intTypePromotion=1

Công văn 457/KHXX của Toà án nhân dân tối cao

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
199
lượt xem
8
download

Công văn 457/KHXX của Toà án nhân dân tối cao

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 457/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc áp dụng một số quy định của Luật phá sản doanh nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 457/KHXX của Toà án nhân dân tối cao

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA C « N G  V ¨ N C ñ A  T ß A  ¸N N H © N  D © N   èI C A O  S è  457/K H X X   G µ Y  21­7­1994 T N  V Ò  VI Ö C  ¸P D ô N G  M é T  S è  Q U Y  ® Þ N H   ñ A  L U Ë T   H¸ S ¶ N C P  D O A N H  N G HI Ö P LuËt  ph¸ s¶n doanh  nghiÖp  îc Quèc  éi níc Céng  µ     éi chñ  ®  h    ho x∙ h   nghÜa  Öt Nam   Vi   th«ng qua  µy  12­ ng 30­ 1993  µ  ã  Öu  ùckÓ   õ ngµy  7­ v c hi l   t   1­ 1994. § Ó     µnh  ng  µ  èng  Êt      nh  ña  Ët  µy, Toµ       thih ®ó v th nh c¸c qui ®Þ c Lu n   ¸n nh©n  ©n  èi d t cao u      µ    ©n  ©n  l ý c¸cTo ¸n nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ¬ng  ét  è  iÓ m     m s® nh sau: I­V Ò   i îng  dông  ña  Ëtph¸     ®è t ¸p  c lu   s¶n  doanh  nghiÖp 1. Theo    quy  nh  ¹ ®o¹n  §iÒu  cña  Ët ph¸ s¶n  ®Þ ti  1  1  Lu     doanh  nghiÖp  × th   LuËt nµy  dông  i  íic¸c doanh    ¸p  ®è v     nghiÖp  éc  äi  ×nh  thu m h thøc  ë  ÷u  îc sh ®  thµnh  Ëp  µ  ¹t®éng  l v ho   theo ph¸p  ËtViÖt Nam     ©m  µo  ×nh  ¹ngph¸ lu     khil vt tr     s¶n. Tuy  nhiªn®o¹n  cña  Òu  nµy    2  §i 1  giao cho  Ýnh  ñ    Ch ph quy  nh  ô  Ó  ®Þ c th viÖc    µnh  Ët  µy  i  íic¸c  thih Lu n ®è v   doanh  nghiÖp  ùc tiÕp  ôc  ô  èc  tr   ph v qu phßng,an    ninh vµ  Þch  ô   d v c«ng  éng  c quan  äng;do  ,    ã  n    Çu   tr   ®ã khic ®¬ yªu c ph¶i gi¶i quyÕt viÖc tuyªn bè  ph¸ s¶n doanh nghiÖp ®èi víi ét doanh   m nghiÖp  ô  Ó  µo  ,  µ  ph¶ixem   Ðt  c th n ®ã To ¸n    x doanh  nghiÖp    ã  éc  ¹  ®ã c thu lo i doanh nghiÖp  ùctiÕp phôc  ô  èc  tr     v qu phßng, an    ninh vµ  Þch  ô   d v c«ng  éng  c quan  äng theo  tr   quy  nh  ña  Ýnh  ñ  ®Þ c Ch ph hay  kh«ng?  Õ u   éc lo¹  N thu   i doanh  nghiÖp    ×      Õt  cÇu  ®ã th khigi¶iquy yªu  tuyªn bè      ph¸ s¶n  doanh nghiÖp,ngoµi     viÖc ph¶ithihµnh  ng       ®ó c¸c quy  nh  ña  Ët ph¸ s¶n  ®Þ c Lu     doanh  nghiÖp,Toµ    ¸n cÇn    ph¶ithùc hiÖn  ng        ®ó c¸cquy  nh  ô  Ó  ña  Ýnh  ñ  Ò   Öc    ®Þ c th c Ch ph v vi thi hµnh  Ët ph¸ s¶n  Lu     doanh  nghiÖp  i víi   ®è     doanh  c¸c nghiÖp  ùctiÕp phôc  ô  tr     v quèc phßng,an    ninh vµ  Þch  ô   d v c«ng  éng  c quan  äng. tr 2.    Khi xem   Ðt  n   x ®¬ yªu  Çu    Õt  Öc  c gi¶iquy vi tuyªn bè    ph¸ s¶n doanh  nghiÖp, c¸c Toµ   cÇn     ¸n  ph¶i n ¾ m   ¾c    ch quy  nh   Ò   ®Þ v doanh  nghiÖp  ©m   l vµo  ×nh  ¹ngph¸ s¶n  t tr     quy  nh  ¹  Òu  cña  Ët ph¸ s¶n  ®Þ ti §i 2  Lu     doanh nghiÖp.  Cô   Ó, doanh  th   nghiÖp  ©m  µo  ×nh  ¹ngph¸ s¶n  µ doanh  l vt tr     l  nghiÖp  ã  y   c ®Ç ®ñ     iÒu  Ön  c¸c® ki sau  y: ®© a) G Æp   ã    kh kh¨n hoÆc   Þ    b thua lçtrongho¹t®éng        kinhdoanh;   b) Sau    ∙  dông    Ön  khi ® ¸p  c¸c bi ph¸p  µichÝnh  Çn  Õtm µ   Én  Êt  t  c thi   v m kh¶  n¨ng  thanh    î®Õ n   ¹n. to¸nn   h II­V Ò   ÷ng  êicã     nh ng   quy Òn   ép  n  n ®¬ yªu  Çu c gi¶iquy Õt  Öc    vi tuyªn bè    ph¸  s¶n  doanh  nghiÖp Theo quy  nh   ¹  ®Þ t ic¸c  iÒu  8,  LuËt  ® 7,  9  ph¸ s¶n doanh nghiÖp  ×  th nh÷ng  êi sau  y   ã  Òn  ép  n  n   µ  n¬i ® Æt   ôsë  Ýnh  ng   ®© c quy n ®¬ ®Õ To ¸n    tr   ch cña  doanh nghiÖp    Çu    Õt viÖc  yªu c gi¶i quy   tuyªnbè      ph¸ s¶n doanh  nghiÖp:
