intTypePromotion=1

Công văn 4409/TCT/CS của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
33
lượt xem
2
download

Công văn 4409/TCT/CS của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4409/TCT/CS của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4409/TCT/CS của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  cña  æ n g  c ôc thu Õ  S è   T 4409/TC T­C S   n g µ y 01 th¸ng 10 n¨ m  2001 v Ò  viÖc     thu Õ   u ®∙i ® èi   d ù  ¸n  Ç u  t víi ® KÝnh    göi:Côc  thuÕ  thµnh  phè  Néi Hµ  Tr¶    lêiC«ng  sè  v¨n  11812 CT/NV  ngµy 19/9/2001 cña Côc thuÕ thµnh  phè  Néi háivÒ   ®∙ithuÕ      ¸n ®Çu  ,Tæng  Hµ      u    ®èi víidù    t  côc thuÕ  ý  cã  kiÕn  nh  sau: Kho¶n  §iÒu  NghÞ   2,  46  ®Þnh   51/1999/N§­   sè  CP ngµy  8/7/1999  cña  ChÝnh  phñ quy ®Þnh:  "C¸c dù  ®Çu      ¸n  t ®ang  hëng  ®∙itheo  u    LuËt khuyÕn    khÝch ®Çu  t trong níc tríc ngµy 22/6/1994 hoÆc  theo NghÞ  ®Þnh  sè  07/1998/N§­   CP ngµy  15/1/1998  cña  ChÝnh  phñ quy ®Þnh    chithiÕtthihµnh      LuËt khuyÕn  khÝch ®Çu    t trong    níc vÉn  tiÕp    îc hëng  u    tôc ®   c¸c  ®∙i®Çu    t cho ®Õn  hÕt    thêigian cßn  i l¹ theo    GiÊy  chøng  nhËn  ®∙i®Çu    cÊp. ¦u u    t ®∙      ®∙ivÒ    thuÕ        lîtøc ghitrong GiÊy  i   chøng  nhËn  ®∙i®Çu    îcchuyÓn  u    t®   thµnh  ­ u    thuÕ    ®∙ivÒ  thu nhËp doanh  nghiÖp  tõngµy  kÓ    1/1/1999.. " . C¨n  quy  cø  ®Þnh  trªn, êng      tr hîp C«ng    tys¶n xuÊt kinh doanh      hµng  xuÊt  nhËp  khÈu  Gia L©m  ®∙ ® îc cÊp  GiÊy chøng nhËn    ®∙i u  ®Çu  t  ngµy  24/6/1998 (theo quy      ®Þnh  i t¹ NghÞ    ®Þnh  07/1998/N§­   sè  CP ngµy  15/1/1998  cña ChÝnh  phñ) th×    C«ng    ty tiÕp    îc hëng    tôc ®   c¸c møc   ®∙ivÒ   u    thuÕ  cho  ®Õn  hÕt    thêigian  cßn  i l¹ theo    GiÊy  chøng  nhËn  ®∙i®Çu    cÊp  c¸c u    t ®∙  vµ    møc  ®∙ivÒ  u    thuÕ        lîtøc ghitrong GiÊy  i   chøng  nhËn  ®∙i®Çu    îcchuyÓn  u    t®   thµnh  møc  ®∙ivÒ  u    thuÕ    thu nhËp  doanh  nghiÖp  tõngµy  kÓ    1/1/1999.Trêng    hîp møc   ®∙i®Çu        u    tghitrong GiÊy    chøng  nhËn  ®∙i®Çu    u    tkh«ng        phïhîp víi thùc tÕ    ®Çu    tcña C«ng    c¸cmøc  ®∙ivÒ  tyvµ    u    thuÕ    thu nhËp  îchëng  ®   theo  quy ®Þnh  it¹ NghÞ  ®Þnh  07/1998/N§­   sè  CP ngµy  15/1/1998  nªu trªn,th×    c¬  quan  thuÕ  t¹m    dông    thêi¸p  c¸c møc   ®∙ivÒ   u    thuÕ  thu nhËp  doanh  nghiÖp  theo ®óng  thùc tÕ    ®Çu    tcña  C«ng   ty,®ång      thêi®Ò nghÞ  quan  c¬  cÊp  GiÊy  chøng  nhËn  ®∙i®Çu    u    t ®iÒu  chØnh    l¹ møc   ®∙i®Çu    i u    t theo ®óng  thùc tÕ    ®Çu    cña  t C«ng    quy  ty vµ  ®Þnh   iNghÞ   t¹  ®Þnh   07/1998/N§­   sè  CP ngµy  15/1/1998. Tæng  côc  thuÕ  th«ng    b¸o Côc  thuÕ  biÕtvµ    thùc hiÖn.    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2