intTypePromotion=1

Công văn 4345/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
102
lượt xem
4
download

Công văn 4345/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4345/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn xác định giá tính thuế muối nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4345/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Tæng côc H¶i quan sè 4345/TCHQ-KTTT ngµy 19 th¸ng 9 n¨m 2000 vÒ viÖc h íng dÉn x¸c ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ muèi nhËp khÈu KÝnh göi: Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè Võa qua, Tæng côc H¶i quan nhËn ®îc mét sè b¸o c¸o cña Côc H¶i quan tØnh, thµnh phè vµ C«ng v¨n cña doanh nghiÖp khiÕu n¹i vÒ viÖc x¸c ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ mÆt hµng muèi nhËp khÈu quy ®Þnh t¹i b¶ng gi¸ tèi thiÓu ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 481/1999/Q§-TCHQ ngµy 29/12/1999 cña Tæng côc H¶i quan. VÒ viÖc nµy, Tæng côc H¶i quan híng dÉn thªm nh sau: MÆt hµng: "Muèi (NaCl)" quy ®Þnh t¹i b¶ng gi¸ ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh 481 nªu trªn lµ lo¹i muèi tinh khiÕt (Clorua Natri nguyªn chÊt) cã m· sè thuÕ lµ 25010020. C¸c lo¹i muèi nhËp khÈu kh¸c th× cha quy ®Þnh gi¸ tèi thiÓu t¹i QuyÕt ®Þnh trªn. Tæng côc H¶i quan th«ng b¸o ®Ó Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè biÕt vµ thùc hiÖn thèng nhÊt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2