  2. 2 1. Chñ   î kh«ng  ã    n  c b¶o  ¶m   µ  ñ  î cã  ® v ch n   b¶o  ¶m   ét  Çn  Òu    ® m ph (§i 7). Trong  êng  îp  µy  n  tr h n ®¬ yªu  Çu  c ph¶ighirâ    hä, tªn,®Þa       : a)      chØ  ña  êi c ng   lµm  n;  tªnvµ  ôsë  Ýnh  ña  ®¬ b)    tr   ch c doanh  nghiÖp  Þ   cÇu  b yªu  tuyªn bè      ph¸ s¶n.KÌm    theo  n  cÇu  ®¬ yªu  ph¶icã    b¶n  sao  Êy  ßi  î,c¸c giÊy  ê,tµiliÖu gi ® n     t      chøng minh  doanh  nghiÖp  Êt  m kh¶  n¨ng  thanh    î®Õ n   ¹n.§ång  êing­ to¸nn   h  th   êinép  n    ®¬ ph¶inép  Òn t¹m    ti   øng  Ö  Ý  l ph theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   2.§¹idiÖn     c«ng  oµn  ® hoÆc   idiÖn  êilao®éng, n¬icha  ã  chøc  ®¹   ng        c tæ  c«ng  oµn  Òu    ® (§i 8).Tuy  nhiªn®¹idiÖn     c«ng  oµn  ® hoÆc   idiÖn  êi lao ®¹   ng     ®éng  ¬i cha  ã  chøc  n  c tæ  c«ng  oµn  ® chØ   ã  c quyÒn  ép  n     n ®¬ khi doanh  nghiÖp kh«ng    îc l ng  tr¶®  ¬ cho  êi lao ®éng  th¸ng li   Õp.§èivíitr ng  ng     ba    ªnti       ê hîp  µy  êi nép  n  n ng   ®¬ kh«ng  ph¶inép    Êy  ê,tµiliÖu g×    c¸c gi t       kh¸c kÌm    theo  ®¬n  µ  òng  vc kh«ng ph¶inép  Òn t¹m    ti   øng  Ö  Ý. l ph 3. Chñ     doanh nghiÖp hoÆc   êi ®¹i diÖn  îp  ng     h ph¸p  ña  c doanh  nghiÖp  (§iÒu    Öc  ép  n   9). Vi n ®¬ yªu  Çu    c gi¶iquyÕt  Öc  vi tuyªn bè     ph¸  s¶n  doanh  nghiÖp  i víinh÷ng  êinµy  ®è     ng   kh«ng chØ  µ quyÒn  µ   µ nghÜa  ô.Nh÷ng  l  m l  v  ngêi nµy    ph¶i nép  n      ®¬ khidoanh  nghiÖp  ∙  ùc hiÖn    Ön  ® th   c¸c bi ph¸p  ¾c   kh phôc  ã  kh kh¨n vÒ   µichÝnh      t  ®Ó thanh      to¸nc¸ckho¶n  î ®Õ n   ¹n,kÓ   ho∙n n  h   c¶    nî m µ     doanh  nghiÖp  Én  v kh«ng  tho¸t áit×nh  ¹ngm Êt   kh   tr   kh¶  n¨ng thanh    to¸n c¸c kho¶n  î  n   ¹n. §¬n    n ®Õ h   ph¶i ghi râ: tªn vµ  a           ®Þ chØ   ô së  Ýnh  ña  tr   ch c doanh  nghiÖp;hä  µ    ña  ñ    v tªnc ch doanh  nghiÖp  hoÆc   êi®¹idiÖn  îp ph¸p ng     h    cña  doanh  nghiÖp; c¸c biÖn     ph¸p  µ   m doanh  nghiÖp  ∙  ùc hiÖn  ng  Én  ® th   nh v kh«ng  ¾c  ôc  îc t×nh  ¹ng m Êt  kh ph ®   tr   kh¶  n¨ng thanh  to¸n nî ®Õ n   ¹n.KÌm      h  theo  n  ®¬ yªu  Çu  c ph¶icã  y       Êy  ê,tµiliÖu quy  nh  ¹  iÓ m       ®Ç ®ñ c¸c gi t       ®Þ ti ® c kho¶n  §iÒu  LuËt ph¸ s¶n  2  9     doanh nghiÖp.§ång  êingêinép  n    th     ®¬ ph¶inép    tiÒn t¹m    øng  Ö  Ý  l ph theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   II   Ò   Ên    ô  ývµ  ñ  ôc    IV v ­ ®Ò th l   th t gi¶iquy Õt  n ®¬ yªu  Çu    c gi¶iquy Õt  Öc  vi tuyªn bè    ph¸  s¶n  doanh nghiÖp 1. Sau    Ën  îc ®¬n   khi nh ®  yªu  Çu    c gi¶iquyÕt  Öc  vi tuyªn bè     ph¸    s¶n doanh  nghiÖp, c¸c giÊy  ê,tµiliÖu  Ìm     t    k theo  n   ®¬ yªu  Çu  µ  c v chøng  õ vÒ   t  viÖc  êinép  Òn ®∙  ¹m  ng   ti   t øng  Ö  Ý, Toµ    l ph   ¸n ph¶ivµo    ô lý®¬n  µ  Êp    sæ th     vc cho  êinép  n  Êy b¸o ®∙  Ën  n, trong ®ã   Çn  ãirâ ®∙  Ën  îcc¸c ng   ®¬ gi     nh ®¬     c n     nh ®     lo¹ giÊy tê,tµiliÖu kÌm    i       theo ®¬n.   2. Theo    Çn    tinhth quy  nh  ¹ §iÒu  LuËt ph¸ s¶n  ®Þ ti   12     doanh  nghiÖp  ×: th   Trong  êng  îp ngêinép  n  µ chñ  î kh«ng  ã  tr h    ®¬ l   n  c b¶o  ¶m   µ  ñ  î cã    ® v ch n   b¶o ®¶m   ét  Çn,  ai  Ön  m ph ® di c«ng  oµn  ® hoÆc   idiÖn  êi lao ®éng  ¬i cha  ®¹   ng     n  cã  chøc  tæ  c«ng  oµn  × trong thêih¹n  ngµy,kÓ   õ ngµy  ô lý®¬n,  µ  ® th       7    t  th     To ¸n ph¶ith«ng    b¸o b»ng  b¶n  v¨n  cho doanh nghiÖp  ¾ c   î biÕt,cã  m n    b¶n    sao ®¬n   µ  v c¸c  µiliÖu  ªnquan  Ìm  t  li   k theo. N Õ u   êi nép  n   µ chñ    ng   ®¬ l   doanh  nghiÖp  hoÆc   idiÖn  îp ph¸p cña  ®¹   h    doanh  nghiÖp  × Toµ    th   ¸n chØ  ô lý®¬n   th     mµ  kh«ng ph¶igöib¶n     sao  n  µ    µiliÖu li   ®¬ v c¸c t     ªnquan  Ìm  k theo  cho  Êt cø  b  ngêinµo.   3. Theo    quy  nh  ¹  Òu  vµ  Òu  LuËt ph¸ s¶n  ®Þ ti§i 13  §i 15     doanh nghiÖp,   sau    khixem   Ðt ®¬n  µ    Êy  ê,tµiliÖu cã  ªnquan,Ch¸nh  µ  µ  x  v c¸c gi t       li     to To kinh  tÕ    Õt  nh  ra quy ®Þ kh«ng  ë   Õu  Ðt thÊy  ã        m (n x   c ®ñ c¨n cø) hoÆc   Õt  nh   quy ®Þ m ë   Õu  Ðt thÊy  ã        ñ tôc gi¶iquyÕt  cÇu  (n x   c ®ñ c¨n cø) th       yªu  tuyªnbè        ph¸ s¶n doanh  nghiÖp.Trong  Õt  nh    quy ®Þ ph¶inªu  â  ýdo    r l   kh«ng  ë   m hoÆc   ë   ñ m th  
