intTypePromotion=1

Công văn 4487/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
39
lượt xem
1
download

Công văn 4487/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4487/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng men màu thuỷ tinh theo biểu thuế nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4487/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  cña  æ n g  c ôc H ¶i q u a n  S è  4487/TC H Q­K T T T   T n g µ y 10  th¸ng 10 n¨ m  2001 v Ò  viÖc  h © n  lo¹i Æ t  h µ n g   p  m m e n   µ u  thuû tinh theo Bi Ó u  thu Õ  n h Ë p  kh È u m KÝnh     göi: Côc    ­ H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh    phè Bé  Tµi chÝnh  C«ng  cã  v¨n  9270  sè  TC/TCT  ngµy 1/6/2001    vÒ viÖc  ph©n  i Æt   lo¹ m hµng men  mµu  thuû tinh.Côc    KiÓm     thuÕ  trathu  xuÊt nhËp    khÈu  (Tæng  côc H¶i quan) híng dÉn    c¸c ®¬n   thùc  vÞ  hiÖn thèng nhÊt nh  sau: C¨n  BiÓu  cø  thuÕ  nhËp khÈu   ®∙i ban  u    hµnh theo QuyÕt ®Þnh  sè  1803/1998/Q§­BTC  ngµy 11/12/1998 cña  tr   Bé  ëng  TµichÝnh,nguyªn t¾c  Bé        ph©n   ihµng  lo¹  ho¸ theo BiÓu thuÕ  nhËp khÈu híng dÉn t¹ Th«ng   sè  i t 37/1999/TT­BTC   ngµy 7/4/1999 cña  TµichÝnh.   Bé    M Æt  hµng men  mµu  thuû tinh (glass enamel),  cã thµnh phÇn  gåm   Ceramic fi 60 80%,  tan dioxi   15%,      ­ t ti ium  tde5­ pineoi   lpolyme/resin  3%,  îc ,  2­ ®   sö dông trong ®iÒu    kiÖn  nhiÖt®é      tõ 500  ®Õn   600  C,  ®é  thuéc nhãm     3207,   m∙  3207.20.00,thuÕ  sè    suÊtthuÕ    nhËp  khÈu      lµ0% (kh«ng  phÇn  tr¨m). Côc  KiÓm       trathu thuÕ xuÊt nhËp    khÈu  (Tæng côc    H¶i quan) th«ng    b¸o  ®Ó   Côc    H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh    phè  biÕtvµ    thèng  nhÊt thùc hiÖn.      
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2