  xintiªuthô néi®Þa:         ­ NÕu     ph¸thiÖn    hµng      göi sai hîp ®ång th× doanh nghiÖp  ph¶i cã      v¨n b¶n  c¸o víiH¶i quan    quan  b¸o        ®Ó c¬  xem     cho  xÐt cã  nhËp  khÈu hay kh«ng.   Trêng    hîp doanh nghiÖp  kh«ng khaib¸o        mµ H¶i quan    ph¸thiÖn  biªnb¶n  lËp    vµ  lýtheo quy  xö      ®Þnh  hiÖn hµnh. ­ Trêng        hîp ph¸thiÖn  hµng    ho¸ nhËp khÊu  ¶nh  cã  hëng    lín®Õn  quyÒn  lî ngêi tiªudïng      i     vÒ m«i  êng, m«i  tr   sinh,søc    khoÎ con    ngêi...     . th×  . yªu cÇu  doanh  nghiÖp  ph¶i xin phÐp  Th¬ng    chØ       Bé  m¹i vµ  sau    ý  khicã  kiÕn  b»ng  v¨n b¶n    cña  Th¬ng    Bé  m¹i cho phÐp  nhËp hay buéc  i t¸ xuÊt th×  quan        c¬  H¶i quan    míilµm  tiÕp thñ tôcxö        lý. Trong    khichê  kiÕn  ý  cña  Th¬ng    Bé  m¹i th× hµng ho¸ ph¶iniªm    phong  vµ  chÞu  qu¶n    sù  lýcña    H¶i quan,chñ    hµng kh«ng    tiªuthô. tùý    ­ NÕu   îc phÐp          ®   tiªuthô néi®Þa   doanh  vµ  nghiÖp  v¨n b¶n    cã    xin tÝnh  l¹ thuÕ, ®ång      i   thêiph¶ixuÊt tr×nh x¸c nhËn            göi hµng    ®ång  saihîp  cña  chñ  hµng    níc ngoµi,chøng      th gi¸m ®Þnh,  b¶n  v¨n  gi¶m    gi¸b¸n  x¸c nhËn  (cã    cña  ng©n  hµng    n¬i doanh  nghiÖp  ViÖt nam     tôc thanh    më thñ    to¸n).C¨n  vµo    cø  quy  ®Þnh  trªn,  Côc  ëng  tr Côc    H¶i quan lµm      thñ tôc xem       xÐt gi¶iquyÕt theo  quy ®Þnh. VI.VÒ     viÖc  lý truy  xö    thu  thuÕ xuÊt  nhËp  khÈu,  thuÕ   tiªuthô  Æc   ® biÖt bÞ    ph¸thiÖn    tÝnh cha  ®óng   trong  qu¸ tr×nh  kiÓm  tra: 1. Trêng    hîp qua kiÓm     tra ph¸thiÖn    viÖc tÝnh thuÕ xuÊt nhËp    khÈu,  thuÕ    tiªuthô  Æc   ® biÖt cha    ®óng  c¬  do  quan  H¶i quan  c¬  vµ  quan  kh¸c  (ngoµic¬    quan  thuÕ  thanh      vµ  tratµichÝnh) ph¸thiÖn:     ­ C¨n  vµo  cø  v¨n b¶n kÕt luËn kiÓm     tra,thanh      tra vÒ viÖc ph¸thiÖn    tÝnh cha  ®óng  thuÕ  vÒ  xuÊt nhËp    khÈu, thuÕ      Æc     tiªuthô ® biÖtth×    Côc  ­ tr ëng Côc    H¶iquan    n¬ilµm      thñ tôcxuÊtnhËp    khÈu    ra quyÕt ®Þnh      truythu. ­ Trêng  hîp ph¸thiÖn    viÖc tÝnh thuÕ  cha ®óng  doanh  do  nghiÖp cã  hµnh    vi trèn lËu    thuÕ  th× ngoµi viÖc    truy thu    thuÕ th× cßn ph¶i ph¹ttheo       LuËt thuÕ    xuÊtkhÈu,thuÕ      nhËp khÈu hoÆc   LuËt thuÕ      Æc     tiªuthô ® biÖt. 2. Trêng    c¸cCôc    hîp do    thuÕ tØnh,thµnh    phè hay  quan  c¬  thanh      tratµi chÝnh  tØnh,thµnh    phè    ph¸thiÖn doanh nghiÖp  hµnh      thuÕ  cã  vitrèn lËu  vµ  quyÕt ®Þnh      truythu thuÕ  ph¹tth×  quan    vµ    c¬  H¶i quan  tr¸chnhiÖm   cã    phèi   hîp,®«n    ®èc    thu nép  xö    vµ  lýcìng chÕ    theo quy    ®Þnh  hiÖn hµnh. VII.Riªng      vÒ viÖc  lý thuÕ   xö    nhËp  khÈu,  thuÕ     tiªu thô  Æc   ® biÖt  ®èi    víicöa hµng  miÔn   thuÕ, Tæng  côc  H¶i  quan  ®ang  trao ®æi  thªm    víi Bé    Tµi chÝnh  sÏcã  b¶n  vµ    v¨n  híng  dÉn    chi tiÕt, thÓ   cô  sau. Trªn ®©y       lµ híng dÉn    cña Tæng  côc    H¶i quan    iÓn khaithùc hiÖn  ®Ó tr       Th«ng   t 84/1997/TT/BTC. Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu  víng  ¾c         cã  m g×,
  5. 5 yªu cÇu Côc H¶i quan    c¸c tØnh, thµnh    phè b¸o c¸o gÊp    vÒ Tæng  côc    H¶i quan (Côc  KiÓm       trathu thuÕ  XNK     lýkÞp  ®Ó xö    thêi).
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2