  3. 3 tôc gi¶iquyÕt  cÇu     yªu  tuyªn bè      ph¸ s¶n.N Õ u   µ quyÕt  nh  ë   ñ tôc gi¶i   l  ®Þ m th       quyÕt  yªu  Çu  c tuyªn bè    ph¸  s¶n doanh nghiÖp  ×  th cßn  ph¶i Ên  nh  êi   ®Þ th   ®iÓ m   õng  ng thanh to¸n nî  ña    c doanh  nghiÖp; hä, tªn cña  È m       Th ph¸n  ô  ph tr¸chgi¶iquyÕt  cÇu     yªu  tuyªnbè      ph¸ s¶n  doanh  nghiÖp  µ    ©n      v c¸c nh viªnTæ qu¶n  ýtµis¶n  îcchØ  nh. l    ®  ®Þ Lý  cña  Öc  quyÕt  nh   do  vi ra  ®Þ kh«ng  ë   ñ  ôc gi¶iquyÕt  m th t     yªu  Çu  c tuyªn bè    ph¸  s¶n doanh nghiÖp  µ m Æc   ï  l  d doanh  nghiÖp    ã  tuy c gÆp   ã  kh kh¨n hoÆc   Þ   b thua  çtrong ho¹t®éng  l      kinh doanh  ng    nh sau    ∙  dông  khi® ¸p  c¸c biÖn    ph¸p  µichÝnh  Çn  Õtth× doanh  t  c thi     nghiÖp  a  Êt  ch m kh¶  n¨ng  thanh  to¸nnî®Õ n   ¹n.    h Lý  cña  Öc  quyÕt  nh  ë   ñ  ôc gi¶iquyÕt  do  vi ra  ®Þ m th t     yªu  Çu  c tuyªn bè    ph¸ s¶n    doanh  nghiÖp  µdoanh  l  nghiÖp gÆp   ã  kh kh¨n hoÆc   Þ    b thua  çtrong l    ho¹t®éng    kinh doanh,nhng      sau    ∙    ông    Ön  khi® ¸p d c¸c bi ph¸p  µichÝnh  Çn  t  c thiÕtm µ   Én  Êt    v m kh¶  n¨ng thanh    î®Õ n   ¹n. to¸nn   h Tæ  qu¶n  ýtµis¶n  l    ph¶icã  y       µnh      ®Ç ®ñ c¸c th viªnquy  nh  ¹  o¹n    ®Þ ti® 3 §iÒu  LuËt  15  ph¸ s¶n doanh nghiÖp  µ  v ph¶itæ    chøc, ho¹t®éng      theo  ng  ®ó c¸c quy  nh   ña  Ýnh  ñ  Ò     ®Þ c Ch ph v "quy  Õ   chøc  µ  ¹t®éng  ña    ch tæ  v ho   c tæ qu¶n  ýtµis¶n". l    4. § Ó   Öc    Õt  nh    vi ra quy ®Þ kh«ng  ë   m hoÆc   Õt  nh  ë   ñ tôc gi¶i quy ®Þ m th       quyÕt  yªu  Çu  c tuyªn bè    ph¸  s¶n doanh nghiÖp  îc ®óng,  µi viÖc  ®  ngo   ph¶i   xem   Ðt  n  µ    Êy  ê,tµiliÖu kÌm  x ®¬ v c¸c gi t       theo  ét  m c¸ch kü  µng, thËn  äng,  c   tr   trong tr ng  îp  Ðt  Êy  Çn  Õt,Ch¸nh  µ  µ    ê h x th c thi   to To kinh tÕ  ã  Ó  iÖu tËp    c th tr   chñ  î,®¹idiÖn  n    c«ng  oµn  ® hoÆc   idiÖn  êilao ®éng, chñ  ®¹   ng       doanh nghiÖp  hoÆc   i diÖn  îp  ®¹   h ph¸p  ña  c doanh  nghiÖp  n   µ   ®Ó   ×nh  µy  Ò   ®Õ To ¸n  tr bv nh÷ng  Ên    Çn  ÕthoÆc   v ®Ò c thi   yªu  Çu  ä  c h cung  Êp, bæ   c  sung    Êy  ê, c¸c gi t   tµiliÖu cÇn  Õtkh¸c.    thi   5. Theo    quy  nh  ¹  o¹n  §iÒu  LuËt  ®Þ ti ® 1  15  ph¸  s¶n  doanh  nghiÖp  × th   trong quyÕt  nh   ë   ñ  ôc    ®Þ m th t gi¶iquyÕt  yªu  Çu  c tuyªn bè    ph¸  s¶n  doanh  nghiÖp  µ   ph¶i Ên   nh   êi ®iÓ m   õng  To ¸n    ®Þ th   ng thanh  to¸n nî  ña   c doanh  nghiÖp, ®ång  êitheo    th   quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  LuËt  2  18  ph¸ s¶n  doanh  nghiÖp  ×  Ó   õ ngµy  Ën  îcquyÕt  nh  ë   ñ tôc gi¶iquyÕt  cÇu  th k t   nh ®   ®Þ m th       yªu  tuyªn bè     ph¸  s¶n doanh  nghiÖp, nghiªm  Ê m     c doanh  nghiÖp  ¾ c   î  Õn m n ti   hµnh  ét  è  Öc  ô  Ó,trong ®ã   ã  m s vi c th     c nghiªm  Ê m   c thanh    ã  to¸nc b¶o  ¶m   õ ® t  tµis¶n  ña    c doanh  nghiÖp  µ   m kh«ng  ã  ù  ng    c s ®å ý b»ng  b¶n  ña  È m   v¨n  c Th ph¸n;Thanh    Êt kú    to¸nb   kho¶n  î kh«ng  ã  n  c b¶o  ¶m   ® cho  Êt  ú  ñ  î nµo; b k ch n     Do   ,  ®ã trong  Õt  nh  ë   ñ  ôc gi¶iquyÕt  quy ®Þ m th t     yªu  Çu  c tuyªn bè    ph¸    s¶n doanh  nghiÖp  µ   cÇn  n  nh   â  êi®iÓ m   õng  To ¸n  Ê ®Þ r th   ng thanh to¸n nî cña     doanh  nghiÖp  µkÓ   õngµy  l  t  doanh  nghiÖp  Ën  îcquyÕt ®Þnh. nh ®     6. Trong    qu¸  ×nh    Õt  t gi¶iquy yªu  Çu  c tuyªn bè    ph¸  s¶n  doanh  nghiÖp,   n Õu    Ön  ã  Êu  Öu  ¹m  éi   ph¸thi c d hi ph t   tham    õa®¶o, sö  ông    Ðp  µi nh «,l    d tr¸ph i t  s¶n    éi chñ  x∙ h   nghÜa...  ×  È m   ,th Th ph¸n  Çn  c th«ng b¸o cho  Ön  Óm     Vi ki s¸t cïng cÊp  Õtvµ    bi   cung  Êp  µiliÖu cho  Ön  Óm    c t    Vi ki s¸txem   Ðt ®Ó   ëitèvÒ   x  kh     h×nh  ù. s IV   Ò   Ên    ­V v ®Ò chØ   nh   È m   ®Þ th ph¸n    gi¶iquy Õt yªu  Çu  c tuyªn bè    ph¸ s¶n doanh nghiÖp.
