intTypePromotion=1

Công văn 4389/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Minh Tuyet | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
83
lượt xem
1
download

Công văn 4389/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4389/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xác định giá ôtô nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4389/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC HẢI QUAN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------ ----------------------- Số: 4389/TCHQ-KTTT Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2009 V/v: xác định giá ôtô nhập khẩu. Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh. Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2179/HQHCM-TGTT ngày 23/7/2009 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh báo cáo việc hướng dẫn việc xác định trị giá tính thuế tại công văn số 4316/TCHQ-KTTT ngày 20/7/2009 của Tổng cục Hải quan chưa rõ ràng. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Căn cứ Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính; Quyết định số 1102/QĐ-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính quy định về việc xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu giá; Quyết định 1636/QĐ-TCHQ ngày 04/8/2008 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy trình kiểm tra, xác định trị giá tính thuế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Công văn số 4046/TCHQ-KTTT ngày 21/8/2008; công văn số 3128/TCHQ-KTTT ngày 01/6/2009 của Tổng cục Hải quan. Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra hồ sơ gốc, căn cứ thực tế hàng hóa nhập khẩu để kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá tính thuế theo thẩm quyền, đúng quy định tại các văn bản trên. - Trường hợp không có căn cứ, cơ sở bác bỏ trị giá khai báo của Doanh nghiệp thì chấp nhận trị giá khai báo của Doanh nghiệp. - Việc xét giảm giá thực hiện sau khi Doanh nghiệp có đề nghị và nộp hồ sơ chứng minh đã hoàn thành việc nhập khẩu, thanh toán cho toàn bộ lô hàng. Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm kiểm tra các chứng từ, hồ sơ, tài liệu liên quan do Doanh nghiệp nộp để xét khoản giảm giá theo đúng quy định của Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính. Công văn này thay thế nội dung đã hướng dẫn tại công văn số 4316/TCHQ-KTTT ngày 20/7/2009 của Tổng cục Hải quan. Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện. Nơi nhận: KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG - Như trên; PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG - Lưu VT, KTTT (3b). Nguyễn Văn Cẩn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản