intTypePromotion=1

Công văn 4149/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
34
lượt xem
3
download

Công văn 4149/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4149/TCT/NV7 của Tổng cục Thuê về việc giải đáp chính sách thuế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4149/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña T æ n g  côc T h u Õ   è  4149 T C T/ Nv7 n g µ y   S 16 th¸ng 10 n¨ m  2001 v Ò   viÖc  Gi¶i ®¸p  h Ý n h  s¸ch thu Õ c KÝnh    göi:Côc  thuÕ  Thµnh  phè  Néi Hµ  Tr¶    lêiC«ng  v¨n  9268  sè  CT/NL  ngµy 6/8/2001 cña Côc  thuÕ  Thµnh  phè      viÖc    Hµ Néi vÒ  x¸c ®Þnh  thuÕ  sè  ph¶inép    tÝnh theo møc  thuÕ doanh  thu ®Ó     lµm    xö    c¨n cø  lýgi¶m  thuÕ          gi¸trÞgiat¨ng(GTGT)  ph¶inép    cña C«ng   tychÕ    biÕn    v¸n nh©n    t¹o,Tæng côc  thuÕ  ý  cã  kiÕn  sau: nh  §iÓm   ­ Môc      2    II­ Th«ng   107/1998/TT­ t sè  BTC  ngµy  24/7/1998 cña  Bé  Tµi chÝnh  quy    ®∙  ®Þnh:   , b¸n  vËt t  thµnh phÈm  lu©n  chuyÓn    (kh«ng  néi bé  ph¸tsinh doanh        thu)cña  së    c¬  ®Ó tiÕp      tôc qu¸ tr×nh s¶n    xuÊt ra    s¶n  phÈm   vµ hµng  ho¸ xuÊt lu©n  chuyÓn  gi÷a    c¸c kho    c¬  kh«ng  néi bé  së  ph¶i nép    thuÕ  doanh thu. C¨n  quy  cø  ®Þnh    trªn®©y: ­ Trêng        hîp c¸c ®¬n  trùcthuéc h¹ch    vÞ      to¸nphô  thuéc,kh«ng      x¸c ®Þnh  thu nhËp, kh«ng      ph¶ilµ®èi t        îng nép  thuÕ    thu nhËp  doanh nghiÖp     ­ th× ®èi t îng ® îcxÐt gi¶m        thuÕ  GTGT   ph¶inép      lµC«ng    tychÕ  biÕn    v¸n nh©n      t¹o;khi x¸c ®Þnh  thuÕ    sè  ph¶i nép    tÝnh theo møc  thuÕ  doanh thu    ®Ó lµm  c¨n  cø  xÐt gi¶m  thuÕ          gi¸trÞ gia t¨ng (GTGT)  ph¶inép    cho C«ng    kh«ng  ty th×  tÝnh  thuÕ  doanh         ,hµng    thu ®èi víi t  vËt ho¸ lu©n  chuyÓn   néibé. ­ Trêng        hîp c¸c ®¬n  trùcthuéc h¹ch    vÞ      to¸nriªngkÕt    qu¶ s¶n xuÊt kinh     doanh,x¸c ®Þnh  îcthu nhËp, lµ®èi t       ®          îng nép  thuÕ    thu nhËp doanh  nghiÖp  th× ®èi  îng  îc xÐt  t ®   gi¶m thuÕ GTGT    lµ C«ng    ty hoÆc   c¸c ®¬n   trùc vÞ    thuéc;doanh  b¸n    sè  hµng       ho¸,vËt t gi÷a C«ng    ®¬n  trùcthuéc  ty vµ  vÞ    vÉn  ph¶i tÝnh    thuÕ doanh  thu      ®Ó x¸c ®Þnh   thuÕ  sè  ph¶i nép    tÝnh theo møc  thuÕ  doanh    thu lµm    xÐt gi¶m  c¨n cø    thuÕ  GTGT   ph¶inép    cho C«ng    tyhoÆc   ®¬n  trùcthuéc. vÞ    Tæng  côc ThuÕ  th«ng b¸o    ®Ó Côc thuÕ Thµnh phè      Hµ Néi biÕt vµ    h­ íng dÉn    ®¬n  thùc hiÖn. vÞ     
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2