  4. 4 1. §o¹n  §iÒu  LuËt ph¸ s¶n    2  15     doanh nghiÖp  quy  nh: "tuútÝnh  Êt ®Þ    ch   cña  õng  Öc  ô  Ó, Ch¸nh  µ   t vi c th   To kinh  Õ  Êp  tc tØnh  chØ   nh   ét  È m   ®Þ m Th ph¸n hoÆc   ét  Ëp  Ó  å m   ThÈ m     m t th g ba  ph¸n..®Ó     Õt yªu cÇu    gi¶i . quy     tuyªnbè    ph¸  s¶n  doanh  nghiÖp". Do   ,    ã    ®ã khi c yªu  Çu  c tuyªn  è   b ph¸  s¶n  doanh  nghiÖp  Ch¸nh  µ  To kinh tÕ  Õu  Ðt  Êy     n x th ®ñ c¨n  ®Ó   quyÕt  nh  ë   cø  ra  ®Þ m thñ tôc gi¶iquyÕt  cÇu      yªu  tuyªnbè      ph¸ s¶n doanh  nghiÖp,th× ph¶ixem   Ðt,      x  tuú  Ýnh  Êt cña  õng  Öc  ô  Ó, chØ   nh  ét  È m   t ch   t vi c th   ®Þ m Th ph¸n hoÆc   ét  m tËp  Ó  å m   ThÈ m   th g ba  ph¸n ®Ó     Õt.   gi¶i quy C Çn  chØ  nh  ét  Ëp  Ó  å m   ThÈ m   ®Þ m t th g ba  ph¸n ®Ó     Õt    Çu    gi¶iquy yªu c tuyªn bè     ph¸  s¶n doanh  nghiÖp, khi xÐt  Êy  è îng  ñ  î  ín,cã  Òu     th s l ch n l   nhi kho¶n  î kh¸c nhau  íisè  Òn  Êt lín,doanh  n    v   ti r     nghiÖp  ã  Òu    c nhi chi nh¸nh    ë nhiÒu  ¬i,c¸cyÕu  èli   n   t   ªnquan kh¸ccho  Êy      th ®é phøc  ¹pcña  Öc    Õt  t  vi gi¶i quy yªu cÇu    tuyªnbè      ph¸ s¶n  doanh nghiÖp. 2. §èi víitr ng  îp  óc ®Ç u   quyÕt  nh  ë   ñ  ôc gi¶iquyÕt         ê h l   ra  ®Þ m th t     yªu cÇu  tuyªn bè    ph¸  s¶n doanh  nghiÖp, Ch¸nh  µ   kinh  Õ    To ¸n  t chØ   nh  ét  ®Þ m ThÈ m  ph¸n      Õt,nhng    ×nh tiÕn hµnh    Õt  Öc      ®Ó gi¶iquy   qu¸ tr     gi¶iquy vi ph¸ s¶n doanh  nghiÖp, n Õu  Ðt  Êy    x th phøc  ¹p,khã  t  kh¨n,th×    Ch¸nh  µ  µ  to To kinh tÕ   theo    Þ  ña  È m   ®Ò ngh c Th ph¸n  îcchØ  nh  ®  ®Þ hoÆc   ù m ×nh    Õt  nh   t  ra quy ®Þ chØ  nh    ®Þ bæ sung  È m   Th ph¸n    ã  ét  Ëp  Ó  å m   ThÈ m   ®Ó c m t th g ba  ph¸n  Õp ti   tôcgi¶iquyÕt    Çu     yªu c tuyªnbè      ph¸ s¶n  doanh  nghiÖp  Ch¸nh  µ Toµ  to   kinh tÕ    chØ   nh  ét  Ëp  Ó  å m   ThÈ m   ®Þ m t th g ba  ph¸n      Õt,nhng  ®Ó gi¶iquy   qu¸  ×nh tr   tiÕn  µnh    Õt  Öc  h gi¶iquy vi ph¸  s¶n  doanh  nghiÖp  cho  Êy  th kh«ng  Çn  Õt c thi   ph¶ido  ét  Ëp  Ó  å m   ThÈ m     m t th g ba  ph¸n    Õt,th×  gi¶iquy   Ch¸nh  µ  µ  to To kinh   tÕ theo    Þ   ña  Ëp  Ó  È m   ®Ò ngh c t th Th ph¸n  îc chØ  nh  ®  ®Þ hoÆc   ù m ×nh    t  ra quyÕt  nh  ótbítThÈ m   ®Þ r    ph¸n  µ  v giao  Öc    Õt  cÇu  vi gi¶iquy yªu  tuyªn bè      ph¸ s¶n doanh  nghiÖp  cho  ét  È m   m Th ph¸n phô    tr¸ch,   Õt tiÕp.   quy   gi¶i C Ç n  u    µ c¸c quyÕt  nh    l ýl    ®Þ bæ sung    y   òng  trªn®© c ph¶i ® îc göi cho      Ch¸nh    µ    ©n  ©n  ¸n To ¸n nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  µ        ph tr     ¬ v c¸c bªn ® ¬ng  ù. s V   Ò   Öc  dông  biÖn  ­V vi ¸p  c¸c  ph¸p  Èn  Êp  ¹m  êi kh c t th Theo  iÓ m   kho¶n  §iÒu  LuËt  ® c  1  16  ph¸ s¶n  doanh  nghiÖp  ×  È m   th Th ph¸n  ô  ph tr¸ch viÖc    Õt    gi¶iquy yªu  Çu c tuyªn bè    ph¸  s¶n  doanh  nghiÖp    "ra quyÕt  nh  dông  Ön  ®Þ ¸p  bi ph¸p  Èn  Êp  ¹m  êitrong tr ng  îp  Çn  Õt kh c t th    ê h c thi   theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt®Ó       b¶o  µn  µis¶n  ña  to t   c doanh  nghiÖp  ¾ c   î" m n  vµ  theo kho¶n  §iÒu  LuËt  2  17  ph¸ s¶n doanh  nghiÖp  "Trong  êng  îp  Çn  tr hc thiÕt, qu¶n  ýtµis¶n  ã  Òn    Þ  È m    tæ  l    c quy ®Ò ngh Th ph¸n quyÕt  nh    ông    ®Þ ¸p d c¸c  Ön  bi ph¸p  Èn  Êp  ¹m  êi ®Ó   kh c t th   b¶o  µn  µis¶n  to t   cßn  ¹  ña  l ic doanh  nghiÖp".LuËt    ph¸ s¶n  doanh  nghiÖp  kh«ng  quy  nh    Ön  ®Þ c¸c bi ph¸p  Èn kh cÊp  ¹m  êibao  å m     Ön  t th   g c¸c bi ph¸p  µo. Tuy  n  nhiªntheo    Çn    tinhth quy  nh   ®Þ t¹  ikho¶n  §iÒu  LuËt  2  18  ph¸  s¶n doanh  nghiÖp  µ  v tham  kh¶o  quy  nh  ¹ ®Þ ti  ch¬ng   VIIIPh¸p  Önh  ñ  ôc gi¶iquyÕt    ô  kinh tÕ  ×    Ön  l th t     c¸c v ¸n    th c¸c bi ph¸p  khÈn  Êp  ¹m  êi® îc¸p dông  c t th       trong qu¸ tr×nh gi¶i        Õt yªu cÇu  quy     tuyªnbè      ph¸ s¶n  doanh  nghiÖp  ã  Ó  c th bao  å m     Ön  g c¸cbi ph¸p sau  y:   ®© a) Cho  hµng      b¸n  ho¸ s¶n  È m   ña  ph c doanh  nghiÖp  trong tr ng  îp hµng   ê h   ho¸  Ô   Þ   áng, hµng  dbh   ho¸  ã  êih¹n  ö  ông  µ  µng  c th   sd vh ho¸  éc  ¹  Õu   thu lo i n kh«ng    ng  êi®iÓ m   Ïkhã  ã  b¸n ®ó th   s  c kh¶ n¨ng    ô. tiªuth
