intTypePromotion=1

Công văn 4386/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
46
lượt xem
2
download

Công văn 4386/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4386/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giá tính thuế khung gầm có gắn động cơ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4386/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Tæng côc H¶i quan sè 4386/TCHQ-KTTT ngµy 21 th¸ng 9 n¨m 2000 vÒ viÖc gi¸ tÝnh thuÕ khung gÇm cã g¾n ®éng c¬ KÝnh göi: Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè Võa qua, Tæng côc H¶i quan nhËn ®îc b¸o c¸o cña mét sè Côc H¶i quan ®Þa ph¬ng ph¶n ¸nh víng m¾c vÒ viÖc xö lý gi¸ tÝnh thuÕ khung gÇm cã g¾n ®éng c¬ «t« nhËp khÈu theo quy ®Þnh t¹i C«ng v¨n sè 4078/TCHQ- KTTT ngµy 9/11/1998. Sau khi trao ®æi vµ cã ý kiÕn cña Bé Tµi chÝnh t¹i C«ng v¨n sè 3917/TCT-NV3 ngµy 7/9/2000 vÒ viÖc xö lý gi¸ tÝnh thuÕ khung gÇm cã g¾n ®éng c¬ «t« nhËp khÈu, Tæng côc H¶i quan híng dÉn mét sè ®iÓm nh sau: Yªu cÇu Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè c¨n cø hå s¬ gèc hµng nhËp khÈu, kÕt qu¶ kiÓm ho¸, nÕu x¸c ®Þnh hµng thùc nhËp lµ khung gÇm cã g¾n ®éng c¬ «t« nhËp khÈu th× ¸p dông gi¸ tÝnh thuÕ nh sau: 1. Trêng hîp ®· quy ®Þnh gi¸ tèi thiÓu xe nguyªn chiÕc cïng lo¹i víi khung gÇm cã g¾n ®éng c¬ nhËp khÈu t¹i b¶ng gi¸ tèi thiÓu do Bé Tµi chÝnh ban hµnh hoÆc do Côc H¶i quan ®Þa ph¬ng x©y dùng bæ sung gi¸ xe nguyªn chiÕc cïng lo¹i t¹i thêi ®iÓm nhËp khÈu th× ¸p dông gi¸ tÝnh thuÕ b»ng 60% gi¸ xe nguyªn chiÕc cïng lo¹i theo híng dÉn t¹i C«ng v¨n sè 4078/TCHQ-KTTT ngµy 9/11/1998 cña Tæng côc H¶i quan. 2. Trêng hîp cha ®îc quy ®Þnh gi¸ tèi thiÓu xe nguyªn chiÕc cïng lo¹i th× ¸p dông gi¸ nh sau: - NÕu hå s¬ nhËp khÈu cã ®ñ ®iÒu kiÖn ¸p gi¸ tÝnh thuÕ theo gi¸ ghi trªn hîp ®ång phï hîp víi c¸c v¨n b¶n híng dÉn t¹i thêi ®iÓm hµng nhËp khÈu (khung gÇm kh«ng thuéc danh môc mÆt hµng qu¶n lý gi¸) th× ¸p gi¸ tÝnh thuÕ theo gi¸ ghi trªn hîp ®ång ngo¹i th¬ng (gi¸ CIF). - NÕu hå s¬ nhËp khÈu kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ¸p gi¸ theo gi¸ ghi trªn hîp ®ång th× ¸p gi¸ tÝnh thuÕ theo quyÕt ®Þnh gi¸ do Côc H¶i quan ®Þa ph¬ng x©y dùng t¹i thêi ®iÓm nhËp khÈu ®èi víi mÆt hµng khung gÇm cã g¾n ®éng c¬ ®· ®îc Bé Tµi chÝnh chÊp nhËn. Tæng côc H¶i quan th«ng b¸o ®Ó Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè biÕt vµ thùc hiÖn thèng nhÊt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2