  5. 5 b)  biªn tµis¶n  ña  Kª     c doanh nghiÖp    ®Ó tr¸nh viÖc  Êt giÊu,cÇ m   è,   c    c  thÕ  Êp,chuyÓn  îng,b¸n; ch   nh   c)Phong    µikho¶n  ña    to¶ t   c doanh  nghiÖp. d)  Ê m   C hoÆc   éc  ¬ng  ù, tæ  bu ® s   chøc,c¸ nh©n     kh¸c thùc hiÖn  ét  è      ms hµnh    Êt ®Þnh. vinh   VI   Ò   Ên    ­V v ®Ò gi¸m    Ó m     µ  Ëp  s¸t,ki trav l danh  s¸ch  ñ  î. ch n 1. Theo    quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  LuËt ph¸ s¶n  1  18     doanh  nghiÖp,th×    trong qu¸ tr×nh gi¶iquyÕt        yªu  Çu  c tuyªn bè      ph¸ s¶n  doanh nghiÖp, m äi  ¹t   ho   ®éng  kinhdoanh  ña    c doanh  nghiÖp  Én  îctiÕn hµnh  ×nh  êng  ng  v ®    b th nh ph¶i   chÞu  ù  s gi¸m    Óm    ña  È m   s¸t,ki trac Th ph¸n vµ  chøc    tæ  qu¶n  ýtµi l    s¶n. Do  ,  ®ã trong thêih¹n  Ó   õ ngµy     k t  doanh nghiÖp  Ën  îc quyÕt  nh   nh ®  ®Þ m ë   ñ  ôc gi¶iquyÕt  th t     yªu  Çu  c tuyªn bè    ph¸  s¶n doanh  nghiÖp cho  í ngµy  ti  Toµ   ra  ¸n  quyÕt  nh   ¹m  nh  ®Þ t ®× chØ,  nh  ®× chØ   Öc    vi gi¶iquyÕt  yªu  Çu   c tuyªnbè      ph¸ s¶n  doanh  nghiÖp hoÆc   í ngµy  µ      Õt ®Þnh  t  i To ¸n ra quy   tuyªnbè    ph¸ s¶n    doanh nghiÖp,ThÈ m     ph¸n vµ  qu¶n  ýtµis¶n  ã    tæ  l    c tr¸chnhiÖ m     gi¸m  s¸t, Óm    ¹t®éng    ki traho   kinh doanh  ña    c doanh  nghiÖp.Cô   Ó  µ:   th l ­ Gi¸m    Óm      s¸t,ki tradoanh  nghiÖp trong viÖc  ùc hiÖn      th   c¸cquy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  vµ  Òu  LuËt ph¸ s¶n  2  18  §i 23     doanh  nghiÖp. ­ Gi¸m    Óm       s¸t,ki tra doanh nghiÖp trong  Öc    ô  µng  vi tiªuth h ho¸,vËt t     , b¶o  ¶m   Öc  tiÒn  ® vi thu  b¸n  µng  h ho¸,vËt t ®ã        ph¶i® îc nhËp  µo  µikho¶n     v t  cña  doanh  nghiÖp. ­ Gi¸m    Óm       s¸t,ki tra doanh nghiÖp trong viÖc  ý  Õt  µ  ùc  Ön  îp    k k v th hi h ®ång  kinh doanh, b¶o  ¶m   Öc  ý  Õt  µ  ùc  Ön  îp  ng  ña    ® vi k k v th hi h ®å c doanh  nghiÖp  ©n  tu theo  ng  ®ó quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët, lu   tr¸nhviÖc    doanh nghiÖp  î l  i dông  Öc  ý  Õt  µ  ùc hiÖn  îp  ng    vi k k v th   h ®å ®Ó thanh  to¸n nî hoÆc   Èu    µi    t t¸nt   s¶n. 2. ViÖc    gi¸m    Óm    ¹t®éng  s¸t,ki traho   kinh doanh  ña    c doanh  nghiÖp ph¶i   chÆt  Ï,nhng  ch   kh«ng  îc lµm  ®  c¶n  ë hoÆc   ©y  ã  tr   g kh kh¨n cho  ¹t®éng  ho   kinhdoanh  ña    c doanh  nghiÖp. 3. Theo    quy  nh  ¹  Òu  vµ  Òu  LuËt  ®Þ ti §i 21  §i 22  ph¸ s¶n doanh nghiÖp  th× trong thêih¹n  ngµy,kÓ   õ ngµy  u     ¨ng     60    t  ®Ç tiªn® b¸o  a   ¬ng  µ    ®Þ ph v b¸o hµng  µy  ña  ng c Trung  ng  Ò   Õt  nh  ña  µ  m ë   ñ tôc gi¶iquyÕt  ¬ v quy ®Þ c To ¸n  th       yªu  Çu  c tuyªnbè      ph¸ s¶n  doanh  nghiÖp,c¸c chñ  î ph¶igöi®Õ n   µ    Êy     n     To ¸n gi ® ßi  î doanh  n  nghiÖp.Vµ   Ó   õ ngµy  Õt  êih¹n  ngµy  µy,trong thêih¹n   k t  h th   60  n      15  µy, Tæ   ng   qu¶n  ý tµis¶n  l    ph¶i lËp    xong  danh s¸ch    ñ  î vµ  è  î. c¸c ch n   s n   Danh  s¸ch  ñ  î ph¶i® îc niªm  Õt  ch n      y c«ng  khait¹  ôsë  µ  tØnh, trôsë    i   To ¸n  tr    chÝnh  µ      v c¸cchinh¸nh  ña  c doanh  nghiÖp  trong thêih¹n 10  µy.       ng V×   Ëy,ThÈ m   v  ph¸n  ô  ph tr¸chviÖc    Õt  cÇu, tuyªnbè        gi¶iquy yªu      ph¸ s¶n doanh  nghiÖp  ã  c tr¸ch nhiÖ m   íng  Én,  Óm     qu¶n  ý tµis¶n    h d ki tra tæ  l    trong  viÖc  Ëp danh  l  s¸ch chñ  î.Danh    n  s¸ch chñ  îph¶ighirâ:   n    
  6. 6 ­ Hä     a    tªn,®Þ chØ  ña    ñ  îkh«ng  ã  c c¸cch n   c b¶o  ¶m,  è  îcña  õng  ñ  ® s n  t ch nî,sè  î®Õ n   ¹n,sè  îcha  n   ¹n cña  õng chñ  î.   n  h   n  ®Õ h   t  n ­ Hä,    a    tªn,®Þ chØ  ña    ñ  îcã  c c¸cch n   b¶o  ¶m   ét  Çn, sè  îcña  õng ® m ph   n   t  chñ  î,trong    Çn  ©n  nh  â  è  î cã  n  ®ã c ph ®Þ r s n   b¶o  ¶m   ét  Çn  µ  è  î ® m ph v s n  kh«ng  ã  c b¶o  ¶m,  è  î®Õ n   ¹n,sè  îcha  n   ¹n cña  õng chñ  î. ® s n  h   n  ®Õ h   t  n ­ Hä     a    tªn,®Þ chØ  ña    ñ  î cã  c c¸c ch n   b¶o  ¶m,  è  î cña  õng  ñ  î,sè  ® s n  t ch n   nî®Õ n   ¹n,sè  a  n   ¹n cña  õng chñ  î.   h   ch ®Õ h   t  n ­Tæng  è  îkh«ng  ã    s n  c b¶o  ¶m   n   ¹n cña    ñ  î. ® ®Õ h   c¸cch n Khi niªm  Õt  y danh  s¸ch  ñ  î,trong  êng  îp  ch n   tr h doanh  nghiÖp  ã    c chi nh¸nh    ÷ng  a   ¬ng  ë nh ®Þ ph kh¸c Toµ      Õt  Öc  cÇu    ¸n gi¶iquy vi yªu  tuyªnbè      ph¸ s¶n  doanh nghiÖp  Çn  uû  th¸c c  cho Toµ  ¸n  ¬i cã chi n  nh¸nh  ña  c doanh  nghiÖp  niªm  Õt  y danh  s¸ch chñ  î t¹      n   i nh¸nh  .  µ  nhËn  îc uû    chi ®ã To ¸n  ®   th¸c niªm  Õt  y danh  s¸ch chñ  î cã    n   tr¸chnhiÖ m     niªm  Õt  y ngay  danh  s¸ch chñ  î vµ    n  th«ng  b¸o  ¹ cho  µ  uû    Õtrâ  µy  ×nh  ∙  l i To ¸n  th¸cbi   ng m ® niªm  Õt.Trong  êng  y  tr hîp doanh  nghiÖp  ã    c chi nh¸nh    íc ngoµi,Toµ   cÇn  ën     ¸n  yªu  Çu  ¬  c c quan  ngo¹igiao cña  ÖtNam   ®¹isø      Vi   (   qu¸n hoÆc     ù    l∙nhs qu¸n)ë  ícdoanh   n   nghiÖp  ® Æt    chinh¸nh  niªm  Õt  y danh  s¸ch chñ  î vµ    n   th«ng  l¹ cho  µ    Õtrâ  b¸o   i To ¸n bi   nµy niªm  Õt  y danh  s¸ch chñ  î.Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy    n  th   10  k t  niªm  Õt  y danh  s¸ch  ñ  î n Õu     ñ  î vµ  ch n   c¸c ch n   doanh  nghiÖp  ¾ c   î cã  Õu  ¹ivíi m n   khi n     ThÈ m  ph¸n vÒ     danh  s¸ch chñ  î,th× ThÈ m     n    ph¸n xem   Ðt khiÕu  ¹i, Õu  Êy    x  n  n th cã    (nh  c¨n cø  trong danh    s¸ch chñ  îcã    ñ  î®∙  îcthanh    Õt  è  î;   n   tªnch n   ®   to¸nh s n   râ rµng  ã  ù    ãtvÒ   è  î cña  ñ  î;chñ  î ®i  ¾ng  kh«ng  ÕtviÖc    c s sais   s n   ch n   n  v xa  bi   Toµ    ë   ñ tôc gi¶iquyÕt  cÇu  ¸n m th       yªu  tuyªnbè      ph¸ s¶n  doanh  nghiÖp    öi ®Ó g   giÊy  ßi  î ®Õ n   µ   v.v.   ×  È m   ® n  To ¸n  . th Th . ph¸n  öa  æi  s® hoÆc    bæ sung  µo  v danh  s¸ch chñ  î).   n H Õt  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  th   10  k t  niªm  Õt  y danh  s¸ch chñ  î,Tæ     n   qu¶n  ý l  tµis¶n    kho¸ sæ     danh s¸ch  ñ  î.Nh÷ng  ñ  î kh«ng  öi giÊy  ßi  î th×  ch n   ch n   g  ® n  m Êt  Òn  quy tham    éinghÞ  ñ  î. giah   ch n VII­V Ò   éi nghÞ   ñ  î    h   ch n 1. Theo    quy  nh  ¹  Òu  LuËt ph¸ s¶n  ®Þ ti §i 25     doanh  nghiÖp  ×    ©n,  th c¸ nh doanh  nghiÖp,tæ    chøc  ã    c tªntrong danh    s¸ch chñ  î ®Ò u   µ thµnh    ña    n  l  viªnc Héi nghÞ  ñ  î,kh«ng  ©n  Ötlµchñ  î cã    ch n   ph bi     n   b¶o  ¶m,  ñ  î cã  ® ch n   b¶o  ¶m   ® m ét  Çn  ph hay  ñ  î kh«ng  ã  ch n   c b¶o  ¶m,  ng  Çn u    µchØ  ÷ng  ñ  î ® nh c l ý l   nh ch n   kh«ng  ã  c b¶o  ¶m   µ  ñ  î  ã  ® v ch n c b¶o  ¶m   ét  Çn   íi cã  ® m ph m   quyÒn   Óu  bi quyÕt  ¹  éi nghÞ  ñ  î.§¹idiÖn  ti   H ch n     c«ng  oµn  ® hoÆc   idiÖn  êilao ®éng  ®¹   ng     n¬icha  ã  chøc    c tæ  c«ng  oµn  òng  ã  Òn  Óu  Õt  ® c c quy bi quy trong tr ng  îp hä   ê h   nép  n    Çu    Õt tuyªnbè    ®¬ yªu c gi¶i quy     ph¸ s¶n  doanh  nghiÖp. 2.Theo    quy  nh  ¹ §iÒu  LuËt ph¸ s¶n  ®Þ ti  29     doanh nghiÖp  × "HéinghÞ  th     chñ  î chØ  îp lÖ    ã  ù  n  h   khic s tham    ña    öa  è  ñ  î ®¹idiÖn  gia c qu¸ n s ch n     cho  t  Ý nhÊt haiphÇn  tæng  è  î kh«ng  ã     ba  s n  c b¶o  ¶m". Do  ,  Çn  ó    µngoµi ®   ®ã c ch ý l     c¸cchñ  î kh«ng  ã    n  c b¶o  ¶m,  × c¸cchñ  îcã  ® th     n   b¶o  ¶m   ét  Çn  òng  îc ® m ph c ®  tÝnh    ®Ó xem   Ðt Héi nghÞ  ñ  îcã  îp lÖ  x    ch n   h   hay  kh«ng,nhng    chØ  Ýnh  íi è  t v  s nîkh«ng  ã    c b¶o  ¶m. ® ThÝ   ô: M ét  d  doanh nghiÖp  ã  chñ  î víisè  î 290  iÖu ®ång, trong c 12  n    n  tr       ®ã   ã: c ­2  ñ  îcã    ch n   b¶o  ¶m   íi è  î100  iÖu®ång, ® v   n  s tr  
  7. 7 ­  chñ  î cã  5  n   b¶o  ¶m   ét  Çn  íitæng  è  î 100  iÖu ®ång,  îc ® m ph v  s n  tr   ®  ph©n  nh  â:nî cã  ®Þ r     b¶o  ¶m   tr Öu ®ång, nî kh«ng  ã  ® 40  i      c b¶o  ¶m   tr Öu ® 60  i   ®ång. ­5  ñ  îkh«ng  ã    ch n   c b¶o  ¶m   tr Öu®ång. ® 90  i   Nh   Ëy  v trong thÝ  ô  µy    d n tæng  è  ñ  î ®¹idiÖn  s ch n     cho tæng  è  î kh«ng  s n  cã  b¶o  ¶m   µ10  ñ  îvµ  ® l   ch n   tæng  è  îkh«ng  ã  s n  c b¶o  ¶m   µ150  iÖu®ång. ® l  tr     Do  ,    öa  è  ñ  î lµ Ýt  Êt tõ 6  êitrëlªnvµ  t  Êt haiphÇn    ®ã qu¸ n s ch n     nh     ng       Ý nh     ba tæng  è  îkh«ng  ã  s n  c b¶o  ¶m   µ100  iÖu®ång. ® l  tr   Trong  Ý  ô  µy  éi nghÞ  ñ  î chØ  îp lÖ    ã  t  Êt lµ6  ñ  î th d n H   ch n   h   khic Ý nh     ch n   ®¹idiÖn    cho  t  Êt haiphÇn  tæng  è  î kh«ng  ã  Ý nh     ba  s n  c b¶o  ¶m   µ100  iÖu ® l  tr   ®ång. 3.  Theo    Çn  tinh th quy  nh   ¹  ®Þ t ikho¶n  §iÒu  LuËt  1  31  ph¸  s¶n doanh  nghiÖp  ×  th trong  êih¹n  m êi ngµy  Ó   õ  µy  th   ba    k t ng ho∙n  éi nghÞ   ñ  î. h  ch n   ThÈ m  ph¸n  iÖu tËp  ¹ héinghÞ  ñ  î vµ  ñ  ×héinghÞ. Héi nghÞ  µy  tr   l    i ch n   ch tr        ng chØ   îp  Ö    ã  ù  h l khi c s tham  gia  ña  è  ñ  î ®ñ   i diÖn  c s ch n   ®¹   cho  t  Êt    Ý nh hai phÇn  tæng  è  î kh«ng  ã  ba  s n  c b¶o  ¶m.    Ëy, trong  êng  îp  éi  Þ  ® Nh v   tr h H ngh chñ  î ®∙  îc ho∙n  ét  Çn  ×  éi  Þ   ñ  î lÇn  n  ®   m l th H ngh ch n   thø  ® îc coilµ hîp  Ö  2        l chØ  Çn  ét  iÒu  Ön    µ cã  ù  c m® ki ®ã l   s tham    ña  è  ñ  î (mµ  gia c s ch n   kh«ng  Çn  c ®Õ n  qu¸  öa  è  ñ  î)®ñ   i diÖn  n s ch n   ®¹   cho  t  Êt    Çn  tæng  è  î Ý nh hai ph ba  s n  kh«ng  ã  c b¶o  ¶m.  Ý   ô: trong thÝ  ô  ¹  iÓ m   m ôc  µy  ×  éi  Þ  ® Th d     d ti ® 2  n th H ngh chñ  î chØ  îp lÖ    ã  è  ñ  î (kh«ng  ô  éc vµo  è îng lµbao  n  h   khic s ch n   ph thu   s l    nhiªu)  ®¹i diÖn cho Ýt nhÊt hai phÇn  ba tæng sè  nî kh«ng cã  b¶o ®¶m  lµ   100.000.000 ®ång  éttr¨m tr Öu®ång).   (m     i   Trong  êng  îp Héi nghÞ  ñ  î lÇn  2  tr h    ch n   thø  kh«ng    è  ñ  î ®¹idiÖn  ®ñ s ch n     cho  t  Êt    Çn  tæng  è  î kh«ng  ã  Ý nh hai ph ba  s n  c b¶o  ¶m   ×  È m   ® th Th ph¸n    ra quyÕt  nh   nh  ®Þ ®× chØ   Öc    vi gi¶iquyÕt  yªu  Çu  c tuyªn bè     ph¸  s¶n doanh  nghiÖp. 4. ThÈ m     ph¸n  ô  ph tr¸chviÖc    Õt  cÇu    gi¶iquy yªu  tuyªnbè      ph¸ s¶n  doanh  nghiÖp  µngêitæ  l    chøc  µ  ñ  ×Héi nghÞ  ñ  î;cô  Ó  µ: v ch tr     ch n   th l ­TriÖu  Ëp  éi nghÞ  ñ  î.   t H  ch n ­ Tríc khikhaim¹c  éi nghÞ, ThÈ m          H    ph¸n ph¶ikiÓm     ù  ã  Æt   ña    tras c m c nh÷ng  êi® îctr ÖutËp  ng     i   tham    éi nghÞ  ñ  î,xem  Ðt víi è  êichñ  î giaH   ch n   x     ng   s n  ®∙  ã  Æt   × Héi nghÞ  ñ  î ®∙  îp lÖ  cm th     ch n   h   hay  a, cã  Çn  ch   c ho∙n Héi nghÞ  ñ     ch nîhay    kh«ng. ­ ThÈ m     ph¸n khaim¹c  éi  Þ   µ  í thiÖu  ÷ng  êi tham    éi   H ngh v gi i   nh ng   gia H   nghÞ. ­ Sau    éi  Þ   ñ  î thùc  Ön  Ö m   ô, quyÒn  ¹n  ña  ×nh     ®ã H ngh ch n   hi nhi v  hcm quy  nh  ¹ §iÒu  LuËt ph¸ s¶n  ®Þ t  i 24     doanh  nghiÖp. 5.Tuú  õng viÖc  ô  Ó,Ch¸nh  µ Toµ    t  c th   to   kinhtÕ  ã  Ó  ö  ét    c th c m hoÆc     hai Th  ý  µ  gióp  È m   k To ¸n  Th ph¸n  ñ  × héi nghÞ       ch tr     ghi biªn b¶n  éi  Þ. Biªn H ngh     b¶n  éi nghÞ  H  ph¶ighi®Çy  ,  Ýnh      ×nh diÔn  Õn  ña  éi nghÞ     ®ñ ch x¸c qu¸ tr   bi c H   vµ      Õn  ña  ÷ng  êitham    éi nghÞ. c¸cý ki c nh ng   giaH   6. Trong  êng  îp Héi nghÞ  ñ  î ®¹t® îcsù    tr h    ch n       tho¶ thuËn  × theo  Òu    th   §i 33  Ët  Lu ph¸  s¶n doanh  nghiÖp, ThÈ m     ph¸n  quyÕt  nh  ra  ®Þ c«ng  Ën    nh biªn b¶n  µ    µnh  ña    Þ  ñ  î vÒ   ¬ng    µ    µ    ho gi¶ith c H«i ngh ch n   ph ¸n ho gi¶iv gi¶iph¸p    tæ chøc  ¹  ¹t®éng  li ho   kinh doanh  ña  c doanh  nghiÖp  µ  ¹m  nh  v t ®× chØnh  Öc  vi
  8. 8 gi¶i   Õt yªu cÇu  quy     tuyªnbè      ph¸ s¶n doanh  nghiÖp.Quy Õt  nh  µy    ®Þ n ph¶i® îc    ®¨ng  ®Þa  ¬ng  µ    µng  µy  ña  b¸o  ph v b¸o h ng c Trung  ng  ¬ trong ba  è  ªntiÕp.   s li   Quy  nh  ®Þ "biªnb¶n  µ    µnh  Ò       ho gi¶ith v gi¶iph¸p  chøc  ¹ kinh doanh  tæ  l  i   cña  doanh nghiÖp chØ  ã    Þ ph¸p  ýkhi® îc qu¸ nöa  è  ñ  î ®¹idiÖn  c gi¸tr   l        s ch n     cho  t  Êt haiphÇn  tæng  è  î kh«ng  ã  Ý nh     ba  s n  c b¶o  ¶m   ® th«ng  qua" còng  îc   ®  thi µnh ¬ng  ùnh  íng dÉn  ¹ ®iÓ m   m ôc  µy.  h t t  h   t i 2  n VIII   Ò   Öc      V vi gi¶iquy Õt  Õu  ¹i, ­ khi n   kh¸ng  nghÞ 1. Trong  êng  îp  ã  Õu  ¹i  tr h c khi n ,kh¸ng  nghÞ   ×  th Ch¸nh  µ  µ   óc  to To ph thÈm   µ  nh©n  ©n  èicao  To ¸n  d t  chØ   nh  ét  Ëp  Ó  å m   ThÈ m   ®Þ m t th g ba  ph¸n  ®Ó     Õt  Õu  ¹i  gi¶iquy khi n ,kh¸ng  Þ.      Õt  Õu  ¹i,kh¸ng  Þ  ngh Khi gi¶iquy khi n   ngh ®èi  íiquyÕt  nh  v  ®Þ tuyªn bè    ph¸ s¶n doanh nghiÖp, Toµ  óc  Èm   µ      ph th To ¸n nh©n  ©n  èi d t  cao  ã  Òn: c quy a) B¸c  Õu  ¹i  khi n ,kh¸ng  Þ   µ  ÷ nguyªn  Õt  nh  ngh v gi   quy ®Þ tuyªn bè      ph¸ s¶n doanh  nghiÖp  ña  µ   c To kinh tÕ  µ  nh©n  ©n    To ¸n  d tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng;   ¬ b) Söa  æi  ét  Çn  Õt  nh    ® m ph quy ®Þ tuyªn bè      ph¸ s¶n doanh nghiÖp  ña  c Toµ  kinhtÕ  µ    ©n  ©n    To ¸n nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng;   ph tr     ¬ c)  û   Hu quyÕt  nh   ®Þ tuyªn bè    ph¸ s¶n doanh nghiÖp  ña  µ   c To kinh  Õ  t Toµ  nh©n  ©n  ¸n  d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  µ  nh  ¬ v ®× chØ   Öc  vi gi¶i   Õt yªu cÇu  quy     tuyªnbè      ph¸ s¶n doanh  nghiÖp; d)  û   Õt  nh   Hu quy ®Þ tuyªn bè    ph¸  s¶n doanh nghiÖp  ña  µ   c To kinh  Õ t Toµ    ©n  ©n  ¸n nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ trong tr ng  îp cã      ê h   vi ph¹m  nghiªm  äng thñ tôcgi¶iquyÕt    Çu  tr         yªu c tuyªnbè      ph¸ s¶n  doanh  nghiÖp  vµ  Õn  µnh  Öc    Õt  ti h vi gi¶iquy yªu  Çu c tuyªn bè    ph¸  s¶n doanh nghiÖp theo  thñ tôcchung.    2. Theo    quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  §iÒu    ×  Õt  nh  ña  µ  óc  2  40, th quy ®Þ c To ph thÈm  µ    ©n  ©n  èicao  µ quyÕt  nh  èicïng.M Æt   To ¸n nh d t  l  ®Þ cu     kh¸c viÖc      ph¸ s¶n doanh  nghiÖp  kh«ng ph¶ilµm ét  ô       v ¸n,cho  nªn theo quy  nh  ña  Ët  ®Þ c Lu tæ  chøc  µ   nh©n   ©n,  ×  To ¸n  d th c¸c quyÕt  nh   ña  µ   vÒ   Öc    ®Þ c To ¸n  vi gi¶i quyÕt yªu cÇu     tuyªnbè      ph¸ s¶n  doanh nghiÖp  ã  Öu  ùcph¸p luËtkh«ng  ­ c hi l      ® îc xem   Ðt  ¹    x li theo  ñ  ôc gi¸m  c  Èm,  ithÈm;  ®ã,      th t   ®è th t¸  do  khi gi¶iquyÕt  khiÕu  ¹i  n, kh¸ng  Þ, c¸cToµ  óc  Èm  µ    ©n  ©n  èicao  Çn  ngh     ph th To ¸n nh d t  c xem   xÐt  Ën  äng,kü  µng    Õt  nh  ña  µ  th tr  c c¸c quy ®Þ c To kinh tÕ  µ  nh©n  ©n     To ¸n  d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ã  Õu  ¹i    ph tr     ¬ c khi n , kh¸ng  Þ    ã  Õt ngh ®Ó c quy   ®Þnh  Ýnh  ch x¸c. ViÖc    Õt  cÇu  gi¶iquy yªu  tuyªnbè      ph¸ s¶n  doanh  nghiÖp  µm ét  Ên    l  v ®Ò hoµn  µn  íi ®èi  íiToµ  nh©n  ©n;  ®ã,    ng  Ý  to m   v  ¸n  d do  c¸c ®å ch Ch¸nh  c¸c ¸n    toµ ¸n nh©n  ©n     d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng,c¸c ®ång  Ý    ph tr     ¬    ch Ch¸nh  ¸n    µ  óc  Èm  µ  nh©n  ©n  èicao  Çn  chøc  c¸c To ph th To ¸n  d t  c tæ  cho    È m   c¸c Th ph¸n  µ    é  v c¸n b nghiªncøu  ña  µ      c To ¸n nghiªncøu  ü      k c¸c quy  nh  ña  Ët  ®Þ c Lu ph¸ s¶n    doanh nghiÖp  µ    iÓ m   îcl ý  v c¸c® ®  u  trongc«ng    µy.   v¨n n Trong  qu¸  ×nh    µnh  Ët  tr thih Lu ph¸ s¶n doanh  nghiÖp, n Õu   Êy  ã    th c ®iÓ m   ×  íng m ¾ c,    µ    ©n  ©n  gv   c¸cTo ¸n nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ­ ¬ng, c¸c Toµ   óc  Èm   µ   nh©n  ©n  èicao  Çn     ph th To ¸n  d t  c ph¶n  ¸nh ngay    cho
  9. 9 Toµ    ©n  ©n  èicao    éi ®ång  È m   ¸n nh d t  ®Ó H   Th ph¸n  µ    ©n  ©n  èicao  To ¸n nh d t  cã  íng dÉn  Þp  êi h  k th .
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2